Naše poslanie je: chudobným a chorým byť vtelenou Božou dobrotou a zastupovať im Boha.
sv.Vincent de Paul, myšlienka na piatok 07.10.2022

webmail