Kto je laik

"Pod menom laik sa tu rozumejú všetci veriaci okrem členom duchovenstva a Cirkvou schváleného rehoľného stavu; teda veriaci, ktorí boli krstom privtelení ku Kristovi a stali sa ľudom Božím, majú svojím spôsobom účasť na kňazskom, prorockom a kráľovskom úrade Kristovom, a tak majú svoj podiel na poslaní všetkého kresťanského ľudu v Cirkvi a vo svete." Teda ten, kto je pokrstený, stáva sa laikom a preberá na seba trojaké poslanie. "Vlastným povolaním laikov je hlásať Božie kráľovstvo tým, že sa zapodievajú časnými záležitosťami a usporadujú ich podľa Boha."

V súčasnosti je nemysliteľná evanjelizácia bez prispenia kresťanských laikov. "Iniciatíva kresťanských laikov je osobitne potrebná, keď treba zistiť a vynájsť prostriedky na to, aby požiadavky kresťanského učenia a života prenikli do sociálnych, politických a ekonomických skutočností."

"Už Pius XII. povedal: Veriaci, a ešte presnejšie laici, stoja v prvých líniách života Cirkvi; Cirkev je pre nich životným princípom ľudskej spoločnosti. Preto musia oni - a práve oni - nadobudnúť stále hlbšie vedomie, že nielen patria k Cirkvi, ale že sú Cirkvou, to znamená spoločenstvom veriacich na zemi pod vedením pápeža ako spoločnej hlavy, ktorí sú s ním zjednotení. Oni sú Cirkvou... ."

Je veľmi potrebné, aby takéto povedomie, že oni sú Cirkvou, mali aj súčasní kresťanskí laici. Pretože iba vtedy je možné vzbudiť u nich misionárske povedomie. Teda laik je ten, ktorý je pokrstený a je príslušníkom Cirkvi. Má aktívnu funkciu a zodpovednosť, patrí k svätému Božiemu ľudu, musí svojím životom dosvedčovať milosť Boha v Ježišovi Kristovi ako víťazné vykúpenie sveta a všetkých ľudí. Ako člen Cirkvi zúčastňuje sa na slávení Eucharistie a preberá na seba aj poslanie pri vonkajšom misijnom poslaní Cirkvi.


webmail