Nepoškvrnené počatie Panny Márie

123

Čistota Panny Márie - náš vzor. (Lk 1,26-38)

Poukázať na význam čistoty života.

Skôr, ako bola vyhlásená dogma o Nepoškvrnenom počatí Panny Márie, Bartolome Esteban Murillo, Španiel, žil v Seville (1617-1682). Nebol kňaz a ani teológ a pričinil sa o rozšírenie poznania a pobožnosti k Nepoškvrnenému Počatiu prostredníctvom svojich malieb. Matka z neho chcela mať kňaza, otec obchodníka. Boh si ho viedol tak, že naplnili sa slová, ktoré povedal Bartolome matke: „Mama, nebuď smutná. Ja raz namaľujem Pannu Máriu tak, ako ju ešte nikto nikdy nenamaľoval.“ Dnes umelecký svet obdivuje okolo 500 Murilloových malieb a nie menej ako 25 jeho najkrajších umeleckých diel je na počesť Nepoškvrnenej Panny Márie. Jeden z jeho prvých kritikov a učiteľov o ňom povedal: „Zdá sa, že je uchvátený len Pannou Máriou.“ Prečo? Pannu Máriu namaľoval a zobrazil z bežného života, ako pracuje v domácnosti, v záhrade, kŕmi zvieratá, obklopenú deťmi a tak ďalej. Traduje sa, že ho matka v deň krstu zasvätila Panne Márii a jej krása sa stala neodolateľnou víziou jeho umeleckej duše.

Murillo ukázal svojej dobe vzor. Aj dnes mnohí nevedia, prečo a ako majú žiť, potrebujú vzor. Mnohí si dnes zamieňajú pravú krásu s jej úbohou imitáciou. Koľkí aj dnes nedokážu rozlíšiť dotyk lásky a dotyk hrubého egoizmu. Mnohí strácajú tvár človeka. Preto nevyhnutne potrebujeme Matku, jej úsmev, dotyk, milé slovo... A Mária to vie.

Panna Mária učí aj nás povedať to, čo ona ako súhlas na anjelovo posolstvo od Boha povedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova“ (Lk 1,38).

Boh stvoril človeka pre nadprirodzený cieľ a určil mu aj prostriedky na jeho dosiahnutie. Rozhodol sa do každej duše pri jej stvorení vliať posväcujúcu milosť. Boh vo svojom pláne chcel dať každému človeku milosť, aby mohol mať účasť na živote Božom a stať sa účastným večnej blaženosti. Adam ako praotec všetkých ľudí, stratil milosť pre seba i celé ľudské pokolenie.
Boh sa vo svojom milosrdenstve znova rozhodol pre zásluhy svojho jednorodeného Syna vykupiteľským dielom vrátiť človekovi posväcujúcu milosť. Človek by si sám nemohol zaslúžiť stratený večný život. V ekonómii spásy milosť a hriech sa navzájom vylučujú. Každý počatý človek si nesie pečať dedičného hriechu, a preto život človeka nesie následky dedičného hriechu, medzi ktoré možno priradiť utrpenie, bolesť, prácu i smrť.
Aj Panna Mária mala znášať následky dedičného hriechu. Boh však nedopustil, aby poškvrna hriechu čo aj len na chvíľu by zatônila jej dušu. Toto rozhodnutie sa uskutočnilo so zreteľom na Mesiášove zásluhy. Zatiaľ čo Pán Ježiš, Boží Syn, Spasiteľ a Vykupiteľ ľudského pokolenia, vyslobodil všetkých ľudí spod hriechu, Boh Pannu Máriu, matku svojho Syna uchránil úplne od hriechu, takže ju ani tôňa hriechu nepoškvrnila a ostala vždy „milosti plná“, ako ju nazval anjel Gabriel pri zvestovaní.
Meno Mária znamená aj „nádej“, pretože sa stala od prvopočiatku nádejou celého ľudstva, ako to v raji v protoevanjeliu prisľúbil Boh (porov. Gn 3,15). Toto radostné posolstvo bolo dlho jediným mariánskym proroctvom, ktoré starozákonnému človeku primerane naznačovalo prednosti, ktorými bude obdarovaná nová Eva. Vedelo sa, že bude vo večnom nepriateľstve so zlým duchom, s otcom všetkého zla, neporiadku a nepokoja na svete a že spolu so svojím potomkom – Dieťaťom – dokonale pošliape hlavu. Toto víťazstvo nad satanom jej zabezpečila plnosť milosti a jej nesmierna láska k Bohu ako princípu všetkého dobra a spravodlivému rozdávateľovi prirodzených a nadprirodzených darov.
„Keď prišla plnosť času“ (Gal 4,4), Mesiáš sa obetoval za ľudské pokolenie, dal si od diabla uštipnúť pätu a súčasne dovolil, aby jeho Matka, Nepoškvrnená Panna Mária, spolu s ním sa stala Kráľovnou všetkých v nebi i na zemi. V dnešný sviatok neslávime historickú udalosť, príchod Panny Márie do slzavého údolia, ale pripomíname si dogmatický význam tajomstva Nepoškvrneného počatia.

Nepoškvrnené počatie Panny Márie treba chápať ako mimoriadny dar milosrdného Boha, ktorým ju Kristus sám vykúpil a uchránil od Adamovej viny, a tak ju pripravil na najvznešenejšiu úlohu, aby bola Božou Matkou. Panna Mária nemala náklonnosť k zlému a nikdy sa nedopustila nijakého osobného hriechu.
My pri sviatosti krstu bez našej zásluhy dostávame milosť byť raz občanmi nebeského Jeruzalema. Tak veľmi je dôležitý krst. Ako Panna Mária bola vždy svätá, tak aj od nás Boh žiada, aby sme spolupracovali s Duchom Svätým na udržaní a raste Božích milostí v nás. Ako Panna Mária bola vždy chrámom Božím, my nemáme zabúdať, že sme chrámom Ducha Svätého. Nepoškvrnené počatie Panny Márie je akoby púčik krásy, ktorý nám má pomôcť raz vidieť Boha z tváre do tváre.
Dnešný sviatok je pre nás povzbudením vytrvať v boji s hriechom a každým pokušením. Panna Mária má byť pre nás zorničkou, ktorá ukazuje na Svetlo, Ježiša Krista.
Boh chce mať človeka takého, aký mal byť, keby praotec Adam nás nebol pripravil o všetku tú krásu. Ako je Panna Mária ovocím vykupiteľského diela Krista, keď s ním spolupracovala, tak každý človek má spolupracovať s Božími milosťami, aby raz mal účasť na Božej sláve.
Rok 1854, kedy bola dogma vyhlásená, stal sa významnou výzvou ľudstvu, plniť vôľu Božiu, ako ju verne plnila Panna Mária. Boh má o nás záujem. Boh neprestal milovať človeka. Nesmieme zabudnúť na dušu a všetko, čím si máme zaslúžiť večnú odmenu.
Dnes nie je čas na žarty, na odkladanie nápravy života, lebo Boh čaká naše obrátenie. To sama Panna Mária o štyri roky v roku 1858 oznámila Bernardete v Lurdoch a neskôr trom deťom vo Fatime. Pokánie, pokánie, pokánie. Chápeme túto výzvu ako nepotrebnú, nemodernú, iným, len nie nám adresovanú?
Vieme, že ak nám niekto chce a môže pomôcť splniť poslanie, ktorým nás poveril Boh vo svojej láske a spravodlivosti, tak je to Panna Mária, ktorej nás Ježiš na kríži zveril. Dnešný sviatok je mementom vrátiť sa k Bohu, opustiť cestu hriechu a začať nový život, ako nás k tomu vyzýva aj advent, ktorý prežívame.
Nepoškvrnená Panna Mária nám nastavuje zrkadlo, v ktorom máme vidieť krásu čistoty, aby sme odstránili každý hriech nečistoty. Ach, kto z nás je bez hriechu? Telo, svet, diabol konajú svoje. Čistota sa podceňuje. Z čistoty sa vysmievame. Z nečistoty sa nič nerobíme. Nečistotou sa chválime. Prestali sme sa hanbiť, červenať. Ako hlboko sme klesli...
Ako je potrebné zmeniť stav duši, začať znova, mať vzor v Nepoškvrnenej. Čo sledujeme v televízii, časopisoch? S kým sa stretávame, aké sú známosti a priateľstvá? Vďaka ti, Bože, že máme aj pozitívne vzory.
Pracovala za bežiacim pásom vo fabrike. Normy boli tvrdé a vysoké. Mladý inžinier jej radil, ako to tempo a kvalitu zvládnuť. Všimla si ho i jeho láskavý prístup k ľuďom. Po práci v meste sa zastavila v kostole na adoráciu pred bohostánkom. A tu ho zbadala. Kľačal pred sochou Panny Márie a vrúcne sa modlil. Keď vyšli z kostola, našla odvahu a spýtala sa ho: „O čo tak prosíte?“ Odpoveď ju prekvapila: „Prosím o dobrú manželku.“ V ten večer spolu prvýkrát rozprávali mimo roboty. Po nejakom čase jej navrhol manželstvo. Návrh prijala. Veď aj ona sa denne modlievala za svojho budúceho manžela.

Nie je to príklad, ktorý sa vyplatí nasledovať? Kto môže dať väčšiu a radostnejšiu istotu pokojnej a usporiadanej rodiny ako Ježiš? A skrze Máriu je cesta za Ježišom istejšia.

Nepoškvrnené počatie Panny Márie je aj znamením boja proti vláde zla a hriechu. Viďme v Márii silu zvíťaziť nad každým zlom, hriechom, najmä tými, ktoré sú dnes podceňované a zároveň pred ktorými varujú pápež, Cirkev, štátnici, vedci i iní. Takým mementom je fenomén klonovania. Celý veriaci svet so znepokojením prijíma správy o klonovaní ľudského embrya. Nie je to len americká spoločnosť Advanced Cell Technology. Klonovanie zásadným spôsobom odporuje dôstojnosti človeka a dobru jednotlivca i celého ľudského spoločenstva. Predstavuje neprípustné zneužitie medicíny a vedeckého pokroku v oblasti biomedicínskych vied. Každá ľudská bytosť od okamihu svojho počatia má právo na úplné rešpektovanie a ochranu svojho života, jeho nenarušiteľnosti, biologickej, duševnej a duchovnej identity a integrity, ako aj na ochranu pred každým zneužitím a manipuláciou. Počatie človeka metódou klonovania by predstavovalo hrubú manipuláciu a zneužitie zasahujúce daného jednotlivca už na samom úsvite jeho osobnej existencie a vytváralo by predpoklady závažných osobných a sociálnych dôsledkov, jeho ďalšej diskriminácie a zneužitia. Znamenalo by tiež ohrozenie, ba prevrátenie a zničenie základných ľudských hodnôt a vzťahov, na ktorých stojí existencia i budúcnosť ľudskej spoločnosti a civilizácie (napr. rodina, rodičovstvo, pokrvné príbuzenstvo, národné a etnické spoločenstvo, atď.). Z uvedených dôvodov je potrebné túto metódu umelého počatia rozhodne a jednoznačne odsúdiť a žiadať jej bezpodmienečný zákaz. To platí nehľadiac na deklarované „humanistické“ úmysly tých, ktorí oznamujú úžasné možnosti liečby touto metódou, je tu potrebné pokojné, ale pevné zhodnotenie, ktoré ukáže morálnu závažnosť tohto projektu a bude motivovať jeho jednoznačné odsúdenie.

Na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie uvedomujeme si význam plnenia Božej vôle.

K sv. Bernardovi, veľkému ctiteľovi Panny Márie, prišiel muž, ktorý tvrdil, že jeho hriechy sú také veľké, že nevie, či mu ich Pán Ježiš môže odpustiť. Sv. Bernard mu mal povedať: „Možno, žeby Pán Ježiš nechcel odpustiť tieto hriechy, ale iste ich odpustí, keď ho o to poprosí jeho Matka, pretože o nej anjel pri zvestovaní povedal, že je plná milostí.“ Tento argument uspokojil muža a tiež sa stal ctiteľom Panny Márie.

Kráčať s Pannou Máriou vo svojom živote je istá nádej pre každého človeka pri pohľade na hriech. Matka Božia, ktorá od počiatku bola nepoškvrnená, pomáha každému, kto sa k nej utieka, prosí ju o pomoc a ochranu. Boh si praje, aby sme žili bez hriechu. Naša ľútosť je prejavom návratu k milosrdnému Bohu. Bohu sa páči čistá duša. K čistote sme všetci povolaní. Panna Mária nám chce byť pomocníčkou na ceste za Kristom, jej Synom.

Španiel Bartolome Murillo splnil, čo sľúbil svojej matke. Nestal sa kňazom, ale nielenže namaľoval množstvo obrazov s námetom Nepoškvrnenej, ale aj svojím životom jej dokázal vernosť. A to je výzva aj pre nás. To predsa chceme všetci a o to sa k Nepoškvrnenej modlime.
Amen.


webmail