Tridsiata štvrtá nedeľa "cez rok" - KRISTA KRÁĽA

1234

Dnes budeš so mnou v raji (Lk 23,35-43)

Poukázať na večný život a Božie kráľovstvo.

AI
Každý z nás už určite videl nejakú rozprávku. Jej dej sa odohráva najmä v kráľovstve a zvyčajne sa končí šťastne. Rozprávka poukazuje na kontrast medzi dobrom a zlom, ktoré je prekonané. Dobro víťazí. Nepriateľ je porazený a v krajine nastáva blahobyt. Kráľovstvo sa vzmáha a všetci sa tomu tešia. Ináč by rozprávka nebola rozprávkou! Kráľ nadobúda veľkú moc, má práva a výhody, množstvo ľudí, ktorí mu slúžia a on len sleduje, či je všetko tak, ako má byť.
Dnes máme liturgický sviatok Krista Kráľa. Ježiš je kráľ celého vesmíru. On je iný Kráľ, jeho kráľovstvo nie je z tohto sveta. Je kráľom, ktorý položí život. To všetko za nás, za všetkých, ktorí patríme do Jeho kráľovstva a to kráľovstvo je bez hraníc. Prichádza, aby vládol celému svetu. Kraľuje z kríža! Dnes sme počuli veľmi silné prisľúbenie, ktoré dal kajúcemu zločincovi:

KE
„Veru hovorím Ti: Dnes budeš so mnou v raji“ (Lk 23,43b).

DI
Ak chceme spoznať tajomstvo Pánovho života, nesmieme zabúdať na Krista trpiaceho, osláveného, na Krista ako Kráľa všetkého stvorenia i našich duší. Ježiš je jediný Vládca, čo je veľmi vhodné povedať dnes, modernému človeku dneška, ktorý, ako sa zdá, je niekedy ľahostajný k svojmu nadprirodzenému cieľu a odvracia sa od Boha /Pius XI.: encyklika Quas primas/. Ježiš je Kráľ a predsa sa skláňa k svojim strateným ovciam, k mužom a ženám, čo zišli z cesty hriechom. A pretože boli chorí, opatroval ich a liečil im rany. Tak si ich zamiloval, že za nich položil svoj život. Prichádza ako Kráľ, aby ukázal lásku Boha, aby bol Prostredníkom Novej zmluvy, Vykupiteľom ľudstva. „Ježišovo kráľovstvo je kráľovstvom pravdy a života, svätosti a milosti, spravodlivosti, lásky a pokoja.“ Tak nás to učí Ján Pavol II. Do takéhoto kráľovstva sme povolaní, aby sme v ňom mali účasť a šírili sme ho svojim životom.
Kalvária je posledným miestom, kam viedli Ježišove kroky. Kroky s krížom na pleciach. Je miestom posledného súdu. Tu je vyzdvihnutý Sudca celého sveta. Ten, ktorý prišiel na tento svet kvôli tejto hodine. Dokonáva dielo vykúpenia. Visí na kríži medzi dvoma zločincami. Sú to dve polovice ľudstva – spasení a zatratení! Ježiš je na konci svojej pozemskej púti. Nemá nič, len kríž, ten kríž, s ktorým príde aj na konci časov, pri svojom druhom príchode. S krížom, znakom vykúpenia!

Dvaja zločinci sú ukrižovaní po bokoch Ježišovho kríža. Jeden sa mu rúha: „Nie si Ty Mesiáš? Zachráň seba i nás!“ (Lk 23,39b) Ale druhý zločinec pohnutý Spasiteľovou modlitbou za odpustenie katom, požiadal, aby ho vzal do neba. Napomína zločinca za jeho rúhanie a hovorí mu: „Ani ty sa nebojíš Boha, hoci si odsúdený na to isté? Lenže my spravodlivo, lebo dostávame, čo sme si skutkami zaslúžili. Ale on neurobil nič zlé” (Lk 23,40-41). A Ježiša prosí: „Spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva” (Lk 23,42). Hneď na to dostáva odpoveď: „Dnes budeš so mnou v raji“ (Lk 23,43b). Bola to posledná zločincova modlitba a ktovie, možno aj prvá. Zaklopal raz, prosil raz, odvážil sa na všetko... A získal všetko! Získal večný život. Krista prijal ako Spasiteľa a uznal svoju hriešnosť. Ježišovo bičované telo, potupované a tŕním korunované je pripevnené klincami na dreve kríža. Okrem srdca a jazyka: tie vyhlasujú odpustenie!

PAR
Dvaja lotri na kríži sú pre nás veľkou výzvou. Akým smerom sa bude uberať náš život? Oni žili hriešnym životom. No posledná udalosť mení život jedného z nich. Uvedomuje si svoju hriešnosť, svoje viny, ktoré spáchal a Ježiša vyznáva ako Spasiteľa! Možno si povieme, že jemu sa ľahko uverilo, keď videl na vlastné oči Kráľa celého vesmíru. Bol tak blízko pri Ježišovi, ba dokonca spolu umierali a Ježiš mu prisľúbil nebeské kráľovstvo! Kto môže byť šťastnejší, ak nie ten, kto má istú Večnosť? Ak nie ten, kto prisľúbenie počuje z úst samého Krista?
Božie slovo! Práve tam sa aj nám deň čo deň prihovára Boh a usmerňuje náš život! Sväté Písmo nech je dušou nášho života! Tam čerpajme silu pre náš každodenný život! Kde inde chceme počuť Kristove slová ak ich nehľadáme vo Svätom Písme? Máme doma množstvo kníh, nachádza sa medzi nimi aj Sv. Písmo? Ďalšími prostriedkami sú skutky dobročinnej lásky a modlitba! V každom našom blížnom môžem vidieť Boha. Ježiš hovorí: „Pohár podanej vody nenechám bez odmeny“ (Mk 9,41)

Spomínam si na jednu udalosť, ktorá sa odohrala v živote Matky Terézie z Kalkaty: Pri istej príležitosti jej niekto povedal, že ani za milión dolárov by nemal odvahu sa dotknúť malomocného. Ona odpovedala: Ani ja by som to nespravila. Keby šlo o peniaze, ani za dva milióny dolárov. Naopak, robím to dobrovoľne, zadarmo, z lásky k Bohu.

Nech neprejde ani jeden deň, aby som zanedbal svojho blížneho! Toho, kto potrebuje moju pomoc! V ňom vidím Krista. „Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste to urobili“ (Mt 25,40). Aj my máme často príležitosť stretnúť sa s Ježišom! Okrem týchto spomenutých možností je to najmä modlitba. Modlitba je rozhovor s Bohom. Tak ako lotor prosil, aby si naňho Ježiš spomenul keď príde do nebeského kráľovstva, tak aj my môžeme prosiť Ježiša. Veď v modlitbe sa môžeme s ním rozprávať o všetkom. Môžeme v nej prosiť, ďakovať za dary a mať nádej, že nás vyslyší. Veď Ježiš sám hovorí: „Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete!... ” (Mt, 7, 7 8).
S Kristom sa stretávame pri slávení sv. omše. Je tam prítomný pod spôsobom chleba a vína. Kňaz v slovách premenenia cituje Ježišove slová, v ktorých nám hovorí, aby sme jedli jeho telo a pili jeho krv a toto všetko robili na jeho pamiatku. Pod týmito dvoma spôsobmi ho môžeme prijať a tak byť s Ním v spojení.
Dnes slávime Krista ako Kráľa. Každý kráľ má isté výsady. Jednou z nich je udeliť milosť. Odpustiť to, čo zločinec urobil. Tak to bolo aj v procese s Ježišom, no Pilát udeľuje milosť Barabášovi. Ježiša nechal zbičovať a usmrtiť. On Kráľ kráľov zomiera a podriaďuje sa moci pozemského kráľa. Smrťou nám zaslúžil večný život. Tak to bolo vo večnom pláne Nebeského Otca! A teraz nám milosť udeľuje najvyšší Kráľ. Odpúšťa nám! Odpúšťa nám všetko, ak úprimne ľutujeme, tak ako kajúci zločinec. Ak takto konáme, potom Ježišove slová: „Ešte dnes budeš so mnou v raji“ patria aj nám. Svätá spoveď je tým liekom na rany našej hriešnosti! Svätá spoveď je bránou k uzdraveniu a večnému životu.
Dnes končíme liturgický rok. Je tu čas rekapitulovať. Máme možnosť pozastaviť sa nad svojím životom a urobiť akýsi súhrn. Čo všetko musím napraviť? Koho musím poprosiť o odpustenie? Z čoho sa poučiť?
Lotor stretol Krista až na konci svojho života. My máme túto možnosť každý deň! Ako ju využijeme je na nás...

MY
Anglická kňažná Lady Greyová chcela kedysi vyskúšať dobročinnosť svojich poddaných. Za tuhej zimy sa obliekla do žobráckych šiat a klopala na ich dvere. Niekde ju surovo odbili, inde dostala niekoľko bezcenných darčekov, len na dvoch miestach bola prijatá s láskou. Na druhý deň boli pozvaní do zámku všetci obyvatelia dediny a sluhovia ich uviedli do veľkej jedálne. Tam bolo každému predložené to, čo včera daroval prestrojenej kňažnej. Pred jedným ležal na tanieri kúsok plesnivého chleba, pred iným dva surové zemiaky, pred tretím napoly zhnité jablko, niektoré taniere boli aj úplne prázdne. A len dva boli plné dobrého jedla.
Hneď po tom vošla do jedálne kňažná a povedala: „Včera som chodila po dedine ako žobráčka. Chcela som vyskúšať vašu dobročinnosť. Vraciam vám to, čo som od vás všetkých dostala“.

Viete si predstaviť hanbu, ktorá sa zmocnila všetkých prítomných? O čo väčšia bude hanba /naše zahanbenie/, keď nám Ježiš Kristus na poslednom súde ukáže naše almužny, ktorými sme odbíjali chudobných a žobrákov! Urobí to, pretože povedal: „Čokoľvek ste urobili jednému z najmenších mojich bratov, mne ste urobili“/Logos, l946/.

ADE
Príbeh kňažnej nech je pre nás poučením. Naučme sa byť štedrými! Modlime sa každý deň! Odpúšťajme a prosme o odpustenie! Potom aj náš život bude končiť šťastne a budeme počuť Ježišove slová: „Dnes budeš so mnou v raji.“
Rozprávky končia šťastne, dbajme o to, aby aj ta naša, hoci nie rozprávka – ale skutočnosť nášho života – skončila šťastne. Nech je náš život na oslavu Boha, nám na spásu, mnohým naším priateľom na radosť a Cirkvi na osoh!

Amen.

webmail