Eucharistia v živote sv. Vincenta

Sv. Vincent nebol systematický teológ. Jeho práce zriedkakedy vyjadrujú usporiadanú, dobre prepracovanú teologickú analýzu otázok, ktoré riešil. Vačšina jeho listov a konferencií je motivovaných praktickou stránkou života. Len príležitostne ako napr. keď DKL vysvetľoval význam sebazapierania alebo modlitby, detailne vysvetľoval predmet, ale vždy len v duchu teologického štandartu autorov tých čias.

Z teologického uhla pohl'adu sv. Vincet zriedkakedy niečo nové, zato ale jeho
príhovory a listy poukazujú na vynikajúce, všeobecne prijímané hlboké presvedčenie, inštinktívny pohl'ad do ľudského vnútra a vel'kú naliehavosť dostať veci do praxe. Vincentove úvahy o Eucharistii to veľmi dobre ilustrujú a dajú sa zaradiť do ôsmich bodov.
P. Róbert Maloney, CM
Z angličtiny preložil P. Bohumír Ďungel, CM 

webmail