Bratislava - provinciálny dom

Bratislavská komunita je najväčšia v Slovenskej provincii Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul. Od roku 1990 začali spolubratia pôsobiť vo farnosti Bratislava - Prievoz. V roku 2001 sa presťahovali do nových priestorov kde v rámci cirkevného centra sa budoval provincialát i seminár vincentínov. Tak isto farnosť za pomoci mnohých sponzorov postavila nový kostol ktorý bol slávnostne konsekrovaný 16. septembra 2000 otcom arcibiskupom Jánom Sokolom.
mp3

Predstavenie rímskokatolíckej farnosti Bratislava - Prievoz

Rádio Lumen, Relácia Lupa 13. 12. 2017
Spolubratia komunity sa venujú pastoračným aktivitám vo farnosti ktorá má rôznorodé zameranie. Viac sa môžete o farnosti BA - Prievoz dočítať na: www.fara.sk/ruzinov

Bratislava je aj sídlom provinciála a jeho úradu. Sú tu vyhradení spolubratia, ktorí sa venujú chodu provincie a zabezpečujú jej hmotné i duchovné dobrá.
Bratislavský dom sa stal aj centrom formácie. Po presťahovaní vyššieho seminára z Bijacoviec do Bratislavy bohoslovci CM študujú na RK CM BF na Kapitulskej ulici. Tak isto majú možnosť sa viac zapájať do pastoračnej činnosti pri práci s mládežou, s birmovancami, liturgickej službe pri svätých omšiach a tak isto i službe chorým nakoľko v rámci farnosti sú tri domovy dôchodcov a dve nemocnice.

Misijný kňazský seminár v Bratislave

Od 16. septembra 2003 je v Bratislave - Ružinove otvorený misijný kňazský seminár i formačné centrum pre kňazov i bratov, ktorí sa pripravujú na pastoračnú činnosť u nás i v misiách.

I touto cestou chceme poďakovať všetkým dobrodincom, ktorí prispeli akýmkoľvek spôsobom k úspešnému dokončeniu tohto diela Evanjelizácie.

Kontakt na seminár:
Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul
Sv. Vincenta 1, 820 12 Bratislava 212
Číslo účtu: 1 116 486 553/0200 - VÚB Bratislava
Provinciálny dom
P.O.BOX 6
Sv.Vincenta 1
820 12 Bratislava

Vrátnica 02/48 257 101  02/48 257 101
Kuchyňa 02/48 257 126  02/48 257 126
Direktor seminára 02/48 257 257  02/48 257 257
Fax 02/48 257 202

Členovia komunity - Bratislava

P. Tomáš Brezáni, CM - provinciál
P. Jozef Noga, CM - provinciálny ekonóm, direktor seminára
P. Jozef Mrocek, CM - direktor DKL
P. Jozef Garaj, CM - výpomocný duchovný
P. Marián Chovanec, CM - nemocničný kaplán
P. Róbert Bednár, CM - výpomocný duchovný
P. Peter Šaradin, CM - farský administrátor
Fr. Peter Štupák, CM - rehoľný brat, ekonóm domu
P. Miroslav Vaľko, CM - kaplán
P. Peter Majerčák, CM - školský kaplán 
P. Ján Meľúch, CM - výpomocný duchovný, špirituál
P. Ľubomír Konfederák, CM - superior domukaplán pre finančnú a daňovú správu

E-mail: P. Ľubomír Konfederák - superior domu -  bratislava@vincentini.sk
Web farnosti: www.fara.sk/ruzinov
webmail