Farnosť tvorí obec Stará Bystrica a filiálna obec Klubina. Úvodný a záverečný program prebiehal vo farskom kostole a Kaplnke Božieho milosrdenstva v Klubine. Obec Stará Bystrica má viac ako 2 700 obyvateľov a Rímskokatolícky kostol sv. Michala bol postavený roku 1892 po tom, čo predošlý vyhorel. V súčasnosti obec púta návštevníkov hlavne architektonicky unikátnym Slovenským orlojom na Rínku sv. Michala, štýlovou rozhľadňou na vrchu Bobovec a novootvorenou Beskydskou zelenou cestou vedúcou popod tento vrch.
Sviatosť zmierenia sa vysluhovala vo Farskom kostole dopoludnia od 9:00 do 12:00 a popoludní od 14:00 do momentu, kedy to bolo potrebné. V úvodnú nedeľu misií boli sväté omše o 8:00, 10:30 a v Klubine o 9:15. Popoludní o 15:00 bolo stretnutie s mládežou a o 17:00 stavovská náuka pre mužov. V pondelok misionári navštívili vedenie miestnej samosprávy a ZŠ a MŠ. Deti a mládež boli veľmi pekne pripravení na stretnutie s misijným tímom a mali nachystanú aj prezentáciu školy a báseň o sv. Vincentovi de Paul. Program v škole bol rozdelený na dve stretnutia, zvlášť pre prvý a zvlášť pre druhý stupeň a milé bolo i stretnutie s najmenšími na školskom dvore. Popoludní bola svätá omša za účasti detí. Svätú omšu spevom sprevádzala laická misionárka a spolupracovníčka misijného tímu Mária, ktorá z miestnych detí vytvorila krásny spevokol. Večer sa konala stavovská náuka pre ženy. V utorok misionári navštívili ZŠ a MŠ v Klubine a taktiež Obecný úrad. Počas nasledujúcich dní misijný program pokračoval s konkrétnym zameraním, napr. na spomienku na zosnulých, na deti, manželov, seniorov. Piatok bol tradične pôstnym dňom obetovaným za duchovné ovocie misií. V sobotu popoludní bol program pre mladých, ktorý si pripravili seminaristi Misijnej spoločnosti a povzbudili ich v objavovaní vlastného povolania. Počas večernej svätej omše sa požehnali Zázračné medaily, ktoré si mohli veriaci vziať a predtým deti zahrali divadelné predstavenie o zjavení Panny Márie sv. Kataríne Labouré.
Misie sa uzavreli v nedeľu 26. marca dopoludňajšími svätými omšami. Popoludní o 14:00 bolo spoločné ukončenie misií. Začalo sa vystavením Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej a nasledovala eucharistická adorácia s úkonom zverenia farnosti Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Potom miestny pán farár poďakoval veriacim za pomoc pri organizovaní misií a aj celému misijnému tímu. Za všetkých prítomných sa poďakovala jedna farníčka. Následne sa všetci presunuli na priestranstvo pred kostolom, kde sa požehnal obnovený misijný kríž a misijné krížiky a devocionálie, ktoré si farníci zadovážili. Misionári potom „vrátili“ farnosť pánovi farárovi Jozefovi a každý prítomný si osobne uctil misijný kríž a mohol tak získať plnomocné odpustky. Sväté misie vo Farnosti Stará Bystrica sa konali po 28. rokoch. Na záver sa veriaci osobne rozlúčili s misionármi.
Osobné svedectvá účastníkov misií: „ďakujeme za všetky nádeje, ktoré boli vložené do každého človeka i za všetky cenné rady a povzbudenia“ ... „bol to neskutočný zážitok a prajem to zažiť každému“

P. Dominik Pavol, CM

webmail