Sedemnásta nedeľa "cez rok"

123

Umenie žiť (Mt 13,44-52)

Život si vyžaduje venovať mu viac pozornosti.

AI
Čo všetko sa dá predstaviť pod slovom umenie. Myslíme aj na svoj život ako umenie? Zamyslíme sa nad „umením žiť.“
Mnoho ľudí venuje pozornosť rôznemu umeniu. Nielen maliarskemu, sochárskemu, alebo hudobnému...
Aj športovci sú umelci. Obdivujeme ich. Často si neprofesionál, športový laik neuvedomuje, koľko námahy, času, zriekania, ale i financií stojí športovca pokiaľ zažiari na stupni víťazov, ak ho vôbec dosiahne. Ovládajú svoj šport, majú slávu, bohatstvo a vieme, že sa mnohí sa ocitnú na periférii života.
Prečo sa bojuje v športe proti dopingu? Sú športovci, ktorí aby dosiahli úspech, dopúšťajú sa nečestných krokov ktoré môžu na krátky čas nezdravo účinkovať na telo, teda i na výkon, úspech športovca napríklad rôznymi liekmi, ale i inými prostriedkami, ale to sa časom odrazí na zdravý a končí sa tým, že športovec sa nedožije vyššieho veku. Sú aj tréneri ktorí ich k tomu vedú a tlačia.
O takých sa hovorí: športom k invalidite.
Umenie žiť, by nik nemal podceniť. žijeme len raz a často krátko a preto je správne viesť čo najkvalitnejší život.
Môžeme počuť o tragédiách v živote, sklamaní, násilnom či nenásilnom skrátení života... ktoré sú často spôsobuje človek nerozumným, hriešnym životom.

KE
Ježiš nás chce poučiť o tom ako správne prežiť svoj život. Robí to tromi veľmi krátkymi podobenstvami o „poklade ukrytom v poli“ (Mt 13,44), o „kupcovi, ktorý hľadá vzácne perly“ (Mt,13,45), a podobenstvom o „sieti, ktorú spustia do mora“ (Mt 13,47).

DI
Čo ma byť cieľom nášho života na zemi? Cieľom pre človeka by malo byť snaženie, aby po smrti získal nebo, zaslúžil si účasť v Nebeskom kráľovstve. Čiže starosť prežiť život verne, čestne, v zhode s učením Boha. Slovami katechizmu: Na svete sme na to, aby sme Boha poznávali, milovali, žili podľa jeho vôle.“ Kresťan má žiť teda stále s Bohom a zodpovedne sa stavať k tomu, čo od neho Boh žiada.
Ježiš v podobenstvách o tom hovorí. V podobenstve poukazuje, aby sme viac pozornosti venovali výberu hodnôt vo svojom živote. On prišiel, aby nám priniesol Nebeské kráľovstvo, to znamená, tú tajomnú skutočnosť, aká je pravda a život Boží obetovaný ľuďom. Ježiš v Cirkvi ktorú založil konkrétne a jasne učí viere nádeji a láske, prostriedkom, ktoré máme využiť, aby sme svoj život úspešne prežili a získali večný život.
Nebeské kráľovstvo je poklad, jediný poklad, jediná pravá hodnota, ktorú by každý človek mal položiť na prvé, najcestnejšie miesto vo svojom živote a všetko v živote podriadiť tomu, aby získal tento poklad. Je správne, že si nielen uvedomujeme Ježišove slová: „Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil“ (Mt 16,26)? Človek sa má tak správať k svojmu životu, že všetko svoje počínanie podriadi tomu, aby získal Nebo. Od tohoto pokladu by nik nemal rezignovať. Naopak, celé konanie života tak riadiť, aby nič neohrozilo tento poklad. Ježiš hovorí: „Kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho“ (Mt 10,39).
Nebeské kráľovstvo ako poklad sa nedá a nemôže porovnať a zrovnať s inými pokladmi. Pretože všetky poklady sú len dočasu, ich hodnota končí tu na zemi smrťou človeka, ale to čo sme urobili preto, aby sme získali Nebeské kráľovstvo, smrťou nič nestráca. Nebeské kráľovstvo má sa stať jediným, pravým pokladom človeka, ktorému všetko podriadi, aby ho získal.
Ježiš hovorí v podobenstve, že tento poklad je ukrytý a nájsť ho, je obtiažne. Už dve tisícročia pre každému človeku Boh ponúka tento poklad. Ponúka ho tak veriacemu i neveriacemu. Každý ho môže nájsť. Jedná sa o zvláštny poklad, ktorý neoslní ako zlato a tomu kto ho nájde neprináša na zemi slávu, moc, ale častejšie kríž. Kto našiel tento poklad sa žiada, že sa nemôže uspokojiť s tým, že ho už vlastní, ale že na poklad dáva pozor, že si ho chráni, opatruje, bdie nad ním… Pre poklad ktorý človek získa sa dokáže zriecť mnohých nedovolených, ale i dovolených, príjemných veci. Správe zaobchádza z pokladom, vie s ním tak zachádzať, že jeho hodnota vzrastá. Vtedy sa plnia slová o talentoch s ktorými má človek obchodovať až do chvíle, keď príde pán, ktorému odovzdá znásobený jeho majetok.

PAR
Boh potrebuje našu spoluprácu. Znova a znova sa pýtajme: Načo sme na svete? Bytostne sa nás to dotýka. Sami si dávame odpoveď na otázky kladené životom. A tieto životné otázky môžeme zodpovedať len tak, že odpovieme na svoju každodennú existenciu. Inými slovami: nehľadaj, čo ti môže dať život, ale hľadaj, čo ty môžeš dať životu. Nepýtaj sa, koľko radosti nachádzaš u iných, ale koľko jej nájdeš v sebe a koľko daruješ iným. Nepýtaj sa len na cieľ života, ale tiež na cestu k nemu.
Spýtaj sa malého dieťaťa, ktoré tri želania si praje. Odpovede sú detské: snáď nejakú sladkosť, počítač, bicykel... Keď tú istú otázku položíš dospelému, odpovede budú, primerane podľa inteligencie, ako napríklad zdravie, úspech... A pýtaj sa zomierajúceho. Ľudský život v jeho zmysle a naplnení môžeme prirovnať k nádobe na tekutinu. Na čo by nám bola nádoba na prvý pohľad krásna, ale bez dna. A na čo by bola nádoba, ktorá síce dno má, ale nemožno ju otvoriť ani naplniť. Život človeka potrebuje súčasne „priestor, aj dno“, potrebuje zmysel i naplnenie, teda obsah i cieľ. Jedno bez druhého nie je na úžitok. Diabol trikrát pokúšal Krista. Sľuboval slávu a nakoniec moc. Trikrát mu predložil obsah. Ale ani raz mu neponúkol životný cieľ. Človek dnešných čias je v podobnej situácii. Pokušiteľ neprichádza len trikrát za život, ale stokrát za deň. A ponúka len nádoby bez dna.

MY
Uvedomujeme si, že k radosti ľudskej duše patrí nevyhnutne nájdenie súčasne kvalitného obsahu i cieľa života. Potom pochopíme tie dve prikázania, na ktorých spočíva celý Zákon a Proroci
Božie kráľovstvo je poklad, a teda jediným pokladom, jedinou skutočnou hodnotou. Až do tej miery, že kto ho má, má všetko a nič si už nepraje. „Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal a svojej duši by uškodil“ (Mt 16,26)?! Pre takýto poklad sa vyplatí podnikať, zriekať sa, pracovať, žiť.
Kresťan je človek, ktorý sa nechal nájsť Ježišom. Popri radosti z tohto objavu blednú všetky nepravé hodnoty, pravé však začnú žiariť novým leskom. Radosť bola základnou skúsenosťou ranného kresťanstva.
Bohatstvo na zemi, nech je akokoľvek cenné, nech je to športová sláva, medaily, vence, diplomy, ako aj iné ocenenia veľmi rýchlo blednú, zanikajú, zabúda sa na ne, ničia sa. Poklad Božieho kráľovstva však nezničí hrdza, moľ a zlodej neukradne.

Keď sa žiak pýtal učiteľa Platóna, koľko môže mať pozemského bohatstva, dostal odpoveď: „Toľko, aby ti nebolo prekážkou na dosiahnutie tvojho cieľa.“

Aj kresťan môže mať len toľko bohatstva, aby mu nebolo prekážkou na dosiahnutie večného cieľa. Žiadne bohatstvo, moc, sláva sa nesmie kresťanovi stať prekážkou, zabúdať na zmysel života.

Jedným z najbohatších ľudí je multimiliardár Morgan. Denne ho stráži ochranka. Novinárovi mu dal otázku: „Ste spokojný so svojím osudom?“ Odpovedal: „Na túto otázku vám odpovie môj hovorca. Alebo spýtajte sa môjho záhradníka, dozviete sa, ako sa mi vodí. Môžete mi však veriť, že hociktorý môj zamestnanec je blaženejší ako ja.“

Nečudujeme sa, keď z času na čas počujeme, že niekto radikálne zmenil spôsob života. A nie sú to len tí, čo idú do kláštorov, ako tá či ona hviezda krásy. Zmena života je objavenie čohosi, čo má dôležitejšiu hodnotu.

ADE
Umenie žiť, je zárukou šťastia na zemi a najmä večného šťastia, do ktorého nás pozýva Ježiš, priateľ. A preto sa modlime, aby sme vedeli vo svojom živote hľadať pravé hodnoty. Dokázali sa zriecť zla – hriechu, Hľadajme šťastie v plnení vôle Božej, nie svojej alebo nejakého falošného šíriteľa šťastia. Vyprosujme si, nebáť sa znova a znova tvrdo pracovať na sebe, čestne verne žiť a zaslúžiť si odmenu v Nebeskom kráľovstve.

Amen.webmail