Združenie mariánskej mládeže (ZMM)

Zakladateľ:
Panna Mária pri zjavení sestre Kataríne Labouré 27.novembra 1830 žiadala, aby dala zhotoviť medailu. Ďalej Panna Mária, ešte pri prvom zjavení 18. júla 1830, povedala, že si želá, aby boli zakladané spoločenstvá mládeže, ktoré budú rozširovať úctu k Nepoškvrnenému počatiu pomocou tejto medaily.  

Prvé spoločenstvá: rok 1838 v Paríži a na okolí. Na Slovensku v roku 1861 v Nitre. 

Cieľ:
Cieľom ZMM je vychovávať všetkých členov k životu z viery podľa vzoru Ježiša Krista.

a) Posväcovaním seba - pristupovaním k sviatostiam, zúčastňovaním sa duchovných obnôv, modlitbou ruženca, radostným nasledovaním života Panny Márie
b) Apoštolátom
  1. v rodine - láskou a poslušnosťou voči rodičom a vytváraním dobrých súrodeneckých vzťahov,
  2. vo farnosti - aktívnym zúčastňovaním sa na živote farnosti, pomocou pri charitatívnej a misijnej činnosti, v službe starým, chorým ľuďom, bezdomovcom, prácou s deťmi a mládežou, návštevou v detských domovoch...
  3. v škole a práci - zodpovedným plnením si svojich povinností, úctou voči autorite, vytváraním priateľských vzťahov, vydávaním svedectva viery.
 
Činnosť: ZMM tvoria spoločenstvá detí, mládeže, dospelých, ktoré pracujú vo svojej farnosti. Zapájajú sa aktívne do jej života, v spolupráci s miestnym kňazom.

Prijatie: Koná sa formou zasvätenia sa Panne Márii, keď sú mladí kresťania vhodne pripravení a chcú žiť mariánsky ideál.

Záväzky: - chrániť sa hriechu, - často pristupovať k sviatostiam, - spoznávať a nasledovať čnosti Panny Márie, - denne sa modliť ruženec, aspoň desiatok, - každý deň urobiť pre Máriu aspoň jeden dobrý skutok.

ČLENSTVO: Členstvo v ZMM pozostáva z troch stupňov:
  • Anjelský spolok - "anjelíčkovia"   (6-9 rokov)
  • Máriine deti - "čakatelia"   (10-15 rokov)
  • Mariánska mládež - "členovia"   (od 16 rokov)
Formácia: ZMM sú pod vedením Dcér kresťanskej lásky. Miestne spoločenstvá môžu viesť kňazi, rehoľníci alebo laici, ak si vyžiadali na to súhlas a inštrukcie.

Znak: Zázračná medaila na modrej stuhe. Pre čakateľov na prijatie - medaila na bielej stuhe.

Rozšírenie: ZMM patrí od roku 2003 do celosvetového združenia Juventud Mariana Vincenciana (JMV) pôsobiaceho v 65 krajinách sveta s približne 150 000 členmi. Medzinárodné centrum JMV sídli v Madride. Na Slovensku je približne 2700 členov v 113 spoločenstvách, z toho v Českej republike je 350 členov v 20 spoločenstvách a na Ukrajine 50 členov v 2 spoločenstvách.

Aktivity: Záleží od životaschopnosti každého spoločenstva. Stretajú sa približne raz za dva týždne. Na stretnutiach sa navzájom povzbudzujú vo viere, v modlitbe a v apoštolskej horlivosti. Učia sa byť "spolupracovníkmi" Panny Márie pri získavaní ľudí pre Ježiša. Na Slovensku je 105 spoločenstiev, s 1530 - tymi členmi.

Zhodnotenie:Kto svoj život zasvätil Panne Márii a prejavil jej tak hlbokú dôveru a lásku, že jej zasvätil svoj život, kto ju prijal do svojho života ako si to želal Pán Ježiš na kríži, ten človek má svoje srdce dobre strážené.  
Centrum na Slovensku:
Ing. Štefan Strieška, predseda
Združenie mariánskej mládeže
Oravská 10
949 01 Nitra
Tel: 037/7417 446
E-mail: zmm@zmm.sk
Web: www.zmm.sk
Medzinárodná stránka:
www.secretariadojmv.org

webmail