Ex commissa nobis

Pápež Alexander VII.

Na večnú pamäť

Ex commissa nobis ...
Najvyšší pastier nám zveril starosť o Boží ovčinec a tá nás núti, aby sme zvlášť dozerali na spoločenstvá cirkevných osôb, ktoré boli založené a zriadené so zbožnosťou a múdrosťou pre vzdávanie dokonalej chvály Božiemu menu a pre starostlivosť o spásu duší. Preto, aby sme odstránili všetky pochybnosti o Misijnej spoločnosti, ktorá vznikla vo Francúzku a aby sme milovaného syna Vincenta de Paul, generálneho predstaveného tejto Spoločnosti, uistili o našej dobroprajnosti a pre plné dosiahnutie zamýšľaného účinku tohto listu, oslobodzujeme ho od všetkých vín, cirkevných trestov a rozsudkov, aké by ho mohli v živote postihnúť. Na jeho prosbu a na radu Našich bratov kardinálov Svätej rímskej Cirkvi, ktorým odporúčame záležitosti tohto druhu, týmto listom potvrdzujeme a schvaľujeme spomínanú Misijnú spoločnosť, ktorú už skôr potvrdila Apoštolská autorita.

Zároveň potvrdzujeme jednoduché sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti, ako aj vytrvalosti po celý život v práci na spáse chudobných dedinčanov, ktoré sa v tejto Spoločnosti skladajú po dvoj ročnej príprave. Ustanovujeme, že pri skladaní týchto sľubov nikto nie je prostredníkom, nikto ich neprijíma ani v mene Spoločnosti, ani v Našom mene. A tiež nikto okrem rímskeho biskupa a generálneho predstaveného Spoločnosti nemôže od týchto sľubov oslobodiť, dišpenzovať od nich, ani ich zamieňať za žiadnych okolností: ani pri príležitosti nejakého jubilea, či krížovej výpravy, ani z moci privilégia, indultu či akejkoľvek konštitúcie, alebo schválenia, iba že by to tam bolo jasne uvedené.

Okrem toho nariaďujeme, aby Misijná spoločnosť mala právo exempcie spod spravovania miestneho ordinára s výnimkou osôb určených na vedenie misií, ktoré sa vtedy podriaďujú miestnemu ordinárovi vo veci misií a ich vedenia. Nakoniec ustanovujeme, že spomínaná Spoločnosť sa nebude počítať medzi rehole, ale ku svetskému kléru.

Všetkým, ktorých sa to týka, alebo sa bude týkať v budúcnosti, vyhlasujeme, že tento náš list si zachováva svoju moc, platnosť a účinnosť, a preto ho treba zachovávať a zohľadňovať vo všetkých právnych aktoch. Všetci sudcovia, riadni i delegovaní, ako aj audítori Rímskej roty, ho budú chápať a vysvetľovať vo vyššie podanom význame. Odteraz budú neplatné a zbytočné všetky právne akty, na ktoré sa podujme ktokoľvek a akákoľvek moc, vedomá alebo nevedomá. List má svoju platnosť s vylúčením toho, čo je opačné a čo obsahujú konštitúcie, ako aj apoštolské a koncilové nariadenia. Chceme, aby odpisy tohto dokumentu, aj vytlačené, vlastnoručne potvrdené úradným notárom a opatrené pečaťou osoby, ktorá zastáva nejaké postavenie v cirkevnej hierarchii, ak budú predložené na súde či mimo súdu, mali takú istú úradnú moc, ako tento originál.

Dané v Ríme pri Najsvätejšej Panne Márii Väčšej, pod pečaťou Rybára, dňa 22. septembra 1655, v prvom roku Nášho pontifikátu.

webmail