Tridsiata štvrtá nedeľa "cez rok" - KRISTA KRÁĽA

1234

Ježiš Kristus je Kráľ (Lk 23,35-43)

Čo hovorí dnešnému svetu Kristus Kráľ?

Cestou do kostola by vás niekto oslovil: Poznáš nejakého kráľa? Možno niekto by bez premýšľania povedal, že priezvisko Kráľ pozná a, snáď, by si spomenul na básnika Janka Kráľa. Iní, zbehlejší v politickom dianí, by si spomenuli na kráľovnú Anglicka, kráľov Nórska, Švédska či Španielska. Spomenuli by sme si na Ježiša Krista – Kráľa?
V liturgickom kalendári posledná nedeľa sa volá Nedeľa Krista Kráľa. 11. decembra 1925 pápež Pius XI. encyklikou Quas primas ustanovil sviatok Krista Kráľa. Je to v čase, keď sa odstraňujú monarchovia, tróny, kráľovstvá. A práve vtedy Cirkev si viac uvedomuje, že Ježiš Kristus je Alfa a Omega všetkého. Cirkev dáva tento titul ako vážne oslovenie, že Ježiš je Pánom celého vesmíru, jemu Otec odovzdal všetku moc, on príde na konci čias ako Sudca všetkého vesmíru. Ježiš si titul „kráľ“ nenadobudol ako mocnári na zemi násilím, dedením, vymenovaním sa...

A predsa, nápis nad ukrižovaným Ježišom je pravdivý: „Toto je židovský kráľ“ (Lk 23,38).

Židia sa na tento nápis, ktorý dal nad hlavu Ježiša umiestniť Pilát, miestodržiteľ a správca Palestíny, hnevali. Židia úmyselne postavili Pána Ježiša na kríži medzi dvoch lotrov, aby ho čo najviac uponížili. Zabudli, čo Ježiš predtým povedal, že až bude vyzdvihnutý zo zeme, všetkých pritiahne k sebe. Kríž, znamenie potupy, poníženia, obrania o ľudskú dôstojnosť, podľa Cicera smrť pre otroka, toto znamenie sa stalo znamením víťazstva, slávy, moci, nádeje, trónom pre Boha, ktorý si vzal ľudské telo. Ježiš svoje víťazstvo a moc dokazuje už vtedy, keď visí na kríži. Poprední muži a vojaci sa mu posmievali: „Zachráň sa, ak si židovský kráľ“ (Lk 23,37). Nepochopili, čo pochopil jeden s ním ukrižovaný, keď povie: „Ježišu, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva“ (Lk 23,42). A Ježiš opovrhnutý ľuďmi, zamietnutý národom, ponížený vojakmi, opustený apoštolmi, ten, ktorý sa z lásky k ľuďom stal človekom, aby ich zmieril s Otcom, povie prvému človeku: „Veru, hovorím ti: dnes budeš so mnou v raji“ (Lk 23,43). Prvý svätorečený človek. Nie je to miláčik apoštol Ján, ten stál ako jediný z apoštolov pod krížom. Nie je to Peter, ktorému dal prísľub hlavy Cirkvi na zemi. Je to lotor, ktorému sa ozve svedomie, ktorý prijíma ponúknutú milosť uveriť, že odsúdený vedľa neho je očakávaný a predpovedaný Mesiáš. Ježiš nie iba slovom, ale skutkom dokázal, že je Boh, ktorý je nádejou všetkých hriešnikov, ktorí uznajú svoje hriechy a poprosia, aby sa aj na nich rozpamätal vo svojom Kráľovstve. Ježiš prejavuje svoju moc. Nemusí mať v rukách žezlo a jablko, a na hlave kráľovskú korunu. Nepotrebuje okolo seba mať radcov, ministrov, služobníctvo, vojakov. Jeho pokladom nie sú poklady, ktoré moľ žerie, hrdza ničí, zlodej kradne, ale láska, ktorú dokázal preliatím najcennejšieho, vlastnej krvi, nie iba za priateľov, ale za všetkých hriešnikov. Hľa, Kristus na kríži, pravý Kráľ. Kráľ celých ľudských dejín. Kráľ, ktorý vykúpil a spasil všetkých ľudí. Kráľ, ktorý vyzval všetkých ľudí, aby ho prijali za brata a jeho Otca za svojho Boha Otca. Ježiš je Kráľ, ktorý rešpektuje slobodu svojich bratov a sestier, a to aj vtedy, keď ním opovrhnú, zradia ho a neprijmú, ale vtedy sa stávajú jeho nepriateľmi, a vtedy ich Kráľ musí spravodlivo odsúdiť.

Je to radostná realita, že aj Mesiáš, Ježiš Kristus, Kráľ kráľov má stúpencov, obdivovateľov, tých, ktorí prijali jeho učenie, plnia ho a dostanú za svoj život odmenu v Kristovom kráľovstve.
Je aj bolestnou skutočnosťou, ako Ježiša mnohí neprijali, keď slovom, znameniami, svojou smrťou, zmŕtvychvstaním dokázal, že je Boží Syn, a odmietajú ho aj dnes, a preto ich čaká trest, zatratenie, peklo.
V celých dejinách každý človek si je strojcom svojho šťastia i nešťastia. U Ježiša neplatí, že sú vopred vyvolení a vopred zavrhnutí. Každý človek sám rozhodne za seba o svojom večnom živote, spáse, či zatratení.
Ježiš ako Kráľ je múdrosť sama. Spravodlivosť nesmierna. Odmena blažená. Každý vzdor, hnev, odpor, nenávisť, hriech pred ním ako Kráľom a Sudcom stíchne, stratí silu, odvahu, moc. Kto bude odsúdený, bude odsúdený spravodlivo.
Naopak, každý, kto ho uzná počas života na zemi za svojho Boha a Pána, prijme rovnako spravodlivú odmenu.
Preto ani v zatratení, a ani v blaženej sláve nebudú si rovní. Každý svojím životom na zemi si pripravuje stupeň trestu i slávy.
Také slová ako protekcia, konexie, moc, postavenie pri súde stratia svoj kredit. Naopak, tí, čo budú poznačení, že boli pokorní, čistí, ponížení, chudobní, milosrdní, väznení, mučení a usmrtení pre Ježiša, ako aj hladní, smädní, nahí a bez domova, a tí, čo takýmto prejavili svoju lásku ako samému Ježišovi, budú sa skvieť ako hviezdy na nebeskej oblohe.

Nech žije Kristus Kráľ! Vyznávajme to svojím životom. Milovať Boha, milovať blížneho ako seba samého, je najistejšia devíza pre radostné stretnutie s Kristom Kráľom. Pripomíname si to, aby sme ešte s väčšou láskou naplnili tento Ježišom pripomenutý príkaz.
Tak ako Ježiš nie z donútenia prijal smrť na kríži, aj my bez donucovania si volíme Ježiša Krista za svojho Kráľa. Učenie Krista chceme nielen poznať, ale ho i zachovať, splniť, a tak mať účasť v jeho Kráľovstve. Náš život, naše skutky a slová sú naším “áno“ Ježišovi.

Rehoľná sestra si spomína na návštevu v jednej rodine, kde v kolíske ležalo postihnuté dieťa. Keď sa sestra spýtala, ako sa dieťa volá, dostala odpoveď: „To je náš profesor lásky.“ A následné vysvetlenie: „Od neho sa učíme žiť lásku.“

Ježiš Kristus je Učiteľ, ktorý všetkých nielen učí, ale aj dokazuje pravú lásku. Je na nás, ako mu ju opätujeme.
Pohľad na ukrižovaného Krista nech je pre nás viac a viac oslovením plniť vôľu Božiu, žiť podľa príkazov, zachovávať prikázania. Budeme mať čas pre Krista, lebo chceme byť s ním po celú večnosť. Dáme Kristovi prednosť pred všetkým. Tým, že vzal prirodzenosť človeka, dokázal svoju lásku k nám. Čerpajme silu, odvahu, milosti od ukrižovaného Kráľa. Náš život nech je v znamení víťazstva nad pokušeniami sveta, tela i diabla.

Nedeľa Krista Kráľa nie je spomienkou na ľudí rovnako slabých, hoci osobností rôznych postov, ale dnes sa slávi slávnosť Kráľa Kráľov.

Amen.

webmail