3. Nie je to len kňaz, čo prináša
Eucharistiu. Všetci prítomní tak činia.

Vincent pripisuje vel'ký význam disponovanosti tých, čo participujú na Eucharistii. Dkl odporučil, aby sa denne zúčastňovali sv. omše, ale aby tak robili s veľkou zbožnosťou. Dal im za príklad Madame Pavillonovú, ktorej zbožnosť obdivovali všetci vo farnosti. Povedal, že kráčala v prítomnosti Božej. Na sv. omši bývala sústredená a nedala sa ničím vyrušiť.

V tomto kontexte sv. Vincent vyjadril túžbu, aby boli sestry správne a dobre inštruované o význame Eucharistie. Vyjadrené jazykom II. vatikánskeho koncilu, vyžadoval aktívnu účasť tvrdiac, že všetci, čo sa zúčastňujú na sv. omši, uskutočňujú Eucharistickú obetu spolu s kňazom.

Aby druhých povzbudil k účasti na Eucharistii, sv. Vincent prikladal veľký význam príprave. Vo svojich kázňach tak robil podmanivým spôsobom. Napríklad:

Každý, kto sa chystá vo svojom dome privítať niekoho významnejšieho a dôležitejšieho od seba, robí si starosti a vel'a rozmýšl'a, ako ho prijať čo najúctivejšie. Chystá svoj dom, opravuje, čistí, vyzdobuje, aranžuje a dáva všetko do poriadku tak, aby tu nebolo nič nepekné.

Pošle k mäsiarovi po mäso, k pol'ovníkovi po ulovenú zver a rieši tisíc iných starostí, ktoré má. Pre nášho Pána nič z tohoto nie je potrebné: žiadna práca ,žiadne nepríjemnosti, ale bez pohnutia prstom sa každý môže pripraviť v srdci, vyniesť smeti zo svojej duše kajúcnosťou a učiniť si pevné predsavzatie nikdy viac neuraziť Pána Boha.
 

webmail