Dejiny Slovenskej provincie


Vicevizitátor P.Ján Hutyra CM
Na Slovensku sa objavujú prví členovia Misijnej spoločnosti v 18. storočí v súvislosti s pozvaním uhorského prímasa, aby sa vo vtedajšej Rakúsko-uhorskej monarchii ujali vedenia diecéznych seminárov, a tak v roku 1762 prichádzajú lazaristi z Poľska do jedného zpr vých vtedajších potridentských seminárov do Trnavy. Ich pôsobenie tu bolo, podľa zachovaných dokumentov, veľmi úspešné, ale krátke. V roku 1852 prichádzajú do monarchie opäť, ale už natrvalo. O rok neskôr vzniká Grácka provincia, do ktorej patrili domy Celje (na území dnešného Slovinska), Grác ( v Rakúsku) a po rozdelení Poľska aj domy v Krakove.Kaplnka v Ladcoch
Prvotným poslaním Misijnej spoločnosti sú ľudové - farské misie. Jej členovia prichádzajú na územie Slovenska z rakúskeho Grácu. Boli to Slováci, ktorí vstúpili do tejto Spoločnosti. Podľa zacho vaných dokumentov v rokoch 1862 - 1914 vykonali viac ako 100 ľudových misii po celom území Slovenska.


Ústredný dom v Ladcoch
Úplne nová situácia nastala po 1. svetovej vojne, keď na troskách Rakúsko-uhorskej monarchie vznikla aj Československá republika. Vznikom hraníc úplne prestala činnosť tejto Spoločnosti na Slovensku. Nová éra činnosti začala až od roku 1922, keď bol na naše územie poslaný Jozef Danielik, ktorý sa stal direktorom Spoločnosti Dcér kresťanskej lásky (vincentiek), a tak popri budovaní novej provincie vincentiek začal budovať aj základy pre činnosť Misijnej spoločnosti na Slovensku. Postupne mu na Slovensko začali prichádzať na pomoc aj ďalší spolubratia. V r. 1929 bol v Ladcoch postavený prvý dom tejto Spoločnosti.


Apoštolský dom
v Banskej Bystrici
V tom istom roku bola v Banskej Bystrici otvorená "Apoštolská škola", kde bývali a boli formovaní jej prví kandidáti. Keďže Misijná spoločnosť bola obdarovaná prvými povolaniami, posielali predstavení týchto chlapcov do noviciátu a aj na štúdia do Grácu. Takto mohla Misijná spoločnosť rozvinúť svoju činnosť. V roku 1936 prevzala duchovnú správu vysokoškolského internátu ‚Svoradov" v Bratislave, a keď kvôli nacistickým nepokojom museli opustiť Grác jej bohoslovci, práve tu našli svoje ubytovanie. V predvečer 2. svet. vojny v roku 1938 umiera Jozef Danielik. V tom čase mala Misijná spoločnosť 6 kňazov a 10 bratov.

Exercičný dom Alžbetín
v Belušských Slatinách
Vznikom Slovenského štátu vznikla aj samostatná slovenská viceprovincia na čele s Jánom Hutyrom, ktorý bol zároveň aj direktorom sestier vincentiek. V tomto období sa dielo synov sv. Vincenta rozvíjalo. Misijnej spoločnosti bola zverená starostlivosť o exercície a diela duchovnej obnovy na Slovensku.

Nástupom komunizmu nastal proti všetkým reholiam aj proti Misijnej spoločnosti pohon. Všetky domy boli zhabané, členovia vyvezení do sústreďovacích táborov, mladší do PTP. Napriek tomu bohoslovci lazaristov tajne študovali v Nitre, ale čoskoro ich Štb vypátrala. Nasledovalo obdobie veľkých procesov proti tejto Spoločnosti, v ktorých boli odsúdení na ťažké tresty takmer všetci jej členovia. Celkovo boli odsúdení na 139 rokov a 4 mesiace väzenia.

15.-19. máj 1939. Exercície
v Belušských Slatinách
Po krátkom politickom „odmäku” koncom 60-tych rokov nastúpilo obdobie normalizácie. V tomto čase až do nežnej revolúcie pracovali mnohí členovia bez štátneho súhlasu, iní pracovali ako diecézni kňazi. Pravidelne sa tajne stretávali a formovali v duchu sv. Vincenta.
Pádom komunizmu mohla aj Misijná spoločnosť slobodne dýchať. Utvorili sa tri komunity; v Bratislave, v Banskej Bystrici a v Košiciach. Neskôr pribudol aj seminár pre bohoslovcov v Bijacovciach. Lazaristi začali ihneď pracovať aj na Ukrajine. Keďže Pán požehnáva túto Spoločnosť novými povolaniami, ktoré sú iste aj ovocím utrpení staršej generácie lazaristov, mohla Misijná spoločnosť rozšíriť svoje pole činnosti. V duchu sv. Vincenta začali jej členovia pracovať vo farnostiach, väzniciach, a aj v diecéznych seminároch. Niektorí začínajú pracovať na „misijnom území” v Českej republike. Obnovujú sa sv. Vincentovi tak drahé ľudové misie tu na Slovensku, a tiež aj práca s vysokoškolákmi vo Svoradove. Vedomí si toho, že žatva je veľká, ale robotníkov stále málo aj Misijná spoločnosť prosí Pána žatvy, aby jej posielal aj naďalej mladých mužov zapálených ísť za Kristom po tej ceste, ktorú jej zanechal sv. Vincent.

webmail