Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku

ZALOŽENIE: Spolok sv. Vincenta de Paul (SVdp) je občianské združenie laických dobrovoľníkov, ktoré založil v Paríži roku 1833 vysokoškolský študent, neskôr profesor Sorbony Frederik Ozanam.
Je to nezisková, neštátna organizácia laických dobrovoľníkov, pracujúcich bezplatne pri farnostiach v obciach, mestách, častiach mesta, v školách a v podnikoch. Toto katolícke združenie svoje charitatívne služby poskytuje neplatenými dobrovoľníkmi z prostriedkov, ktoré získava z darov šľachetných jednotlivcov, organizácii, sponzorov, a od sesterských Spolkov sv. Vincenta de Paul zo zahraničia.

PÔSOBENIE: Spolok pôsobí v 140 krajinách sveta, má 45 000 konferencií (tak sa nazývajú členské spoločensvá), v ktorých pracuje viac ako 900 tisíc neplatených členov.

CIEĽOM: Charitatívna činnosť - pomáhať odkázaným jednotlivcom či skupinám obyvateľom v sociálnej, zdravotnej, ekonomickej, ale i duchovnej a morálnej oblasti

ČINNOSŤ:
 • pomoc sociálnym rodinám (šatstvo, školské potreby, nákup potravín, pevného paliva, bytové zariadenie, obedy deťom na ZŠ, cestovné do školy, finančná pomoc na Vianoce, Veľkú noc, začiatok školského roka, ale i počas roka),
 • pomoc chorým a opusteným osobám,
 • návštevy detských domovov, domovov dôchodcov a chorých v nemocnici,
 • práca s deťmi na ZŠ (krúžková, prednášková a osvetová činnosť, letné a jazykové tábory a finančná pomoc sociálnym deťom ...),
 • pomoc pri adaptovaní sa chlapcov a dievčat z detských domovov na samostatný život (varenie, pečenie, vyšívanie, šitie, háčkovanie, rôzne prednášky v oblasti správania a duchovná pomoc),
 • zabezpečujú materiálnu a duchovnú pomoc väzňom (výmena korešpondencie, zabezpečujú náboženskú aj inú literatúru, účasť na sv. omšiach, rôzne ručné práce, vyšívanie obrusov, maľovanie obrazov, zhotovovanie drevených výrobkov, vedú spoločné stretnutia na rôzne navrhnuté témy, členovia pomáhajú odsúdeným nadväzovať kontakty s rodinnými príslušníkmi),
 • pomoc sociálne slabým Rómom, evanjelizácia rómskych detí,
 • rôzne práce vo farnosti,
 • pomoc formou balíkov rodinám po Slovensku,
 • pomoc misiám: zdravotný materiál, lieky, použité známky a finančná pomoc.

SPRÁVA DOMOV:
 • Sociálne pastoračné centrum VINCENTCENTRUM Košice - Šaca, založené v roku 1999. Nachádzajú sa tu dva objekty. Dom sv. Lazára slúži pre rodiny a Dom bl. Frederika Ozanama je v súčastnosti v rekonštrukcii.
 • Dom nádeje Bratislava - Ružinov, novostavba - začiatok stavby v roku 1999. Stavba pred dokončením. Po dokončení tu nájde ubytovanie a domov odchovanci detských domovov.
 • Sociálne centrum - Útulok Šurany - Kopec, zaležené v roku 2000. Útulok zabezpečuje svoju činnosť v troch objektoch. Dom sv. Petra, Dom sv. Pavla - ubytovacia časť, tretí objekt je v dlhodobom prenájme od mesta Šurany. Je tu zriadená kaplnka, kuchyňa, jedáleň a sklad. Súčasťou centra je veľká záhrada a hospodársky dvor. Útulok slúži pre mužov, ktorí sa odcitli na ulici, pre mužov z väzníc a odchovancov detských domovov.
 • Dom v Kunešove, pred rekonštrukciou a daný do dlhodobého prenájmu. Odkúpené v roku 1998.
 • Mojtín - Krížová cesta, jaskyňa Panny Márie a kaplnka Božského Srdca Ježišovho.
ČLENOVIA SVdP: Iniciatívne vyhľadávajú núdznych a konajú v duchu vincentskej spirituality. Pretože problém existuje, chcú ho riešiť, chcú pomáhať, cítia k tomu vnútornú potrebu.

VINCENTSKÝ princíp sa stáva ideálnym ak pomáhame osobne, nesprostredkovane, na konkrétnom mieste, tam kde je potrebné riešiť sociálne problémy.

V SÚČASNOSTI je na Slovensku 28 konferencií spoločenstiev, ktoré majú 251 členov a svoju činnosť orientujú na aktuálne problémy svojho okolia.

CHCEŠ patriť do vincentskej rodiny? Oslov vo svojej farnosti, v štvrti, v škole 4-5 ľudí od 18 do 70 rokov bez ohľadu na národnosť a vierovyznanie. Oboznámiš sa so stanovami Spolku a pri zakladaní konferencie spoločenstva vyplníš prihlášku a potvrdíš, že súhlasíš so stanovami a budeš sa podľa nich riadiť.  

Odkaz zakladateľa: bl. Frederica Ozanama: "Celý svet by som chcel obopnúť sieťou lásky".
Spolok sv. Vincensta de Paul na Slovensku
Mgr. Ing. Libuša Miháliková - prezidentka
Sv. Michala 43
934 01 Levice
E-mail: magdalena.boledovicova@zoznam.sk
www.vincent.sk 
www.ssvpglobal.org

webmail