Združenie Zázračnej medaily (ZZM)

ZZM je medzinárodné a verejné združenie veriacich Katolíckej cirkvi a je vetvou Vincentskej rodiny. Bolo schválené Svätou stolicou 8. 7. 1909.

Záujemcovia o členstvo môžu kontaktovať centrum ZZM v Nitre, ktoré im poskytne podrobnejšie informácie. Do farnosti, ktorá prejaví záujem o ZZM, po schválení miestnym správcom farnosti, prichádzajú sestry vincentky, aby predstavili apoštolát ZZM. Rozdávajú tiež posvätenú Zázračnú medailu. Po oboznámení so združením sa veriaci môžu prihlásiť a vytvorí sa skupinka, ktorú bude mať na starosti koordinátorka.

Po dohode so správcom farnosti prichádza kňaz Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul a počas sv. omše požehná kaplnku/kaplnky a odovzdá ich prvej rodine. Panna Mária začína putovať v rodinách. Týmto slávnostným odovzdaním kaplnky sa zakladá združenie vo farnosti. Prihlásení veriaci sa stávajú všeobecnými členmi ZZM. Nosia posvätenú Zázračnú medailu a modlia sa povzdych, ktorý je na medaile: „Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame!“ a pravidelne prijímajú kaplnku PM do svojej domácnosti.

Záujemcovia o aktívne členstvo pošlú písomnú žiadosť do centra ZZM a po polročnej formácii sa zapíšu do knihy členov. Aktívni členovia sa zaväzujú spĺňať ciele ZZM, prijať jeho Štatúty, duchovné a apoštolské usmernenie od kompetentnej cirkevnej autority a spolupracovať na aktivitách ZZM.

Združenie Zázračnej medaily je jedným z najlepších konkrétnych spôsobov ako odpovedať na posolstvo Panny Márie, ktoré nám odovzdala prostredníctvom sestry Kataríny Labouré.


PÔVOD ZDRUŽENIA

ZZM bolo schválené pápežom Piom IX. dňa 21. júna 1847 na základe zjavení Panny Márie sv. Kataríne Labouré, ktoré mala v roku 1830. Zo začiatku malo iba miestny charakter – bolo založené pre Paríž (Dom sv. Lazára). 8. júla 1909 pápež sv. Pius X. schválil Združenie Nepoškvrneného Počatia Posvätnej medaily s univerzálnym charakterom pre celú Cirkev. Dal mu vlastné Štatúty a jeho vedenie zveril generálnemu predstavenému Misijnej spoločnosti a Spoločnosti dcér kresťanskej lásky. Postupom času a kvôli zmenám, ktoré nastali v Cirkvi, bolo potrebné urobiť zmeny aj v Štatútoch, aby sa združenie prispôsobilo novým podmienkam doby. Tieto zmeny boli schválené Svätou stolicou 8. septembra 1990.
V roku 1998 bol schválený jednotný názov THE ASSOCIATION OF THE MIRACULOUS MEDAL - ZDRUŽENIE ZÁZRAČNEJ MEDIALY. 11. decembra 1999 Sv. Otec schválil ďalšie zmeny v Štatútoch, schválených Piom X. pre Španielsko na žiadosť generálneho predstaveného Misijnej spoločnosti – otca R. Maloneyho. V dňoch 16. - 20. novembra 2009 sa uskutočnilo prvé medzinárodné stretnutie ZZM v Paríži. 27. novembra 2009 vzniklo Združenie Zázračnej medaily na Slovensku.
14. apríla 2010 boli generálnymi predstavenými zrevidované a Sv. stolicou schválené medzinárodné štatúty združenia s povzbudením, aby si jednotlivé krajiny zrevidovali národné štatúty a krajiny, kde združenie začína si ich vytvorili. Pripravené štatúty pre Slovensko boli 10. júla 2014 schválené generálnym otcom Gregory Gayom CM. V dňoch 3. - 9. novembra 2014 sa uskutočnilo 1. generálne zhromaždenie ZZM v Ríme.


CHARAKTER ZDRUŽENIA

Združenie Zázračnej medaily je medzinárodné verejné združenie veriacich (porov. KKP, kán. 312), do ktorého môžu patriť všetci, ktorí s úctou nosia Zázračnú medailu, a podľa svojho životného stavu sa snažia rozvíjať kresťanský život prostredníctvom šírenia jej posolstva. (Štatúty ZZM kap. II. čl. 5)

ZNAKY ZDRUŽENIA
Združenie charakterizujú tri znaky:
 • Cirkevný:
  Všetci členovia sú krstom povolaní mať účasť na spásonosnom poslaní Cirkvi pod vedením svojich duchovných pastierov. Plnenie cieľov združenia je spojené s poslaním Cirkvi. Združenie bolo schválené a uznané Cirkvou.
 • Mariánsky:
  Samotná podstata kresťanskej spirituality zahŕňa v sebe mariánsky rozmer. Združenie má korene v zjaveniach Panny Márie sv. Kataríne Labouré z roku 1830. Všetci členovia sú povolaní poznať, žiť a šíriť posolstvo týchto zjavení.
 • Vincentský:
  Združenie vzniklo v rámci rodiny sv. Vincenta de Paul a sv. Lujzy de Marillac, ktorej charizmou je služba a evanjelizácia chudobných. Vedenie združenia bolo zverené generálnemu pred¬stavenému Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul a Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul. (Štatúty ZZM kap. II. čl. 5)

CIELE ZDRUŽENIA

 • Nasledovať Ježiša Krista v sile Ducha Svätého podľa príkladu Panny Márie, pravej učeníčky.
 • Podporovať a šíriť úctu k Panne Márii prostredníctvom podomovej návštevy Panny Márie Zázračnej medaily a rozdávaním Zázračnej medaily.
 • Podporovať kresťanskú formáciu svojich členov, aby boli schopní šíriť učenie Cirkvi a posolstvo Zázračnej medaily vo svojom rodinnom i sociálnom prostredí a plniť zverené poslanie napodobňujúc Pannu Máriu ako vzor kresťanského života.
 • Rozvíjať v členoch ducha evanjeliovej lásky v službe chudobným a núdznym podľa charizmy sv. Vincenta de Paul. Podľa možností sa snažiť spolupracovať s inými vetvami Vincentskej rodiny.
Plnenie cieľov a prostriedkov združenia nie sú viazané pod hriechom. Záväzky a zasvätenie sa sú na úrovni dobrých predsavzatí. (Štatúty ZZM kap. III. čl. 7)


PROSTRIEDKY PRE PLNENIE CIEĽOV ZDRUŽENIA

 • Nosiť Zázračnú medailu ako znak prítomnosti Panny Márie v ich živote a ako vonkajší prejav prebývania pod jej materskou ochranou. Tento znak vyjadruje túžbu nasledovať nepoškvrnenú Pannu Máriu v jej pokore pred Bohom a žiť v posväcujúcej milosti.
 • Podľa možností sa častejšie zúčastňovať na svätej omši, pravidelne prijímať sviatosť zmierenia. Mať neustále na pamäti, že naša plodnosť v živote a v apoštoláte závisí od osobného vzťahu s Kristom.
 • Pravidelne čítať Božie slovo (2 Tim 3,15–17), praktizovať osobnú a spoločnú modlitbu, čítať náboženskú literatúru, bulletin združenia, každodenne sa pomodliť aspoň jedno tajomstvo svätého ruženca na úmysel Cirkvi a združenia, zúčastňovať sa na pobožnostiach Novény k Panne Márii Zázračnej medaily alebo sa ju modliť súkromne.
 • Zúčastňovať sa na stretnutiach skupiny v miestnych a v regionálnych centrách, na každoročných duchovných cvičeniach, duchovných obnovách a príležitostných prednáškach o Panne Márii.
 • Apoštolát evanjelizácie a služby je rôznorodý:
  • podomová návšteva Panny Márie Zázračnej medaily,
  • šírenie Zázračnej medaily,
  • zapojenie združenia do farskej pastorácie,
  • aktivity k úžitku tých, ktorí žijú v telesnej alebo duchovnej biede, napr. služba a pomoc deťom, mládeži, chudobným a viacdetným rodinám, osamelým a starším ľuďom, podporovanie kultúry života atď. (Štatúty ZZM kap. III. čl. 8)

ČLENOVIA

Všeobecní:
 • Nosia s úctou a dôverou posvätenú Zázračnú medailu a často opakujú povzdych: „Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame.“
 • Prijímajú kaplnku Panny Márie do svojej domácnosti.

Aktívni:
 • Na základe dobrovoľného rozhodnutia záujemcovia písomne vyjadria svoju túžbu aktívne patriť do združenia.
 • Absolvujú formáciu, prijímajú štatúty, podieľajú sa na činnosti združenia a snažia sa plniť jeho ciele (Štatúty ZZM kapitola V. čl. 11,12).

PODOMOVÁ NÁVŠTEVA PANNY MÁRIE ZÁZRAČNEJ MEDAILY

Čo je to „podomová návšteva“?
- je apoštolátom evanjelizácie Združenia Zázračnej medaily. „Urob zo svojej domácnosti svätyňu Panny Márie, Božej Matky.“

Od tejto chvíle vás ona sama bude navštevovať vo vašich vlastných príbytkoch, pretože si praje vniesť do vašich životov útechu, ktorú nám vždy ponúka. Ona si praje, aby sme si sadli blízko k nej a rozprávali sa s ňou, ako to robila aj sv. Katarína. Tento dialóg lásky a dôvery vás určite povzbudí a pomôže vám premeniť vaše životy.
(zo sprievodného slova pri požehnávaní kaplnky)


V čom spočíva „podomová návšteva“?
 • Vytvorí sa skupinka 20 až 25 rodín alebo veriacich žijúcich osamote.
 • Každá skupinka má svojho vedúceho - koordinátora, ktorý je v kontakte s centrom združenia.
 • Pripraví sa zoznam, ku komu a kedy Panna Mária príde.
 • Do každej prihlásenej domácnosti prichádza pravidelne Panna Mária na týždeň (približne dvakrát do roka).

Čo je cieľom týchto „návštev“?
 • Aby sa členovia rodiny stretávali pri spoločnej modlitbe, a aby sa myšlienka sv. Jána Pavla II. „Rodina, ktorá sa spolu modlí, zostáva jednotná.“ stala skutočnosťou.
 • Aby si členovia rodiny pri Panne Márii, ktorá ich navštívila, nachádzali čas na Pána Boha i na seba navzájom, a tak sa prostredníctvom Panny Márie vrátil do rodín duch modlitby a kresťanský život.
 • Aby sa členovia rodiny učili vykonávať svoje stavovské povinnosti skrze Máriu a s Máriou.

Ako sa realizuje táto „návšteva“?
 • Rodina prijímajúca kaplnku sa modlí modlitbu prijatia (leták putujúci s kaplnkou), môže pri nej zažať sviečku a ozdobiť ju kvetmi na znak úcty a lásky.
 • Odporúča sa venovať viac času osobnej a spoločnej modlitbe a denne sa zasväcovať Panne Márii (materiály k modlitbe putujú s kaplnkou).
 • Pred odovzdaním kaplnky nasledujúcej rodine sa členovia rodiny pomodlia modlitbu rozlúčky.
 • Kaplnka zostáva vo farnosti natrvalo.
 • Panna Mária rozdáva veľa milostí, mnohí vydávajú svedectvá o jej pomoci. Svedectvá a zážitky s Pannou Máriou môžete zapísať do zošita, ktorý putuje s kaplnku.

MODLITBY

MODLITBA PRI PRIJATÍ KAPLNKY - Modlitba prosby
(Modlí sa pri prijatí kaplnky Panny Márie Zázračnej medaily)

Panna Mária, Matka nášho Pána, prijímame a vítame ťa s pokorou, dôverou a láskou. Naša rodina sa chce modliť slovami, ktoré Duch Svätý vložil do úst sv. Alžbety, keď si ju ty sama navštívi¬la: „Požehnaná si medzi ženami… Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne?“

Nepoškvrnená Matka, je pre teba po¬tešením žiť so svojimi deťmi. Naša dôvera nás privádza k tebe – našej Matke, lebo nás miluješ a chceš, aby sme cítili tvoj mocný príhovor u tvojho Syna a nášho Pána. Skrze neho nám sprostredkuješ milosti, ktoré potrebujeme. Ty sama si povedala, že lúče, ktoré vychádzajú z tvojich rúk predstavujú milosti a ochranu, ktoré obsiahnu tí, ktorí budú posvätenú Zázračnú medailu s dôverou nosiť a zbožne sa modliť.

Mária, Matka naša, chceme prežívať tvoju prítomnosť uprostred nášho rodinného spoločenstva, aby si nás privádzala k Ježišovi; aby milosti, ktoré sálajú z tvojich rúk, vyplnili prázdnotu našich sŕdc; aby Ježiš, plod tvojho života, zničil plody nášho egoizmu a od¬pustil nám naše previnenia.

Chceme ťa nasledovať v čnostiach tvojho života: v pokore, poslušnosti, jed¬noduchosti, v láske a tak žiť v jednote medzi sebou, aj v jednote s tvojím Synom. Prijmi prejav úcty a oddanosti od našej rodiny, ktorá úprimne túži po tvojom materinskom objatí.

Zverujeme ti celú našu rodinu – našu domácnosť. Buď jej Kráľovnou; túžime po tvojej prítomnosti vo všetkých chvíľach a okolnostiach života nášho rodinného spoločenstva. Ty, Poklad¬nica milostí, si Matkou malých i veľkých každodenných záz¬rakov, vyprosuj nám milosť neustále prežívať tvoju blízkosť a lásku. Buď sprostredkovateľkou cesty, ktorá nás neustále približuje ku Kristovi a vzorom čností, aby sme podľa tvojho príkladu žili dôstojne ako tvoje deti, aj ako bratia sestry v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Amen.

„Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame.”
( Nihil obstat: prof. ThDr. Anton Adam, PhD.)MODLITBA ROZLÚČKY S KAPLNKOU - Modlitba vďaky
(Modlí sa pri odovzdaní kaplnky Panny Márie Zázračnej medaily ďalšej rodine)

Zdravas´, Kráľovná, matka milosrdenstva; život náš i sladkosť a nádej naša, zdravas'. Nadišla hodina, keď kaplnku, ktorá nám pripomína tvoju blízkosť medzi nami, odovzdávame ďalšej rodine. Skôr, ako sa tak stane, ďakujeme ti, Panna Mária Zázračnej medaily, za tvoju blízkosť a prítomnosť uprostred nášho spoločenstva. Ďakujeme aj za milosti, ktoré sme mohli prijať na tvoj príhovor a orodovanie. Odprosujeme ťa za nedostatok úcty a pozornosti, ako aj za ne¬dokonalosti a slabosti v prejavoch nášho života.

Nepoškvrnená Panna Mária Zázračnej medaily, túžime po tvojej stálej prítomnosti a ochrane. Vypros nám, aby sme vždy cítili tvoju materinskú prítomnosť, ktorou nás privádzaš k Bohu a povzbudzuješ, aby sme v našej rodine žili v pokoji a jednote. Pociťujeme ľútosť v našich srdciach, ak sme to nedokázali vždy naplniť. Pomáhaj nám svojím orodovaním u svojho Syna, aby sme vždy verne a svedomito plnili predsavzatia a povinnosti nášho stavu.

Mária, Matka milosrdenstva, udeľ svoje materinské požehnanie nášmu rodinnému spoločenstvu; oroduj za naše deti, aby vzrastali v múdrosti a Božej milosti. Prihováraj sa za chorých, starých a všetkých členov našej rodiny. Daruj nám svoje srdce, ostávaj uprostred nás a sprevádzaj nás na ceste nášho životného povolania. Vyprosuj nám stálosť v dobrom a vytrvalosť v ťažkostiach života. Pomáhaj nám víťaziť v skúškach viery, aby sme sa za žiadnych okolností nezriekli svojej viery v Boha. Vyprosuj nám ducha pokánia, túžbu po obrátení, aby sme sa zriekli každého hriechu a zachovali si dušu i srdce čisté. Sprevádzaj všetky naše práce a námahy ako naša Matka a privádzaj nás k svojmu Synovi. Oroduj za nás, aby sme podľa slov tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, boli svetlom sveta a soľou zeme. Nech o nikom nezmýšľame a nehovoríme zle; nech sme svedkami Božej lásky a jeho kráľovstva uprostred ľudí tohto sveta, s ktorými sa denne stretávame.

Mária – naša Matka a naša nádej
, chceme vždy ostať verní tebe, aby v tvojej prítomnosti uprostred nás, sme neustále nachádzali tvojho Syna, ktorého prosíme, aby nám – až sa naplní čas nášho pozemského putovania – pripravil miesto v nebeskom kráľovstve, v ktorom už ty – naša Matka – prebývaš ako Kráľovná neba i zeme. Amen.

„Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame.”
(Nihil obstat: prof. ThDr. Anton Adam, PhD.)ZASVÄTENIE SA PANNE MÁRII

Milovaná Panna Mária, tvojmu prečistému srdcu zasväcujeme náš domov i všetkých, ktorí v ňom bývajú! Nech sa náš dom, tak ako tvoj v Nazarete, stane oázou pokoja, a to plnením Božej vôle, konaním skutkov lásky a odovzdaním sa do Božej prozreteľnosti. Nauč nás milovať členov našej rodiny a mať úctu ku každému človeku tak, ako nás miluje a učí Ježiš Kristus. Pomáhaj nám, aby sme žili ako kresťania a boli verní našej Katolíckej cirkvi.

Najsvätejšia Panna, zahrň nás svojou nehou a skrze zasvätenie sa tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu, premeň naše srdcia i našu domácnosť na malé nebo. Požehnaj naše manželstvo, naše deti, vnúčatá! Požehnaj našu rodinu a prihováraj sa za nás u svojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána. Amen.
(Schválil provinciál Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul)
Poštová adresa:
Združenia Zázračnej medaily
Oravská 10, 94901 Nitra

Zodpovedný za Misijnú spoločnosť sv. Vincenta de Paul:
P. Ondrej Skočík, tel. 0904 663 448
o.skoco@gmail.com

Zodpovedná za dcéry kresťanskej lásky:
sr. Agnesa Šurinová, tel. 0903 232 721
s.agnesadkl@gmail.com

Spolupracujú:
sr. Renáta Bezáková, tel. 0903 152 145
sr. Mária Gostíková, tel. 0910 842 255 - kontaktná osoba v centre ZZM
zzm.slovensko@gmail.com

sr. Gemma Blašková, tel. 0901 720 092 - región Orava a Kysuce
sr.gemma.zzm@gmail.com

web: www.zzm.sk
facebook: https://www.facebook.com/zdruzeniezazracnejmedaily


webmail