Nepoškvrnené počatie Panny Márie

123

Mária - náš vzor života bez hriechu. (Lk 1,26-38)

Je možný život bez hriechu?

AI
Predstavte si, že by vás niekto požiadal o odpoveď na otázku: -Je možný život bez hriechu? Po osobných skúsenostiach by sa čakala odpoveď, že nie je možný život bez hriechu. Áno, náš život je poznačený hriechom. Uvažujme aj takto: Vieme si predstaviť čisté veci a špinavé? Napríklad: šaty, byt, ruky, príbor či taniere, auto... Zaiste. Náš život po hriechu prarodičov je poznačený následkami. Dnes si pripomíname učenie Cirkvi, že Panna Mária bola “uchránená“ a nie “oslobodená“ od akéhokoľvek hriechu. To je výzva, memento, povzbudenie pre každého z nás, aby sme väčšie úsilie vynaložili a chránili sa každého hriechu. Dnešná slávnosť Panny Márie Nepoškvrnené Počatej je príležitosť uvažovať o svojom živote, ako sa chrániť každého hriechu. Zvlášť nech nám to pripomínajú slová Panny Márie:

KE
„Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova“ (Lk 1,38).

DI
Tieto slová povie Panna Mária pri anjelovom zvestovaní slobodne. Najprv si vypočuje oznam, ktorý jej anjel Gabriel tlmočí. Je to zvláštne posolstvo, s ktorým sa nedá iné v dejinách prirovnať. Mária má počať dieťa. Mária je žena a ničím sa nelíši po zovňajšku od ostatných žien. Je správna poznámka v evanjeliu, že sa pýta anjela: „Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám“ (Lk 1, 34). Boh vo svojej láske koná, aby cez jednu ženu zachránil svet. Už v Raji odzneli slová, ktoré súvisia s udalosťou Zvestovania. Vtedy Boh v takzvanom “protoevanjeliu“ prvej radostnej zvesti povedal diablovi: „Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi tvojím potomstvom a jej potomstvom, ono ti rozšliape hlavu a ty mu zraníš pätu“ (Gn 3,15). Tu je začiatok pravdy o nepoškvrnenom počatí Panny Márie, ktorý poznáme zo symbolu ako Mária stojí nohou na hlave hada. Mária to nerobí z vlastnej moci, ale z milostí jej Syna. Tento text Písma poukazuje na mimoriadny význam svätosti Panny Márie. Panna Mária je jedlina žena ktorá z ľudského rodu bola oslobodená od akéhokoľvek hriechu, teda aj od dedičného, aby mohla splniť slová ktoré už v raji povedal Boh.
Pápež Pius XII. V encyklike “Fulgens corona“ v roku 1953 na pamiatku stého výročia definovania pravdy viery o Nepoškvrnenom Počatí, podáva takýto argument: Keby najsvätejšia Panna Mária bola v určitej chvíli zbavená božej milosti, pretože by bola bývala poznačená pri svojom počatí škvrnou dedičného hriechu, potom by už medzi ňou a hadom nebolo to večné nepriateľstvo, aspoň v tejto dobe, hoci akokoľvek krátke, o ktorom sa hovorí v prvotnej tradícii až po slávnostné vyhlásenie Nepoškvrneného Počatia, ale skôr isté zotročenie (por. AAS 45/ 1953/579).
Absolútne nepriateľstvo, ktoré Boh určil medzi ženou a diablom, vyžaduje teda u Panny Márie nepoškvrnené počatie, to znamená naprostú bezhriešnosť od začiatku jej života. Syn Panny Márie bol definovaný ako víťaz nad diablom a jeho Matka sa z tešila už predtým, že ju uchránil od hriechu. Syn jej dal moc zvíťaziť nad diablom a tak v tajomstve Nepoškvrneného Počatia uskutočnil najvýznamnejší dôsledok svojho vykupiteľského diela. Anjel dáva Márii titul “milosti plná“. To je dôkaz daný v raji, že diabol nemá nad ňou žiadnu moc, pretože jej Boh dal túto výsadu, ktorá je začiatkom nového poriadku, ktorý je ovocím priateľstva s Bohom a ktorý preto zahŕňa hlboké nepriateľstvo medzi hadom a ľuďmi.
V knihe Zjavenia svätého Jána je biblické svedectvo v prospech Panny Márie nepoškvrnenej, kde o nej Ján píše ako o žene odetej slnkom (por. Zj 12,1). Ján píše, že žena bola ťarchavá a kričala v bolestiach, lebo mala rodiť (por. Zj 12,2). Táto poznámka poukazuje na Matku Pána Ježiša pod krížom (por. Jn 19,25), kde trpí spolu so svojím synom a kde jej Syn dáva v apoštolovi Jánovi za bratov a sestry všetkých ľudí. Napriek všetkému utrpeniu Ján ju vidí „oblečenú do slnka“, je to výraz , ktorý hovorí, že Panna Mária je ozdobená božskou žiarou, čo naznačuje najkrajší vzťah medzi Bohom a jeho ľuďom. Tieto obrazy i keď priamo nepoukazujú na výsadu Nepoškvrneného Počatia, sa môžu rozumieť ako výraz láskavej starostlivosti Boha Otca, ktorý zahŕňa Pannu Máriu Kristovou milosťou a žiarou Ducha.

PAR
Pre nás je to memento. Pretože Kniha Zjavenia nás oslovuje, aby sme zvlášť uznali cirkevnú dimenziu osobnosti Panny Márie, žena odetá slnkom predstavuje svätosť cirkvi, ktorá sa celkom uskutočňuje v Panne Márii podľa zvláštnej milosti.
Sv. Irenej predstavuje Pannu Máriu ako novú Evu, ktorá svojou vierou a poslušnosťou vyvážila neveru a neposlušnosť prvej Evy. Uvedomujeme si, že v tejto ekonómii spásy sa vyžaduje, aby v tejto úlohe nebolo miesta pre hriech. Chápeme, že ako Kristus, nový Adam, tak aj Panna Mária, nové Eva, nepoznala hriech, že tak bola schopná spolupracovať na vykúpení.
Hriech, ktorý zaplavuje ako povodeň ľudstvo, sa zastavila pred Vykupiteľom a jeho najvernejšou spolupracovníčkou. Je medzi nimi podstatný rozdiel. Pán Ježiš je svätý v sile milostí, ktorá v jeho ľudskej prirodzenosti vyviera z božskej Osoby, a Panna Mária je svätá v sile milostí, ktorú dostala pre zásluhy svojho Syna, Spasiteľa sveta (por. generálna audiencia Jána Pavla II. 29.IV.1996).
Panna Mária je naša Matka. A práve tu si uvedomujeme silu jej orodovania. Jej srdce sa nezmenilo. Je dokonalým obrazom milosrdného Boha. Tak si uvedomujeme, že skrze ňu môžeme dostať a dostávame mnohé a nové milosti.
Sama sa o to pričinila svojím zjavením v Lurdoch, keď 25. marca 1858 dievčatku Bernardete sa predstavila: „Ja som Nepoškvrnene Počatá“. Stalo sa to len o štyri roku neskôr, čo pápež Pius IX. bulou “Ineffabilis Deus“ vyhlásil to, čo si od najstarších čias Cirkev uvedomovala, učila a verila, že blahoslavená Panna Mária od okamihu svojho počatia bola zvláštnym spôsobom uchránená od každej škvrny hriechu.

MY
Aj keď dnešný svet akoby nejavil záujem o čistotu sŕdc, nevinnosť, bezhriešnosť, predsa nemôžeme povedať, že svet je len zlý, alebo len hriešny. Dnešný sviatok je výzva pre každého človeka, presne tak, ako to budeme počuť pri polnočnej svätej omši, keď anjeli zvelebujú Boha a pastierom na betlehemských nivách hovoria: „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle“ (Lk 2,14). Už dnes v slovách o ľuďoch dobrej vôle, je správne, že chceme byť aj my, ľudia ktorí si uvedomujeme, že v Panne Márii Nepoškvrnene Počatej máme veľkú orodovníčku.
Kto zažil atmosféru púte do francúzskych Lurd a otvoril svoje srdce Nepoškvrnenej, ten v duši zaiste pocítil a zažil slová Panny Márie.
Necestoval som do Lúrd, aby som prosil o zázrak. Hovoria mnohí. Ale prosiť o vytrvalosť v dobrom. Do Lúrd v roku 1998 v púti Rodiny Nepoškvrnenej cestoval i otec na výslovnú prosbu svojho od narodenia chorého syna. Keď sa mu syn narodil, ako verejne vyhlásil otec, -„som preklial Boha, a odvtedy nepristúpil ku sviatosti zmierenia niekoľko desiatok rokov. Na prosbu syna sa rozhodol so synom cestovať ako doprovod. To čo videl, zažil, organizáciu z akcie, vzťahy medzi ľuďmi, skoro stovku rovnako postihnutých ľudí ako bol jeho syn, ich úsmev, spokojnosť, otec nielen dlho plakal, odprosil Pannu Máriu, ale si vykonal svätú spoveď. O svojej zmene života povedal: -„Ďakujem všetkým, čo mi pomohli zvíťaziť nad mojimi mnohými hriechmi a presvedčiť sa, že Boh je „Láska“ a Panna Mária nezabudla na prísľub, že vypočuje každého, kto sa k nej s dôverou utieka.“

Nebolo by správne, keby sme očakávali zázrak pri zmene života, alebo, že budeme oslobodený od všetkých pokušení a bojov o čistotu svojej duše. Je však správne, že vedome a dobrovoľne spolupracujeme so všetkými milosťami, ktoré nám ponúka Cirkev. I dnes na Slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie si uvedomujeme, že Boh aj nás miluje a rovnako Panna Mária nás všetkých prijíma za synov a dcéry.

ADE
Áno, je možný život bez hriechu. Tanier, auto, šaty ruky sa zašpinia keď ich používame k činnosti na ktorú sú urobené. Boh Otec človeka však stvoril na svoj obraz. Boh Syn nás vykúpil a Duch Svätý nás posväcuje, učí a pripomína nám všetko čo nás naučil Ježiš. Okrem dedičného hriechu, s ktorým prichádza každý človek na svet, ale ktorý je mu pri krste bez jeho zásluhy odpustený, je správne, že sa chránime každého osobného hriechu.
Modlime sa o vernosť a lásku k Bohu na príhovor Nepoškvrnenej našej Maky, Panny Márie.

Amen.


webmail