2%

Milí priatelia, vážení spoluobčania,
blíži sa čas daňového vyrovnania, kedy máte možnosť zákonným spôsobom podporiť činnosť verejnoprospešnej organizácie, ktorú si sami vyberiete. Ak ju určíte ako prijímateľa 2 % resp. (3%) dane z Vašich príjmov za rok 2022 Vám tým nevznikajú žiadne ďalšie finančné výdavky.

Aj tento rok sa obraciame na Vás s prosbou o Vaše 2 %, alebo ( 3 % ), ako Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul, ktorá sa zameriava na pastoračnú, charitatívnu a sociálnu prácu medzi chorými, starými a opustenými, odsúdenými, závislými na drogách a asociálnymi skupinami. Pracujeme tiež s mládežou, zdravotne postihnutými a na domácich a zahraničných misiách.

Aj v tomto roku chceme časťou finančných prostriedkov podporiť projekt v našej zahraničnej misii v Hondurase a tiež projekt „OBNOVA ŽIVOTA“ resocializačného centra v ČR.

Taktiež chceme podporiť i pastoračné aktivity zamerané na prácu s mládežou zo soc. slabších rodín cez projekt „Vincentínsky denný tábor“.

Daňový úrad nám v tomto roku zaslal zoznám a údaje o daňovníkoch, ktorý nám v roku 2022 poukázali podiel zaplatenej dane. Preto Veľmi pekne ďakujeme všetkým darcom za vlaňajší príspevok vo forme 2 %. Niektorým sme sa snažili poďakovať formou ďakovného listu.

Prijmite prosím ešte raz našu úprimnú vďaku a uistenie, že na všetkých našich dobrodincov pamätáme pri našich každodenných modlitbách a pri sv. omšiach.

Ako postupovať ?

A) Ak ste zamestnanec, ktorého ročné zúčtovanie dane vykonáva zamestnávateľ:
  1. Svojho zamestnávateľa požiadate aj o „POTVRDENIE o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti“ za rok 2022
  2. “ (formulár je priložený).
  3. Na základe tohto Potvrdenia vyplníte priložené tlačivo „VYHLÁSENIE o poukázaní sumy do výšky 2 %, alebo 3%, zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.“ Údaje o prijímateľovi sú už vyplnené. Nezabudnite tlačivo podpísať.
  4. Obidve vyplnené tlačivá doručíte na daňový úrad (možno poslať aj poštou), podľa Vášho trvalého bydliska, najneskôr do 30. apríla 2023.
B) Ak ste živnostník, právnická osoba, alebo si sami podávate daňové priznanie:
do 31. marca 2023 odovzdáte svoje daňové priznanie, v ktorom vypíšete aj oddiel „VYHLáSENIE...“ s nasledujúcimi údajmi o prijímateľovi:


IČO:00586773
Právna forma:účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti
Obchodné meno (názov):Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul, Slovenská provincia
Sídlo:ulica: Sv. Vincenta, číslo: 1, PSč: 821 03, obec: Bratislava 2


Pripomíname, že keď nepatríte do kategórie zamestnancov, nemusíte už podávať „Vyhlásenie o poukázaní 2 %“ ani „Potvrdenie o zaplatení dane za rok 2022.“ Podmienkou však je, aby Vaša daň bola zaplatená včas (do 31.3.2023) a aby ste nemali nedoplatky na dani, čo overuje príslušný daňový úrad.

Ďakujeme Vám za dôveru, ktorú nám prejavujete svojou podporou a vyprosujeme Božie požehnanie pre Vás a Vaše rodiny.

V Bratislave 23. 1. 2023

   P. ThLic. Tomáš Brezáni, CM                                        P. Mgr. Jozef Noga, CM
      provinciálny predstavený                                               provinciálny ekonóm
webmail