Šiesta veľkonočná nedeľa

12345

Tešiteľ Duch Svätý (Jn 14,23-29)

Pripravme sa na prijatie Ducha Svätého.

AI
Má byť naša viera viditeľná? Je potrebný k viere len krstný list? O kresťanoch sa veľa píše i hovorí.

Príbeh o troch zlatokopoch rozpráva, že po dlhom čase neúspechu jeden z nich našiel zvláštny kameň a keď ho rozbil, našiel v ňom zlato. Odvtedy hľadali len takéto kamene a nachádzali zlato. Rozhodli sa, že si nakúpia v meste náradie, aby sa ľahšie dostali k zlatu. Dali si slovo, že nikomu nič neprezradia. Cestou späť zistili, že ide za nimi niekoľko desiatok mužov. Keď sa ich pýtali čo chcú, dostali odpoveď, že aj oni chcú prísť ku zlatu. Vtedy sa jeden z trojice obrátil k priateľom s otázkou: „Kto z vás tajomstvo prezradil?“ Odpoveď nedali priatelia ale jeden z mužov: „Nikto z vás nič nepovedal. Vaše tváre to prezradili.“

Naša viera má byť primerane viditeľná. Svet potrebuje naše svedectvo viery.

KE
Ježiš aj nám pripomína: „Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého Otec pošle v mojom mene, naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal“ (Jn 14,26).

DI
Ježiš tieto slová povedal v rozlúčkovej reči vo večeradle. Apoštoli si majú osvojiť „pokoj“, ktorý môže dať jedine Ježiš a nie svet. Ježiš je „Knieža pokoja“, ako ho nazval prorok Izaiáš (9,6). Učenie Ježiša je učením o pravde. Kde je klamstvo, tam nemôže byť pokoj. Pravda je zárukou pokoja a Cirkev je garantom pravdy, pretože jej posila Ježiš Tešiteľa Ducha Svätého, ktorý v nej a skrze ňu koná. Ježiš dáva učeníkom prísľub Ducha Svätého, ktorého nazýva „Parakletos - Tešiteľ“. Termín „Potešiteľ“ nie je najvhodnejší, pretože nevyjadruje najvážnejšiu úlohu Ducha Svätého. Duch Svätý je obhájcom, zástupcom, svedkom ... Duch Svätý je hlavným Svedkom Kristovho zmŕtvychvstania. Duch Svätý má vyučiť svet, čo je to hriech, osvojiť si blahoslavenstvá a Desatoro a pripraviť svet na druhý príchod Krista na svet.
Keď Ježiš odchádza k Otcovi, neponecháva svet bez pomoci, dáva prísľub Ducha Svätého, s ktorým máme spolupracovať v láske. Apoštol Ján o láske často píše. Pripomína spôsob praktizovania lásky. Milovať, jednoducho znamená zachovávať Božie slovo. To čo Ježiš učil apoštolov a zástupy ľudí, to dnes svojou mocou Duch Svätý v nás pokračuje, aby sme v láske počúvali náuku Cirkvi a žili v pravde.
Nesmieme sa diviť, že apoštolov a prvých kresťanov prísľub Ducha Svätého najprv napĺňal smútkom. Ježiš ani nás dnes nenecháva bez pomoci a preto nemáme byť vo viere smutní. Preto „Potešiteľ“ Duch Svätý má mať otvorené dvere našich sŕdc, myslí nášho konania. Ježiš pripomína, že kto nebude brániť Duchu Svätému v nás pôsobiť, keď budeme milovať Boha, aj Otec nás bude milovať.
Týmito Ježišovými slovami nás Cirkev pripravuje na Ježišovo Nanebovstúpenie. Veľkonočné obdobie nie je iba Ježišovo zmŕtvychvstanie, ale aj nanebovstúpenie Pána Ježiša, čo si pripomenieme v tomto týždni. Odchod Ježiša zo zeme k Otcovi je prísľub zachovať pokoj a pripraviť sa na zoslanie Ducha Svätého, Tešiteľa. Duch Svätý bude pokračovať v misii, v tom, čo začal Boží Syn, Ježiš Kristus.

PAR
Ježišov pokoj, pokoj, ktorý si pripomíname pri každej svätej omši, je to slovo, čo si máme nielen uvedomiť, osvojiť, ale stať sa súčasťou pokoja, byť pokojom, prinášať pokoj... Ježišove slová: „Pokoj vám zanechávam svoj pokoj vám dávam...“ (Jn 14,27), sú reálnou podmienkou k spolupráci na našej spáse. Ježiš nemyslí len na pokoj bez zbraní, ale pokoj, ktorý spočíva na živote bez akéhokoľvek hriechu. Praje si, aby sme v spolupráci s Duchom Svätým v láske budovali pokoj sŕdc. Pokoj je ovocím nových vzťahov, postojov, názorov, ku ktorým nás vedie, ktorým nás učí Duch Svätý. Pravý pokoj nie sú len pravé vzťahy k materiálnym hodnotám, ale aj duchovným. Človek vo svojom svedomí musí počúvať Boha, učiť sa poznať pravdu a realizovať všetko vo svojom živote tak, aby zvíťazila pravda, láska a spravodlivosť. Pokoj vyžaduje zaangažovanie sa v najhlbších hodnotách ľudského ducha a vyžaduje si pravdivú premenu ľudských sŕdc. Pravý pokoj nie je iba ovocím úsilia človeka, ale je darom od Boha. Ježiš hovorí: „Ale ja vám nedávam (pokoj) ako svet dáva“ (Jn 14,27). Ježiš tak poukazuje na blahoslavených, ktorí sú šíriteľmi pokoja (por. Mt 5,9).

MY
Jedine Ježiš dáva pravý pokoj. Sv. Pavol má pravdu, keď píše: „Veď on je náš pokoj“ (Ef 2,14)! Šíriteľ pokoja musí mať najprv pokoj vo svojom srdci. Za pomoci Ducha Svätého kresťan môže šíriť pokoj ako boží dar. Budovanie pokoja si vyžaduje pevný základ. Láska obdarúva silou. Kto miluje, váži si pokoj nielen svoj, ale pokoj každého človeka. Kto pozná hodnotu pokoja, vie pokoj chrániť. Duch Svätý nás oslovuje v láske evanjelizovať a šíriť pokoj.

V životopise svetoznámeho huslistu Fritza Kreislera (+ 1962) sa spomína jeho štedrosť. Čo zarobil, rozdal. Raz si mohol kúpiť vzácne husle, ale nemal peniaze, pretože ich predtým rozdal chudobným. Tešil sa, že si čoskoro peniaze ušetrí a husle kúpi. Husle však pred ním kúpil zberateľ hudobných nástrojov. Keď ho o husle prosil a chcel ich zaplatiť, zberateľ nechcel. Sklamaný umelec sa na odchode obrátil na zberateľa s prosbou: „Mohol by som si na husliach aspoň raz zahrať?“ Zberateľ súhlasil. Virtuóz naplnil sálu nádhernou hudbou huslí, že zberateľ povedal: „Nemám právo si nechať tento poklad pre seba. Husle sú vaše. Vezmite si ich, nech ľudia počúvajú ich nádherný zvuk!“

Uvedomujeme si význam Ducha Svätého – Tešiteľa pre celý svet. Aj keď sme nemali právo, nárokovať si na Ducha Svätého, Ježiš nám dáva Ducha Svätého ako nástroj pokoja. My veriaci sme preto povinní v spolupráci s Duchom Svätým nemlčať.

ADE
Naša viera je poklad, ktorý nám bol daný a s ktorým je správne, že sa chceme deliť.

Amen.

webmail