Bratislava - provinciálny dom

Bratislavská komunita je najväčšia v Slovenskej provincii Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul. Od roku 1990 začali spolubratia pôsobiť vo farnosti Bratislava - Prievoz. V roku 2001 sa presťahovali do nových priestorov kde v rámci cirkevného centra sa budoval provincialát i seminár vincentínov. Tak isto farnosť za pomoci mnohých sponzorov postavila nový kostol ktorý bol slávnostne konsekrovaný 16. septembra 2000 otcom arcibiskupom Jánom Sokolom.
Spolubratia komunity sa venujú pastoračným aktivitám vo farnosti ktorá má rôznorodé zameranie. Viac sa môžete o farnosti BA - Prievoz dočítať na: www.fara.sk/ruzinov

Bratislava je aj sídlom provinciála a jeho úradu. Sú tu vyhradení spolubratia, ktorí sa venujú chodu provincie a zabezpečujú jej hmotné i duchovné dobrá.
Bratislavský dom sa stal aj centrom formácie. Po presťahovaní vyššieho seminára z Bijacoviec do Bratislavy bohoslovci CM študujú na RK CM BF na Kapitulskej ulici. Tak isto majú možnosť sa viac zapájať do pastoračnej činnosti pri práci s mládežou, s birmovancami, liturgickej službe pri svätých omšiach a tak isto i službe chorým nakoľko v rámci farnosti sú tri domovy dôchodcov a dve nemocnice.

Misijný kňazský seminár v Bratislave

Od 16. septembra 2003 je v Bratislave - Ružinove otvorený misijný kňazský seminár i formačné centrum pre kňazov i bratov, ktorí sa pripravujú na pastoračnú činnosť u nás i v misiách.

I touto cestou chceme poďakovať všetkým dobrodincom, ktorí prispeli akýmkoľvek spôsobom k úspešnému dokončeniu tohto diela Evanjelizácie.

Kontakt na seminár:
Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul
Sv. Vincenta 1, 820 12 Bratislava 212
Číslo účtu: 1 116 486 553/0200 - VÚB Bratislava
Provinciálny dom
P.O.BOX 6
Sv.Vincenta 1
820 12 Bratislava

Vrátnica 02/48 257 101  02/48 257 101
Kuchyňa 02/48 257 126  02/48 257 126
Direktor seminára 02/48 257 257  02/48 257 257
Fax 02/48 257 202

Členovia komunity - Bratislava

P. Jaroslav Jaššo, CM - provinciál
P. Pavol Kavec, CM - superior, špirituál seminára
P. Jozef Garaj, CM - direktor DKL
P. Marián Chovanec, CM - nemocničný kaplán
P. Jozef Mrocek, CM - provinciálny ekonóm, direktor seminára
P. Róbert Bednár, CM - výpomocný duchovný
P. Peter Šaradin, CM - administrátor farnosti
Fr. Peter Štupák, CM - rehoľný brat, ekonóm domu
P. Emil Hoffmann, CM - provinciálny sekretár
P. Milan Grossmann, CM - kaplán
P. Branko Štefun, CM - kaplán
P. Pavol Bazár, CM - spolubrat na dôchodku
P. Ľubomír Stanček, CM - spolubrat na dôchodku
P. Bohumír Ďungel, CM - spolubrat na dôchodku

E-mail: P. Pavol Kavec - superior domu -  bratislava@vincentini.sk
Web farnosti: www.fara.sk/ruzinov
webmail