Šiesta veľkonočná nedeľa

12345

Mária nás učí milovať (Jn 14, 23-29)

Prečo nás učí Panna Mária milovať?

AI
Všetci vieme, že je mesiac máj. S čím a kým spájame mesiac máj? Odpoviem za náš všetkých. Máj sa spája s úctou k Panne Márii, ako s najkrajším stvorením. A mesiac máj sa spája aj s láskou. Lásku chápeme aj ako božskú čnosť, a tiež ako najkrajší cit človeka a zvykneme povedať zo svätým Jánom apoštolom: „Boh je láska“ (1 Jn 4,8).
Prosím, mohol by som vás pozvať k spoločnému zamysleniu pod nadpisom: Mária nás učí milovať? A mám pre vás otázku: Prečo nás učí Panna Mária milovať?
Počuli ste aj vy, že slovo láska zovšednelo? Že je degradované?
Položme si otázku: „Kedy sme a komu naposledy úprimne a z čistého srdca povedali: „Mám ťa rád, rada?“ A kedy to niekto takto úprimne povedal nám?

Predstavme si, že náš život je podobný nádobe. A mi do tej nádoby vkladáme vedome a dobrovoľne všetko čo je spojené s pravou láskou. A to i napriek svojím slabostiam... . Odpovedzme si: Čím bude naplnená tá naša nádoba, náš život? Odpovedzme si: „Láskou!“

KE
A čo nám Ježiš pripomína v evanjeliu? „Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať; prídeme k nemu a urobíme si u neho príbytok“ (Jn 14,23).

DI
Nepochybujeme, že tieto slová v najväčšej miere vo svojom živote zrealizovala Panna Mária. Kto najviac zachovával vo svojom srdci Ježišove slová, ak nie ona? A jej láska k Synovi bola odmenená. Preto si dnes právom pripomíname prívlastky, ktoré Matke Božej dávame v Loretánských litániách.
Panna Mária ktorá vie, čo je to milovať Boha, čo je to byť milovaná Bohom, ktorá je oslávená s telom a dušou, korunovaná za kráľovnú neba a zeme, nám nielen v evanjeliách pripomína, učí nás, aby sme ju nasledovali v láske k Najsvätejšej Trojici, k jej i nášmu Bohu Otcovi. Ona je jeho dcéra, i my sme jeho synovia a dcéry. Mária je Matkou Boha Syna a Ježiš si praje, aby sme Mu boli bratmi a sestrami. Mária je nevestou Boha Ducha Svätého, ktorý je Láska medzi Otcom a Synom. Keď Ježiš vystupoval do neba, dal nám prísľub, že každému z nás pošle túto Lásku Boha Ducha Svätého, ktorý nás vyučí všetkému, čo je potrebné k tomu, aby sme mali aj my miesto v Božom kráľovstve.
Ježiš chce mať v každom z nás svoj príbytok. Život na zemi má byť pre nás predsieň neba. Povedal, že Božie kráľovstvo je medzi nami. Áno, v láske. V prvom a najväčšom prikázaní: „Milovať budeš Pána Boha... a svojho blížneho ako seba samého.“

PAR
A pretože na nás doliehajú následky dedičného hriechu, Boh nám za orodovníčku, pomocníčku, ochrankyňu, sprievodkyňu dáva svoju i našu Máriu. My sa klaniame jedine Bohu. Máriu si však ctíme, vážime a milujeme preto, čo pre nás koná. Vieme, že nás miluje a preto sa k nej utiekame, zverujeme sa jej, prosíme ju o príhovor u jej Syna. A keď v slabosti na to počas roka zabúdame, pripomíname si to zvlášť teraz v mesiaci máj.
Žijeme práve teraz v tomto čase, ktorý je nám darovaný. Čas plynie a nesie nás. Čas je vzácnosťou, ktorú by sme mali niečím vyplniť. Čas môže byť prázdny i vyplnený. Deň a čas, ktorý žijeme môžeme prepásť blúdeniami, strácaním času v povrchnostiach, zábavami, po ktorých zostáva prázdnota. Čím vyplníme svoj čas, taká bude maša budúcnosť. Nikdy nebolo počuť, že by niekto, kto sa pod jej ochranu utiekal..., že by sa nestretol s jej láskou. Výzva pre nás, ponúknutá ruka od Matky, aby sme sa dobrým skutkom, modlitbu, prácou na sebe snažili prežiť svoj život.
Mnohí sa držia zásady: nepremeškať deň, hodinu, minútu vo svojom živote. Mesiac máj je časom pre využitie príležitosti. Nedajme sa zahanbiť. Ponúka sa nám nie každodenná príležitosť.
Nie je správne vracať sa v živote naspäť a pripútavať sa k tomu, čo bolo zlé, alebo negatívne. Mnohí prežijú život rozmýšľajúc o minulosti, sú zaťažení strachom z budúcnosti, takže nikdy nežijú prítomnú chvíľu. Dnes sa môžeš rozhodnúť urobiť niečo dobré pre seba a svoju dušu. Dnes sa môžeš začať s odvahou modliť, veriť a odovzdať Bohu svoj deň a svoj život. Dnes môžeš začať prácu, ktorú si odkladal, alebo povinnosť, ktorá ťa čakala a bál si sa ju zakončiť. Dnes môžeš pohliadnuť do svojho srdca a objaviť v nej najhlbšiu túžbu po Bohu. Dnes môžeš obohatiť svoj deň i čas, ktorý prežívaš. Na tejto zemi žijeme len raz, ako na javisku.
Tento deň je nám darovaný iba raz. On sa už nezopakuje. To, čo zanedbáš vykonať, už nemôžeš vrátiť. Pre večnosť sa rozhodujeme dnes, nie po smrti. Ak sa dnes rozhodneme pre Boha, pre spravodlivosť, pravdu a dobrotu, potom si to vo večnosti budeme užívať. Čas je darom, v ktorom môžeme rásť v plnosti, ktorú nám Boh predurčil.
Naša nebeská Matka Mária chce, aby sme stretli a spoznali jej Syna Ježiša. On jediný nám daruje pravý pokoj a radosť. Matka Mária prežila svoj život na tejto zemi a do konca zostala verná Bohu. Ona je tak isto, ako i my, len človekom, ale dospela tak vysoko a chce, aby sme i my boli tam, kde je ona. Ona mala srdce otvorené pre Boha i človeka. Ona neoddychuje a nemôže oddychovať, ale nás pozýva a odpovedá na naše volanie, prihovára sa za nás pred Nebeským Otcom. Ona k nám prichádza ako Matka a priateľka, aby nám obviazala rany a viedla k svojmu Synovi.

MY
Skúsme dnes v tomto týždni, mesiaci počúvať, čo nám hovorí Matka. Iste to budú slová v tomto obsahu: „Milujem vás nesmiernou láskou.“

Keď sa raz vizionárky Márie Pavlović spýtali, ktoré posolstvo Panny Márie je najkrajšie, ona odpovedala: „Keď nám Panna Mária hovorí: MILUJEM VÁS. Pretože pociťovať a prežívať jej lásku, je niečo neopísateľné.“

Kiežby každý z nás prijal a zakúsil toto Jej vyznanie. Veď keď vieme, že nás niekto má rád a pociťujeme jeho lásku, inak sa žije všetko to, čo život prináša. Mame dôverujeme, s ňou sa kráča ľahšie, nebojíme sa. Porozmýšľajme opäť o ľudskej láske. V každej ľudskej láske je niečo z Božej lásky. Ak nám niekto povie mám ťa rád, ak žijeme vedľa človeka, o ktorom vieme, že nás miluje, náš život je hneď ľahší, krajší, naplnený. Nebojíme sa otvoriť svoje srdce tomu, o kom vieme, že nás miluje. Pán nám posiela na zem svoju Matku, aby nám svojou materinskou láskou pomohla otvoriť srdce pre Neho. Mária nám s láskou pomáha uskutočniť Ježišov prísľub: „Hľa, stojím pred dverami a klopem. Kto počúvne môj hlas a otvorí dvere, k tomu vojdem a budem večerať s ním a on so mnou“ (Zjv 3,20). Nech je naša odpoveď v modlitbe, sv. spovedi, v čítaní Sv. písma, Eucharistii a pôste, v návrate k Bohu, ale i vzťahoch k našich blížnym. Odpustime, prepáčme, zabudnime, podajme pomocnú ruku... . Sami k sebe zaujmime postoj, ktorý je hodný pomenovania kresťan. Nájdime znova úctu k sebe samým. Nedolomme nalomenú trstinu, neuhášajme oheň milosti, nevzdávajme sa a nerezignujme... .

ADE
Naopak, Mária hovorí i v mene svojho Syna, aby sme využili tento čas milosti, ktorý prežívajme v mesiaci máj. Rozhodnime sa žiť intenzívnejšie s Máriou, viac času tráviť s tou, o ktorej vieme že nás miluje, pri nej budeme rásť v láske, krok za krokom sa jej staneme podobní. Tento mesiac buďme s ňou v modlitbe ruženca, v rozjímaní aj nad jej prívlastkami z Loretánskych litánií. Tak, ako prvotná Cirkev po Pánovom vzkriesení, zotrvávajme s Máriou na modlitbách v našich spoločenstvách, rodinách a očakávajme s ňou príchod Ducha Svätého. Jednoducho, odovzdajme sa Márii. Povedzme spoločne s Ňou: „Toto je čas pre moju dušu.“ „Mária, prijmi ju do svojho Nepoškvrneného Srdca, premieňaj ju svoju nehou, láskou, kráčaj so mnou cestou obrátenia.“

Amen.

webmail