Čistota

"Ako nasledovníci Krista v Jeho láske ku všetkým ľuďom angažujeme sa sľubom zachovávať dokonalú čistotu pre nebeské kráľovstvo. Túto čistotu prijímame ako dar, ktorý nám Boh dáva s nekonečnou osobnou láskou ."
"Tak otvárame veľkodušnejšie srdce Bohu i blížnym. Celé naše správanie sa tak stáva radostným prejavom lásky, akú má Kristus k Cirkvi, ktorá dosiahne zavŕšenie v budúcom živote."
"Intímne spojenie s Kristom, pravé bratské spoločenstvo, vytrvalý apoštolát, cvičenia Cirkvou schválenej askézy urobia našu čistotu plodnou. Ona je svojou stálou a ochotnou odpoveďou na Božiu výzvu zdrojom duchovnej plodnosti vo svete a veľmi prispieva k rozvoju aj z hľadiska ľudského."

Ak sa rozhodneš vstúpiť do Misijnej spoločnosti svätého Vincenta, rozhodni sa slobodne žiť v celibáte. Aby mohol Kristus plniť svoju misiu, rozhodol sa žiť v celibáte. Je preto jasné, že podľa Jeho príkladu aj iní budú pozvaní žiť v celibáte "pre Božie kráľovstvo" (Mt 19, 12), "pre mňa a pre Evanjelium" (Mk 10, 29), "Aby sa starali o Pánove veci" (1Kor 7, 32). Celibát svedčí o tvojej viere v hodnoty, ktoré prevyšujú sexuálne spojenie. Je svedectvom tvojho totálneho angažovania sa v modlitbe, apoštolskej práci, disponibilite pre službu v Božom kráľovstve. Ako celibátnik dokazuješ svoju lásku k Bohu a k bratom i sestrám, ktorým slúžiš. Dokážeš, ako sa tešíš, že im môžeš ohlasovať Evanjelium a Božie kráľovstvo obetovaním vlastného života a zrieknutím sa manželstva.

Napokon, ak sa tvoj celibát má stať živým znamením pre iných, musí byť tvoj život, rovnako ako život Kristov, venovaný modlitbe a radostnej veľkodušnej službe (por. Mk 10, 43-45; Jn 13, 4-15). Podporovaný svojou komunitou stratíš svoj život v službe blížnym, no tým, že ho stratíš, naozaj ho získaš. Nehľadaj seba! Hľadaj iných totálnou službou Bohu i bratom. Ako všetky Božie dary aj celibát žiada, aby si si uvedomoval svoju zodpovednosť. Skúsenosť nás učí, že celibát možno prežívať radostne, len ak určité hodnoty náš život obohatia a budú živiť našu lásku. Je to najmä:
  • každodenná modlitba,
  • veľkodušná služba v apoštoláte,
  • úprimné ľudské vzťahy v komunite i mimo nej,
  • múdrosť a obozretnosť v týchto vzťahoch,
  • duchovná vyrovnanosť a disciplinovaný životný štýl,
  • úprimnosť pri duchovnom vedení
Výzva žiť v celibáte nie je ľahká. Rozhodnúť sa musíš sám. Nie si však opustený. Pán, ktorý ťa pozýva, si zaslúži tvoju dôveru. 

webmail