Vydrník - ľudové misie

 V dňoch od 27. mája do 4. júna 2023 sa konali sväté misie vo farnosti Vydrník v spišskej diecéze, v krásnej lokalite neďaleko Slovenského raja. Misijný tím Slovenskej provincie Misijnej spoločnosti tvoril P. Pavol Noga, CM a P. Dominik Pavol, CM. V misijnom tíme praktickým spôsobom napomáhal kandidát Misijnej spoločnosti Kamil Kartáč. Z komunity Dcér kresťanskej lásky z Košíc prišla s. Anna a navštevovala imobilných seniorov v domácnostiach a pripravovala ich na prijatie sviatostí i návštevu misionárov. V stredu vydal osobné svedectvo pre veriacich kpt. Michal Libant zo spoločenstva Dismas, venujúci sa odsúdeným osobám.
Misie vo Vydrníku sa začali v sobotu 27. mája otváracou svätou omšou vo Farskom kostole sv. Šimona a Júdu spojenou s „odovzdaním“ farnosti misionárom. Farár Vdp. Mgr. Jaroslav Kaník predniesol modlitbu za misionárov a odovzdal im štólu - symbol kňazskej moci. P. Pavol v homílii objasnil veriacim obsahovú náplň misií a povzbudil ich k vykonaniu generálnej svätej spovede. Misie, ktoré konajú duchovní synovia sv. Vincenta de Paul sú zamerané na fenomén generálnej svätej spovede. Program pokračoval v jednotlivé dni svätými omšami s misijnými kázňami na rôzne témy.
 Nechýbali stretnutia s mládežou a deťmi, stavovské náuky pre mužov a ženy, sprievod na cintorín s pobožnosťou za zosnulých, adorácia na spôsob Taizé, obnova manželských sľubov, večerná krížová cesta ulicami obce, spoločné vysluhovanie sviatosti pomazania chorých, prezentácia Zázračnej medaily divadelným spôsobom, návšteva chorých v domácnostiach a mnohé iné. Misionári ponúkli aj aktivitu s názvom „Nikodémova noc“, ktorá dala možnosť osobného stretnutia a rozhovoru s misionármi ľuďom, ktorí z rôznych príčin nemôžu pristupovať k sviatostiam. P. Dominik najmenším účastníkom misií prístupným spôsobom sprostredkoval základné pravdy viery počas svätých omší za účasti detí. Kandidát Kamil vytvoril z miestnych detí spevokol, ktorý spevom sprevádzal liturgiu. Každé ráno sa program začínal modlitbou ranných chvál a eucharistickou adoráciou.
Farnosť Vydrník tvorí samotná obec a má viac ako 1 200 obyvateľov a Rímskokatolícky kostol sv. Šimona a Júdu bol konsekrovaný v roku 1801. V nedávnej histórii sa súčasnému pánovi farárovi podaril opraviť interiér chrámu. Zaujímavosťou je, že rodák z Vydrníka P. Štefan Rečičár, CM bol členom Misijnej spoločnosti. Zomrel roku 1989 a jeho rodáci si na neho s láskou spomínajú. Vo farnosti je prítomná aj početná rómska komunita. Misijný tím mal viacero aktivít zameraných vyslovene na túto cieľovú skupinu a pozýval na program misií priamo v osade.
Sviatosť zmierenia sa vysluhovala vo Farskom kostole popoludní od 14:30 do večernej svätej omše o 18:00. V úvodnú nedeľu misií boli sväté omše o 9:00 a o 11:00 pre deti a mládež. Popoludní o 15:00 bolo stretnutie s misijným príhovorom pre ženy a o 18:00 pre mužov. V pondelok dopoludnia navštívil misijný tím ZŠ a v stredu kňazi i rehoľná sestra odučili šesť hodín náboženstva. V utorok misionári navštívili vedenie miestnej samosprávy. Počas nasledujúcich dní misijný program pokračoval s konkrétnym zameraním, napr. na spomienku na zosnulých, na deti, manželov, seniorov. Piatok bol tradične pôstnym dňom obetovaným za duchovné ovocie misií a dopoludnia P. Dominik navštevoval seniorov v domácnostiach. V sobotu P. Pavol bol v rómskej časti obce, kde vysluhoval sviatosti pre chorých. Popoludní o 15:00 bol na priestranstve farského dvora evanjelizačný koncert, na ktorom vystúpila chválová a evanjelizačná skupina Lond z obce Soľ. Okrem piesní zaznelo i množstvo krásnych a povzbudivých svedectiev. Pred večernou svätou omšou bolo krátke divadlo o zjavení Panny Márie sv. Kataríne Labouré, ktoré zahrali domáce deti. Celý týždeň sa im venovala s. Anna, ktorá po svätej omši veriacim priblížila Zázračnú medailu.
Misie sa uzavreli v nedeľu 4. júna dopoludňajšími svätými omšami. Popoludní o 13:30 bolo spoločné ukončenie misií. Začalo sa vystavením Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej a nasledovala eucharistická adorácia s úkonom zverenia farnosti Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Následne sa všetci presunuli na priestranstvo pred kostolom, kde sa požehnal misijný kríž a misijné krížiky i devocionálie, ktoré si farníci zadovážili. Misionári potom „vrátili“ farnosť pánovi farárovi a každý z prítomných si osobne uctil misijný kríž. Posledným bodom programu bolo požehnanie obnovených priestorov Pastoračného centra, ktoré dostalo patrocínium sv. Vincenta de Paul. Sväté misie vo Farnosti Vydrník sa konali po 10. rokoch.

P. Dominik Pavol, CM

webmail