Sedemnásta nedeľa "cez rok"

123

Ako chcem získať nebeské kráľovstvo? (Mt 13,44-52)

Napredujem v snahe získať čo najbezpečnejšie účasť v nebeskom kráľovstve?

Je známe, že kto sa pýta, veľa sa dozvie. Pýtajme sa seba: Čo si ceníme najviac vo svojom živote? O čo by sme neradi prišli? Po čom najviac túžime?
Pán sa v noci vo sne zjavil Šalamúnovi a povedal: „Žiadaj si, čo ti mám dať“ (1Kr 3,5)! Vieme, čo Šalamún odpovedal. Pánovi sa odpoveď páčila, že si nežiadal dlhý vek, ani bohatstvo, ani život svojich nepriateľov, ale chápavosť. Ježiš povedal: „Hľa, dám ti srdce múdre a chápavé...“ (3,12) a ešte dodal: „Ale dám ti aj to, čo si nežiadal, aj bohatstvo, aj slávu...“ (3,13).
Priateľ sa pochválil, čo zdedila jeho manželka po príbuznej v Kanade. Neuplynuli dva týždne a boli vykradnutí, prišli o všetko, čo zdedili, ale aj o iné veci.
Študent sa pochválil pred spolužiakmi, že je na dobrej ceste získať zahraničné štipendium. Nezískal ho. Získal ho iný zo spolužiakov.
Irenka tancovala od radosti, keď jej prišiel list od milovaného chlapca. Spolubývajúca ju obdivovala, ako veľmi miluje svojho chlapca. Po troch rokoch si našla iného priateľa, inú lásku.

Poklad. Jedno slovo, a predsa, čo všetko si vieme pod ním predstaviť! Aké rôzne životné skúsenosti máme s hodnotami, vzťahmi, ľuďmi…
Ježiš nás oslovuje, aby sme sa zamysleli nad zmyslom, cieľom, poslaním života, keď hovorí o nebeskom kráľovstve ako o poklade ukrytom v poli: „Keď ho človek nájde, skryje ho a od radosti z neho ide, predá všetko, čo má, a pole kúpi“ (Mt 13,44).

Ježiš v podobenstve poukazuje, aby sme viac pozornosti venovali výberu hodnôt vo svojom živote. On prišiel, aby nám priniesol nebeské kráľovstvo, to znamená, tú tajomnú skutočnosť, aká je pravda a život Boží obetovaný ľuďom. Ježiš v Cirkvi konkrétne a jasne učí viere, nádeji a láske, prostriedkom, ktoré máme využiť, aby sme svoj život úspešne prežili a získali večný život.
Nebeské kráľovstvo je poklad, jediný poklad, jediná pravá hodnota, ktorú by každý človek mal položiť na prvé, najčestnejšie miesto vo svojom živote a všetko v živote podriadiť tomu, aby získal tento poklad. Je správne, že si nielen uvedomujeme Ježišove slová: „Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil“ (Mt 16,26)? Človek sa má tak správať k svojmu životu, že všetko svoje počínanie podriadi tomu, aby získal nebo. Od tohoto pokladu by nik nemal rezignovať. Naopak, celé konanie života tak riadiť, aby nič neohrozilo tento poklad. Ježiš hovorí: „Kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho“ (Mt 10,39).
Nebeské kráľovstvo ako poklad sa nedá a nemôže porovnať a zrovnať s inými pokladmi. Pretože všetky poklady sú len dočasu, ich hodnota končí tu na zemi. Nebeské kráľovstvo má sa stať jediným, pravým pokladom človeka, ktorému všetko podriadi, aby ho získal.
Ježiš hovorí v podobenstve, že tento poklad je ukrytý a nájsť ho – je obtiažne. Už dve tisícročia každému človeku Boh ponúka tento poklad. Ponúka ho tak veriacemu i neveriacemu. Každý ho môže nájsť. Jedná sa o zvláštny poklad, ktorý neoslní ako zlato a tomu, kto ho nájde, neprináša na zemi slávu, moc, ale skôr kríž. Kto našiel tento poklad, nemôže sa uspokojiť s tým, že ho už vlastní, ale na poklad dáva pozor, že si ho chráni, opatruje, bdie nad ním… Pre tento poklad sa človek dokáže zriecť mnohých nedovolených, ale i dovolených, príjemných vecí. Vie s ním tak zaobchádzať, že jeho hodnota vzrastá. Vtedy sa plnia slová o talentoch, s ktorými má človek obchodovať až do chvíle, keď príde pán, ktorému odovzdá znásobený majetok. Plnia sa aj slová o múdrych pannách, ktoré vždy majú dostatok oleja vo svojich lampách. Rovnako slová o sluhovi, ktorý bdie nad svojimi spolusluhami a stará sa o nich.
Nájdený poklad a chránený poklad bude človeku odmenou, keď sa pán vráti na konci čias a povie: „Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené“ (Mt 25,34).

My si kladieme často otázku s človekom z evanjelia: „Učiteľ, čo dobré mám robiť, aby som mal večný život“ (Mt 19,16)? Ten mladík zachovával všetky prikázania, a predsa odišiel smutný, lebo dal prednosť pred nebeským kráľovstvom svojmu majetku.
Ježiš ako štedrý Darca nám dáva všetko. Boh sa o nás nechce deliť s nikým, a dokonca ani s nami samými. Boh má byť naším pokladom. Boh – a nič a nikto iný. Vieme, načo sme na svete? Tak to uskutočňujme v každodennom živote.
V tomto týždni máme sviatok sv. Márie Magdalény. To je pre nás podaná ruka, príklad pre nás, ako získať a chrániť si poklad, o ktorom Ježiš hovorí v podobenstve. Na jej príklade si môžeme pripomenúť, na čo nik z nás nesmie zabudnúť. Ježiš ju oslobodil od posadnutosti diabla a odvtedy ho milovala vrúcnou láskou. Zostala mu verná, hoci od následkov predchádzajúceho hriešneho života ju Ježiš neoslobodil.
Áno, na poklad, o ktorom Ježiš hovorí v podobenstve, striehne v našom živote veľa nepriateľov. Najväčším nepriateľom sme si každý sám so svojimi pokušeniami. Uvedomujeme si, že viera nám mnoho dáva, ale aj od nás mnoho vyžaduje. Nestačí len veriť, ale aj žiť podľa viery. „Viera bez skutkov je mŕtva“ (Jak 2,26). A preto pri získavaní a udržaní si pokladu nezabúdajme na pokušenia.
Pokušením je všetko, čo nás zvádza na hriech. A hriech ničí poklad. Príčina pokušení väzí v náklonnosti k zlému, v zlobe diabla, v príťažlivej sile tvorov a v zlých príkladoch. Pokušenie jedným odmietnutím nekončí. Je to často celoživotný boj, ktorý končí až smrťou človeka. Stav pokušenia je bolestné skúšanie.
Veriaci by nemal zabúdať, čo sú príčiny, pre ktoré Boh dopustí pokušenie. Pokušenie je skúškou. Pokušenie má uponížiť. Pokušenie očistí. Pokušenie posilňuje v činnosti. Pokušenie rozmnoží zásluhy a odplatu.
Na človeka doliehajú rozličné pokušenia: proti viere, čistote, poníženosti, ale aj na zúfalstvo. Zo životopisov svätých vieme, že mnohí prešli týmito pokušeniami. Sv. František z Assisi mal veľké pokušenia v oblasti čistoty. A dnes si ho ctíme ako anjela čistoty. Sv. František Saleský v oblasti zúfalstva. Vtedy volal: „Aj keď zabiješ, chcem dúfať v teba.“ A vieme, že našiel svetlo vo svojom živote.
Pokušenie zatvára zmysly človeka pred dobrým. Mnohí nevidia dlhú dobu radosť z obetí, sebazáporov, tvrdej práci na sebe, zriekaní sa, ovládaní… Ich príklady nás učia, že nemáme prosiť, aby sme boli oslobodení od pokušení, ale máme prosiť o milosť nepodľahnúť pokušeniu. Kto nechce bojovať, zrieka sa víťazstva. Pokušenie nemôže ťa pošpiniť. Boh nedovolí nás skúšať nad naše sily. Diabol pohýna fantáziu, trápi zmysly, ale my si pripomínajme, že nemá moc nad naším rozumom a slobodnou vôľou. Sv. Hieronym odišiel z Ríma do ticha a samoty v tom, že sa zbaví pokušení a práve tam zažil oveľa väčšie pokušenia. Trpel, bojoval, ale nezhrešil. Jeho boj bol dôkazom lásky k Bohu. Je potrebné myslieť na slová anjelov pri narodení Ježiša: „Pokoj ľuďom dobrej vôle“ (Lk 2,14). Pamätajme, že hriech spácha len ten, kto vedome a dobrovoľne a vo veľkej veci prestúpi Boží alebo cirkevný príkaz.
Dnes si máme pod vplyvom podobenstva uvedomiť, že „bude aj v nebi väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie“ (Lk 15,7). Veď či Ježiš nezomrel za hriešnikov? Stáva sa, že človek časom na poklad z podobenstva zabudne. Boh dáva znova človeku milosť, aby si uvedomil, čo je cieľ, čo je zmysel a poslanie jeho života. Preto máme v dejinách i dnes konvertitov. Náhle a neočakávane spoznávajú poklad, ktorý môže dať len Boh a ktorému sa nič nevyrovná.
Je správne, že si uvedomujeme slová: „Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám“ (Mt,7,7)! A keď sme už našli, ďakujme. Máme sviatosti, modlitbu, skutky kresťanského milosrdenstva…
Pri zjavení trom fatimským deťom Ferkovi, Hyacinte a Lucii v roku 1917 Panna Mária povedala, aby robili pokánie. Je to staronová výzva pre každého z nás. Pokánie.
Keď máme pred očami Ježišov poklad, pokáním si ho môžeme nadobudnúť, udržať i znásobiť. Ak tomu veríme, je správne, že chceme dať jedinú odpoveď Ježišovi, čo on povedal slovami o ukrytom poklade: „Keď ho človek nájde, skryje ho a od radosti z neho ide, predá všetko, čo má, a pole kúpi“ (Mt 13,44).

Šťastný je človek, ktorý keď našiel poklad, chráni ho. Človek, ktorý má poklad, nebojí sa obetí. Uvedomujeme si, že nik z nás nie je vylúčený z Božej lásky. Pre každého z nás je pripravené nebeské kráľovstvo. Záleží len a len na každom z nás.

Amen.webmail