Tridsiata tretia nedeľa "cez rok"

123

Nedať sa zviesť a oklamať (Lk 21,5-19)

Falošní proroci nevymreli. Aj dnes platia Ježišove slová, že kto vytrvá, zachráni si život.

Kto z vás nemá nejakú skúsenosť so sektami? Zastavme sa pri niektorých sektách a ich falošnom učení.
Svedkovia Jehovovi od svojho zakladateľa Charlesa Taze Russela (1852 - 1916) prebrali a od roku 1879 Brooklynu z New Yorku šíria strach časopisom Strážna veža o konci sveta, bitke pri Harmagedone, kde údajne len 144 000 Svedkov, ako sa volajú, nájde večný život v pozemskom raji. Či v Svätom písme nečítame slová Pána Ježiša? „Ale o tomto dni a o tejto hodine nevie nik, ani nebeskí anjeli, ani Syn, iba sám Otec“ (Mt 24,36).
Sekta Kresťanská veda, ktorej zakladateľkou je Mary Ann Morse Bakerová, sa identifikuje so ženou, o ktorej píše sv. Ján apoštol v Knihe Zjavenia – Apokalypsa, keď píše o žene, ktorej prišiel čas pôrodu, ktorej dieťa bolo uchvátené k Bohu, pokiaľ ona utiekla, a Michal a jeho anjeli bojujú proti drakovi. Táto Mary sa vydáva za matku Ježiša.
Pod peknými názvami „Federácia rodín za svetový mier“; „Cirkev zjednotenia“ vystupuje vlk v barančom rúchu – sekta Yong Myunga Moona (1920 - ), moonisti, ktorá aj u nás v rôznych akciach, ako sú podpisovanie prehlásení za manželskú vernosť a podobne, rozprestiera svoje siete a chytá aj pravoverných kresťanov. Kto by sa podpísal, keby vedel, že Moon učí, že Eva mala pomer pred manželstvom s Luciferom v podobe hada a z toho spojenia sa jej narodil syn Kain. Preto Boh poslal na svet druhého Adama Ježiša, ktorý sa mal oženiť a založiť príkladnú rodinu a pretože ho skôr, ako by bol uskutočnil toto poslanie, zatkli a ukrižovali, Boh posiela tretieho Adama, ktorým je sám Moon. A to – čo sa nepodarilo Adamovi a Ježišovi – sa podarilo jemu, Moonovi a jeho štvrtej žene. O sebe a svojej žene hovorí, že sú praví rodičia a Ducha Svätého chápu ako “ona“. Koľkí sa dávajú na štadiónoch sobášiť týmto mužom, ktorý im predtým sám vyberie partnera, partnerku?!

S podobným názvom sa stretávame v Cirkvi Josepha Smitha (1805 - 1844), ktorá sa volá “Cirkev Kristova“ alebo “Cirkev Ježiša Krista svätých posledných dní“ a najznámejšia pod názvom “Mormoni“. Smith údajne našiel zlaté dosky popísané egyptským písmom, ktoré údajne preložil do angličtiny ako knihy Mormon za pomoci zvláštnych kamenných okuliarov. Dosky obsahovali okrem iného: údajne Ježiš po svojej smrti v Palestíne odišiel do Ameriky, kde pravé náboženstvo naučil pôvodných obyvateľov. Tí napísali toto na zlaté dosky... Dosky nik okrem neho nevidel, lebo ich údajne odovzdal anjelovi Moronimu.
Ako huby po daždi objavujú sa sekty, rôzni falošní proroci, náuky a učenia, ako sú “Posolstvo Grálu“, “Rodina“, rôzni charizmatici a vodcovia, scientológovia, “Hnutie Nový vek“, kulty, okultizmus, mágia či rôzne východné náboženstvá.

Po dlhšom úvode si uvedomujeme význam slov Pána Ježiša: „Dajte si pozor, aby vás nezviedli“ (Lk 21, 8).

Príslovie hovorí: „Zvedavosť je najkratšia cesta do pekla“. Je v ňom ukrytá pravda. Aj keď Pán Ježiš výslovne nehovorí slovo “zvedavosť“, upozorňuje na zvýšenú ostražitosť. „Lebo prídu mnohí a v mojom mene budú hovoriť: „To som ja“ a: „Ten čas je už blízo. Nechoďte za nimi“ (Lk 21,8)! Zvedavosť narúša rozum a slobodnú vôľu, podceňuje ostražitosť, vyvoláva záľubu, túži po senzácii a keď človek nedá pozor, nemá dostatok ostražitosti, potrebných milostí, pácha hriech. V Knihe Genezis počujeme o zvedavosti Evy a následne o páde, dokonca o páde Adama. Stavba veže v Babylone, hriech kráľa Dávida a iné sú mementom pre jednotlivca i celý národ.

Človek po páde do hriechu je náchylný k zlu. Dnešné evanjelium sa nezdá radostné, keď hovorí o rôznych nešťastiach. Ježiš tých – čo uveria v jeho lásku – pripravuje, aby napriek rôznym ťažkostiam a prenasledovaniu, vydávali svedectvo o jeho mene. Upozorňuje, aby bdeli, nepodľahli klamstvu, falošným prorokom, hoci budú hovoriť v jeho mene. Kto uverí v lásku Krista, silu jeho učenia, kto si osvojí Ježišovu pravdu, cíti v Ježišových slovách „Dajte si pozor“ a: „Nechoďte za nimi“ (Lk 21,8), že Boh je Pán všetkého na svete. Budúcnosť patrí Bohu. Jedného dňa sa o tom presvedčí každý človek. Ježiš učí, že: „ja sám vám dám výrečnosť, ktorej nebudú môcť všetci vaši protivníci odolať a protirečiť“ (Lk 21,15). Ježišove slová hovoria o živote a nie o smrti. Je potrebné, aby sa každý osvedčil v Duchu Svätom vo svojom konaní. Ježišovi verní budú trpieť od najbližších, dokonca pre Ježišovo meno budú pripravení o život, budú nenávidení, ale vševediaci Boh vie ešte aj o vlasoch na hlave každého človeka. Dnešné evanjelium je radostné, plné optimizmu, nádeje a istoty vo večný život.

A pravý opak ponúkajú dnes falošní proroci. Mnohí sľubujú raj na zemi, ako napríklad Svedkovia Jehovovi, pravda, len svojim 144 000 vyvoleným. Ale ich údaje už z 1. 1. 1991 hovoria, že v 212 krajinách, v 63 016 zboroch je spolu 4 553 721 aktívnych Svedkov. V roku 1990 sa ich slávnosti zúčastnilo 9 950 058 členov a z nich iba 8 869 je elitných, čo patria do 144 000. Aké úžasné je učenie Krista, že prišiel spasiť všetkých! Božie kráľovstvo nemá presne ohraničený počet miest či stoličiek. Ježiš nehovorí o počte vyvolených, ale „... ak vytrváte, zachováte si život“ (Lk 21,19). Rovnako Ježiš neučí presne o dni, kedy nastane koniec. Svedkovia donedávna presne určili niekoľko termínov konca sveta. Dnes už toto svoje falošné učenie opravili. Presne neurčujú deň konca sveta.

Raymond Franz bol členom Svedkov Jehovových šesťdesiat rokov. Zastával tam rôzne úrady na všetkých úrovniach. Posledných deväť rokov pred svojím odchodom pracoval v ústrednej rade v samotnom centre. Niekto by povedal, že neskoro, ale predsa dotkla sa ho milosť pravého Boha a ozvalo sa svedomie. Tak napísal knihu Kríze svědomí (vydal Návrat domů, Praha 1998). Autor odkrýva zákulisie jednej z dnešných najväčších siekt. Kniha obsahuje množstvo informácií. Opisuje život členov, prakticky čitateľ môže nahliadnuť, ako prebieha vedenie, organizovanie hnutia, ako aj dramatický vplyv a rozhodovanie o ľuďoch v sekte: manipulácia so svedomím človeka, manipulácia s výkladom textov Svätého písma, manipulácia s majetkom, slobodou ľudí...

A dnes vidíme, že títo svedkovia sú zmanipulovaní. Aj keď sa tomu bránia, žijú v strachu. Ježiš učí o pokoji. Zle robíme, keď ich ľutujeme, na nich kričíme, vyhadzujeme ich z bytov, pretože oni sa vtedy cítia ako mučeníci a vyznávači pre svoje presvedčenie. Je správne, keď ich prijímame ako oklamaných a zvedených ľudí. Keď neprijímame od nich žiadnu literatúru, nevedieme s nimi rozhovory na ich témy, pretože ich nepresvedčíme týmto spôsobom. Oni sú na svoju misiu školení. Nedávajme im svoje adresy či telefónne čísla. Nezúčastňujme sa na akciách, ktoré organizujú. Vážme si ich ako ľudí. Sú medzi nimi odborníci z rôznych profesii.
Svedkov je dnes pomerne mnoho. Spomedzi nich sa mnohí vrátili späť aj Kristovi. Mnohí pri svojom návrate museli prekonať hotové peklo. Takýchto bratov a sestier je potrebné si viac všímať. Neopovrhovať nimi, ale naopak, podať im s láskou pomocnú ruku, ako to robil Ježiš.

Horšie sú prípady siekt, ktoré ešte u nás nemáme zmapované. Nevieme presne o ich náplni učenia, praktikách, spôsobe života, postojoch k veciam, udalostiam a podobne. Mnohí z nás málo vedia o slobodomurárstve, jeho histórii, štruktúre či ideológii, aké majú ciele, kde a ako uplatňujú svoj vplyv. Ďalej, vieme niečo o NEW AGE? Čo je charakteristické pre toto hnutie? Akú filozofiu praktizujú, ako sa proklamujú na verejnosti, v politike, ekonomike, kultúre, masmédiách? Vidíme na stenách, plotoch rôzne symboly okultizmu. Viete, mladí priatelia, čo znamenajú rôzne hviezdy v kruhoch? Uvedomujete si, čo počúvate vy, ktorí vyznávate heav metal? Čo znamenajú napríklad tri „6“ vedľa seba? Myslíte si, že toto je na smiech? Prípadne správanie sa niektorých – na pohľad zvláštnych ľudí v účesoch, oblečení – je to normálne?

Je správne, že aj naša republika sa chráni proti prenikaniu rôznych siekt, hnutí, spoločenstiev a cirkví. Preto máme aj zákon 308/1991 Zb., ktorý určuje podmienky registrácie a slobody viery, ako aj registrácie cirkví a spoločností 192/1992. Na Slovensku máme 15 registrovaných cirkví. Počet neregistrovaných je väčší. Nehovorme, že je málo ich členov. Pretože vieme, že aj zlý kvas môže nakaziť mnohých a spraviť veľa zla. Sú to najmä rôzne východné hnutia.
Koľko ľudí z tých, ktorí prijali bezplatné pozvanie najprv na tri dni, víkend, potom na týždeň a neskôr i na mesiac na akési stretnutie, cvičenie a podobne, a dnes sú z nich trosky; bez peňazí, úspory minuli alebo museli odovzdať i celý majetok. Iní prišli o zdravie pri rôznej nezdravej životospráve, ktorá tak zlá na začiatku nevyzerala. Ďalší pre vstup do sekty obetovali nielen roky trvajúce priateľstvá, ale aj rodinné, manželské, súrodenecké zväzky a putá.
Je to množstvo príbehov, tragédií, nešťastia, sĺz a bolestí – a čo ešte večnosť?! Zradili pravého Boha pre bôžikov.

Ježišove varujúce slová nestrácajú ani na prelome tisícročí na časovosti. Práve naopak. Aj nezdravá zvedavosť urobí svoje. Záver cirkevného roka je pre nás výzvou, aby sme nemlčali, keď sa v našom okolí šíri vlna siekt. Je potrebné, aby sme ich poznali a vedeli aj iným pomôcť vyhnúť sa ich osídlam, prípadne pri návrate zblúdilých a oklamaných.

Amen

webmail