Vincentínska sociálna spravodlivosť: Práca v postupe

John E. Rybolt
DePaul University, Chicago, II

I. "Univerzálny" vzor?

Pravdivo alebo nesprávne, Svätý Vincent de Paul sa stal " univerzálnou " postavou, polymorfom alebo "premieňačom", ak chcete. Ako klasická postava, niečo ako Ježiš, v určitých kruhoch je zastúpený v rôznych podobách: zakladateľ, svätý, súčasne tradičný a moderný, dokonca aj revolučný. To je dôvod, prečo ľudia v ňom, rovnako ako v Ježišovi, hľadajú vzor. Citujem Teda Kennedyho, zvelebujúceho svojho mŕtveho brata Boba: "Pri jeho smrti ho nemusíme robiť väčším, ako bol v živote."

Rád sa nad (Vincentom) zamýšľam zásadne ako nad ľudskou bytosťou: dieťa, dospievajúci, rybáriaci v neďalekom rybníku, hrajúci sa v rímskych rozvalinách v Daxe, chodiaci do školy, mladý muž, ktorý oslavoval príležitosti so svojou veľkou a rozšírenou rodinou, možno tancoval na svadbách, učil sa piť víno a oceňoval jeho účinky. On sa nenarodil ako starý muž, inými slovami, aby ho ctili, naši najskorší spolubratia si vypožičali latinskú frázu z dávneho rímskeho obdobia, keď žil (Titus Livius) známy ako Livy: Senex a puero ("starý muž [alebo: dospelý] od svojho detstva"). Robil svoje štúdiá, stal sa
kňazom, a potom myslel na svoj rýchly odchod do dôchodku a na pohodlný život pre svoju matku na základe svojho zabezpečeného príjmu. Jeho život prešiel normálnymi vývojovými fázami ľudskej existencie až po smrť v roku 1660 v Paríži, obklopený svojimi spolubratmi. Bolo mu asi osemdesiat.

Obe kongregácie, aj Misijná spoločnosť aj Spoločnosť dcér kresťanskej lásky sa usilovali vidieť ho kanonizovaného alebo, ako by v tých časoch povedali, pozdvihnutého k "k pocte oltára." Z tohto dôvodu si Vincentov nástupca René Alméras objednal biografiu zverejnenú v roku 1664. Alméras ho odporučil svojim spolubratom, že by ho mohli mať ako model pre svoj vlastný život.

Vincent sa nikdy neposadil, aby namaľovali jeho portrét - nepochybne prišiel na nápad, že by to bolo odporné pre niekoho, kto je oddaný službe chudobným - ale Louise de Marillac a iní to videli tak, že sa jeho obraz zachoval. Pri kanonizácii bol zobrazený ako evanjelizátor chudobných. Masívna socha od Pietra Bracciho vo Svätom Petrovi vo Vatikáne sa stala kánonickou verziou: postavená v barokovom okne , držiaca vysoký kríž a vystupujúca zo svojho miesta do sveta, aby hlásala Božie slovo. Vo Francúzsku naopak, ešte pred revolúciou bol preferovaný obraz Vincenta s bábätkami, nalezencami, ktoré zveril do starostlivosti dám kresťanskej lásky. Nanešťastie pre neskoršie generácie tento obraz láskavého starého fúzatého gentlemana s deťmi v náručí alebo na jeho lone zdegeneroval do niečoho ako Santa Claus.

Nie, bol to rímskokatolícky kňaz, oddaný Cirkvi, svojmu modlitbovému životu a inštitúciám a je pripravený evanjelizovať všade, dokonca aj vo vzdialených častiach sveta (Vincent de Paul, 1655, 13. júna 11: 180).

II. Čo nebol a čo bol

Pozrime sa teraz na to, čo nebol.

Po prvé, nebol filozofom, ktorý sa zaujímal o systémy, o systemické zmeny v širokosiahlom meradle. Tento druh myslenia získal hodnotu v Osvietenstve; filozofii naplnenej odporom voči všetkému kresťanskému, ktorá vedie celé myslenie a vývoj na západe.

Po druhé, nebol radikálnym mysliteľom. Skôr akceptoval prijaté nápady, ako o monarchii, o triednom systéme a o zločine a treste. V poslednom akceptoval, zrejme bez komentára, brutalitu života, ktorú zažil. Zločinci boli potrestaní tak, ako si zaslúžili a často aj verejne. Nikdy neodsudzoval estrapade (spôsob trestu, pri ktorom bola obeť vyvlečená na vysoký stĺp a odtiaľ zvrhnutá a tým usmrtená), ani "koleso" (na ktoré bola obeť priviazaná, jej kosti boli zlámané a v agónii zomrela). Nezabudnite tiež, že bol generálnym kaplánom francúzskych galejí, kde väzni, ktorí boli reťazami sformovaní do skupín, šli do najbližšej rieky predtým, ako boli odposlaní do prístavov na Stredozemnom mori. Potom sa museli naučiť riadiť veľké pobrežné plavidlá pomocou bičov a iných brutalít. Nikdy nepočujeme nášho láskavého starého otca Vincenta odsudzovať tento nespravodlivý systém. Namiesto toho sa zameral na duchovné a dokonca fyzické potreby väzňov. Napísal: "Chválil som ich za ich rezignáciu a sympatizoval s nimi v ich utrpeniach, ... Povedal som im, že majú šťastie, že majú svoj očistec na tomto svete, ... Pobozkal som ich reťaze, prejavil som súcit s ich trápením a vyjadril smútok nad ich nešťastím ... "(Vincent de Paul, 58). Nebolo v jeho spôsoboch odstrániť ich reťaze, ani podporovať zvrhnutie násilných systémov.

A teraz na to, čo bol.

Starostlivosť o jednotlivcov, uviaznutých v beštialite tej doby, jeho prácu charakterizovala. Po predchádzajúcich skúsenostiach farára v Châtillon-lès-Dombes si uvedomil, že môže organizovať charitu v jednotlivých farnostiach. Robil to sám a potom dával pokyny svojim spolubratom, aby urobili to isté, keď kázali misie vo vidieckych farnostiach. Teraz to bolo niečo nové a vzrušujúce. Snažil sa vyhľadávať charitatívnych ľudí, väčšinou vydaté ženy a vdovy vo farnosti a zhromažďoval ich k starostlivosti o svojich núdznych bratov a sestry v tej istej farnosti. V skutočnosti je jeho záujem o "verejnú službu" (service du public) jedným z dôležitých, aj keď menej známych smerov jejo myslenia. (Koch, 2002, október, s. 17-23).
V niektorých pravidlách pre tieto skupiny, ktoré nazval "Bratstvom lásky" odporučil, aby sa členovia starali o všetkých väzňov v ich farnostiach alebo v ich blízkosti. Aj on mal väzenie v samotnom areáli vo Sv. Lazare v Paríži. Túto prácu zdedil po mníchoch, ktorí pred ním Sv. Lazara spravovali. Tí, ktorí tam boli s kráľovským súhlasom poslaní, zahŕňali zločincov, ale väčšinou aj iných odsúdených za menej závažné trestné činy, ako napríklad mladých mužov, ktorí sa vymkli z koľají a ktorých rodiny chceli potrestať a napraviť - zlé jedlo, šľahanie a dlhé kázne boli spôsobmi trestu. Ďalej tam boli zatváraní aj psychicky chorí pacienti a kňazi v ťažkostiach. Chcel, aby mladí novici väzňov navštevovali a dávali im útechu.
Aj to bolo úplne nové a vzrušujúce, ale príliš veľa pre neskoršie generácie, vrátane mojej vlastnej, keď sme ako novici boli pomerne obmedzovaní a naliehavo vyzývaní k tomu, aby sme radšej premýšľali o našich duchovných záväzkoch a nie o prípadnej službe.

Vincent bol tiež tvrdý finančný manažér, dbajúci na dobré záznamy, odborné rady a pravidelné výkazy. Peniaze, ktoré boli pod jeho kontrolou, považoval za dedičstvo chudobných, aby sa použili pre ich dobro. Ako súčasť tohoto, dával dobrý príklad pri poskytovaní spravodlivej mzdy a pomáhal zamestnancom, ktorí utrpeli pracovný úraz (Rybolt, 2005).

III. Čo jeho spolubratia urobili a neurobili

Je to moje presvedčenie, že členovia Misijnej spoločnosti (a samozrejme Dcéry kresťanskej lásky) sa vždy snažili zostať verní inšpirácii zakladateľa. Ten, ktorý žil v sedemnástom storočí, nás označil tak, že sme kto sme dnes. Vo všeobecnosti jeho poznatky viedli k tomu, čo robíme a ako to robíme. Pokiaľ ide o to, čo robíme: Vincentíni poskytujú misie. Sme oficiálne známi ako Misijná spoločnosť. Určite poznáte túto históriu: ako Vincent zažil chudobu vidieckych ľudí a rozhodol sa, že sa bude najviac venovať duchovne i fyzicky tým najopustenejším. Keď jeho spolubratia končievali svoje misie v dedinách, boli inštruovaní, aby tam zakladali bratstvá lásky, ktoré by sa starali o tamojších chorých a chudobných. To zaručovalo, že farníci, ktorí dostali poučenie o milosrdenstve v misijných kázňach, prevedú teóriu do praxe.
Kňazi týchto vidieckych farností boli tiež často zle pripravení na svoju službu. Semináre sotva existovali, ale niektorí kňazi, rovnako ako samotný Vincent, študovali na najlepších univerzitách - navštevovali Toulouse - aby sa pripravili na svoju prácu. To viedlo biskupov k tomu, aby požiadali Zakladateľa o pomoc pri poskytovaní učiteľov a duchovných sprievodcov pre kandidátov na kňazstvo.

Urobil veľa ďalších vecí o ktorých môžete čítať, najmä pokiaľ ide o propagáciu žien a ich schopností, ale chcem teraz poukázať na to, čo sa nazýva Vincentín, ako to urobil André Dodin a iní (Dodin, 1993). Začína to skúsenosťami, induktívnym procesom - po francúzsky sa to nazýva anglo-saský - na rozdiel od francúzskeho štandardu, začínajúceho myšlienkami alebo princípmi, deduktívnym procesom uvažovania. Spolubratia sa pokúšali byť verní Vincentovmu spôsobu konania a tomu ako žil. Práve tu vnímame jeho pozornosť voči jednotlivcom v ich potrebách. To tvorilo základ jeho postoja k sociálnej spravodlivosti, ale vykonávalo sa to na osobnej úrovni. Dovoľte mi ponúknuť niekoľko príkladov.

Jeho žiaci, začínajúci nadobúdať skúsenosti, sa často pri práci s vidieckymi chudobnými ocitli mimo svojej komfortnej zóny. Vzhľadom na svoju filozofickú výchovu vedeli, aký by mal byť ideálny život, ale zistili, že musia prispôsobiť svoju službu novým okolnostiam. Napríklad situácia medzi rukojemníkmi brutalizovanými v severnej Afrike, čo je ďaleko za hranicami toho, s čím sa Zakladateľ stretol pri kázaní v rustikálnych dedinách vo Francúzsku spôsobila, že Misionári prispôsobili svoju službu tejto skutočnosti.

V osemnástom storočí Cirkev a francúzsky štát povolali Kongregáciu, aby pokračovala v misijnej práci založenej jezuitmi, ktorí boli nútení opustiť osmanskú a čínsku ríšu. Pre Vincentínov sa otvorili nové svety. Ich francúzske právne, kultúrne a vzdelávacie prístupy zostali, ale misionári museli teraz brať ohľad na novú situáciu a prispôsobiť
požiadavky evanjelia týmto špecifickým okolnostiam, samozrejme že aj vrátane sociálnej spravodlivosti (hoci to tak nenazvali).

Otroctvo bolo jednou z týchto otázok. Spoločnosť Société Française de l'Orient poskytovala afrických a malgašských otrokov, aby tam pracovali, najmä pri pestovaní cukrovej trstiny. Spoločnosť láskavo poskytla Vincentínom, poslaným, aby tam slúžili francúzskym osadníkom s otrokmi, ktorí spravovali cirkevné pozemky. Kde bola v tom sociálna spravodlivosť? Aká bola odpoveď Vincentínov? Nebolo všetko také negatívne, keď jeden z spolubratov na konci vincentínskeho obdobia, Jean Lafosse (1745-1826), usilovne pracoval na oslobodení otrokov. Jeho pohreb na Mauríciu - jediný biely človek medzi oslobodenými otrokmi - poukazuje na jeho oddanosť.

Otroctvo rovnako existovalo v Spojených štátoch a Brazílii a aj vincentíni mali otrokov. História je komplikovaná: niektorí vincentíni ponímali otroctvo na biblickom základe, cirkevne sankcionované a finančne potrebné; iní boli za jeho zrušenie. Ruské a Stredoeurópske poddanstvo - viazané na pôdu- tiež sa týkalo Vincentínov. Ako oni
reagovali na tieto praktiky na svojich pozemkoch v týchto karajinách je nedostatočne zdokumentované. Je však jasné, že synovia svätého Vincenta de Paul vynaložili veľa na zmiernenie duchovného a fyzického zbedačovania ľudí, zverených ich starostlivosti.

Prax spravodlivosti samozrejme znamenala účasť vo vládnych orgánoch, hlavne ako hrádza proti ich požiadavkám. Je zrejmé, že Vincentíni sa rozhodli zamerať svoje diela hlavne na národné alebo cisárske hlavné mestá, a to tak, aby mohli vplývať na civilné autority: Peking, Konštantínopol, Damašek, Manila, Rio de Janeiro, Lima, Mexico City, San José de Costa Rica. . . keď ich môžeme niekoľko vymenovať. Je zaujímavé, že Spoločnosť v Spojených štátoch takéto rozhodnutia nerobila. Hoci sme nakoniec mali dom vo Washingtone, bol zameraný viac na katolícku univerzitu než na vládne sály.


Kolonializmus bol ďalším problémom. Spolubratia z kolonizujúcich krajín, ako sú Francúzsko, Španielsko, Belgicko a Portugalsko všeobecne akceptovali túto skutočnosť. Podľa môjho názoru, na základe písomných správ, je zrejmé, že Vincentíni mali starosť o ľudí, žijúcich pod koloniálnou vládou, ale všeobecne nereagovali proti tomuto systému. Keď začalo hnutie za dekolonizáciu, niektorí Vincentíni sa ho obávali a postavili sa proti nemu. Iní, všeobecne mladší, podporovali tieto pohyby. To isté môže byť povedané o ďalších krajinách v poslednej dobe zapojených do zvrhnutia diktátorských režimov. Jedným z dôverníkov Fidela Castra bol napríklad španielsky Vincentín, ktorý spoznal Comandante vtedy, keď Fidel bol väzňom a kňaz bol kaplánom.

Vincentíni sa tiež zaoberali ženskou otázkou. Keďže misionári vzdelávali Dcéry kresťanskej lásky a mali záväzky k vzdelávaniu žien vo svojich domovských krajinách, podporovali rovnaké postupy v misijných krajinách napriek námietkam tradičných ortodoxných a moslimských rodín v Osmanskej ríši a Číne. Ďalšia otázka bola zväzovanie ženských nôh (prakticky to bolo mrzačenie ženských chodidiel kvôli kráse! pozn. preklad.) Vincentínsky biskup v Mongolsku, Florent Daguin, začal pracovať na jeho odstránení.

Musíme povedať, že zvláštny vincentský záväzok voči sociálnej spravodlivosti, nebol jedným z pôvodných charakteristických znakov našej práce, pretože sa vyvinul neskôr (Clark, 2012). Nebol tu nik s takým znakom. Mnohí Vincentíni zdieľali škaredé rasistické predsudky o svojich susedov (týkajúcich sa východoeurópskych Židov, Rómov alebo Filipíncov). Avšak osvietenstvo, francúzska revolúcia a príspevky od Karola Marx pomaly otvorili vincentínom oči a srdcia. Ako znamenie tohto, tí, ktorým Vincentíni slúžili, postupne vnímali ich otvorenú pripravenosť rešpektovať domorodé národy všetkých rás a podmienok a zvažovať nové riešenia - ekvivalentne aj sociálnu spravodlivosť. Medzináboženské vzťahy boli pozoruhodné napríklad v vincentínských školách v Perzii, Libanone, Sýrii, Turecku a Egypte, ktoré bez diskriminácie zapísali kresťanov, šíitov a sunnitov, židov a ďalších. Svedectvá, ktoré máme, ukazujú, že ľudia vnímajú ideál vo svojich vincentínských učiteľoch a direktoroch, modelovaních určitým spôsobom podľa Vincenta de Paul: tichý, pokorný, strohý, horlivý, nenápadný. Títo muži sa zamerali na starostlivosť o jednotlivcov, nie na výmenu systémov. Až neskôr v našej histórii táto starostlivosť rozkvitla do radikálnejšieho záujmu o sociálnu spravodlivosť, ako tomu rozumieme dnes vďaka
sociálnemu učeniu Cirkvi, ktoré sa tiež rozvíjalo. V tomto všetkom sme my vincentíni dlžní Dcéram kresťanskej lásky, dámam kresťanskej lásky, Frederikovi Ozanamovi a Spoločnosti svätého Vincenta de Paul. Oni a nespočetní ďalší - učitelia, katechéti a laici - prijali iniciatívy týkajúce sa pracovných vzťahov, starostlivosti o deti a trestných systémov. Ukázali nám spravodlivosť v akcii a vyzvali nás, aby sme sa k nim pripojili.
Rovnako ako Vincent de Paul, akýmsi činom univerzálna postava, aj jeho synovia sa snažia nasledovať Krista evanjelizátora chudobných. Niektorí boli úspešnejší ako iní. Som však hrdý na to, že som medzi nimi: bohatí alebo chudobní v cnosti, bohatí alebo chudobní v oddanosti, bohatí alebo chudobní v iniciatíve alebo vynaliezavosti.

Dovoľte mi uzavrieť prvou modlitbou, ktorú Spoločnosť prijala na počesť zakladateľa a modlí sa za svojich spolubratov:

Ó, Pane, vzbuď v našej Spoločnosti ducha, ktorý oživil tvojho služobníka Vincenta, aby sme s rovnakým duchom nadšene milovali to, čo on miloval a praktizoval to, čo on učil. Amen.

John E. Rybolt, C.M.webmail