Poslušnosť

"Som dieťa poslušnosti", prehlásil svätý Vincent. Základom tejto čnosti je nasledovanie Krista. "Prvý dôvod na to, aby sme si vyprosovali od Boha čnosť poslušnosti, je ten, ktorý uvádzajú Pravidlá, totiž príklad, ktorý nám dal Boží Syn. On sám poslúchal po celý svoj pozemský život."

Život v komunite predpokladá spoločné rozhodnutia, s ktorými my nemusíme vždy vnútorne súhlasiť. Ak vstupuješ do Spoločnosti, treba si uvedomiť, že bude treba sa riadiť i takými smernicami, ktoré ty osobne neschvaľuješ. Z ľudského hľadiska je to ťažké. Tento záväzok príjmi len po zrelej úvahe o poslušnosti v komunite.

Účasť na tajomstve Kristovej poslušnosti žiada, aby sme všetci spoločne hľadali Božiu vôľu vzájomnými informáciami o osobných skúsenostiach v otvorenom a v úprimnom dialógu, v ktorom sa stretajú osoby rozličného veku a zmýšľania. Jeho výsledkom bude dozrievanie a snaha spoločne formulovať rozhodnutia tak, aby boli prijateľné pre všetkých.

Spolubratia si v duchu spoluzodpovednosti pripomenú slová svätého Vincenta a budú sa usilovať podľa svojich možností poslúchať predstavených ochotne, radostne, vytrvalo. V duchu viery sa podriadia rozhodnutiam predstavených, aj keď budú presvedčení, že ich osobný názor je lepší.

Pretože chceš poslúchať, osvoj si, čo odporúča svätý Vincent vo Všeobecných pravidlách:
"Kvôli ľahšiemu a rýchlejšiemu pokroku v čnosti poslušnosti nech sa Spoločnosť snaží zachovať u nás v platnosti pekný zvyk: nič nežiadať a nič neodmietať. Keby však niekto videl, že mu niečo škodí, alebo že niečo potrebuje, nech si to premyslí pred Pánom, či to má oznámiť predstaveným alebo nie."

"Keď niekto u jedného predstaveného dostal zamietavú odpoveď, nesmie sa tej istej veci domáhať u iného predstaveného, ak mu súčasne neoznámi aj zamietnutie a jeho dôvod."

"Naši nemocní si musia uvedomiť, že nie sú v izbe pre nemocných a na posteli len preto, aby sa liečili a vyzdraveli. Ich príklad má akoby z kazateľnice hlásať náuku o kresťanskom čnostnom živote, najmä o trpezlivosti a odovzdanosti do vôle Božej. Je veľmi potrebné, aby nemocní spomedzi čností najviac vynikali v poslušnosti. Nech preto verne poslúchajú svojich duchovných i telesných lekárov, ako i ošetrovateľa a ostatných pomocníkov."

Priateľ, v duchu svätého Vincenta usiluj sa verne plniť požiadavky poslušnosti tak, ako ju chápeme dnes:
– Študuj Konštitúcie. Usiluj sa pochopiť ducha Pravidiel, ktoré nám zanechal svätý Vincent. Rozjímaj o týchto dvoch prameňoch, aby si dokázal podľa nich sformovať svoj život a svoje názory.
  • Veľkodušne sa zúčastňuj na spoločnom rozhodovaní (napríklad na spoločných stretnutiach, školeniach, konzultáciách)
  • Plň nariadenia predstavených s radosťou aj vtedy, keď s nimi nebudeš súhlasiť.
  • Buď pripravený pomáhať komunite, Božiemu ľudu, najmä plnením svojich povinností.
  • Zachovávaj verne denný poriadok, prijatý po konzultácii. Hlavne však buď verný v presnom prichádzaní na každodennú modlitbu a Eucharistiu.
 

webmail