Poníženosť

Vezmi si k srdcu slová svätého Vincenta:

"Všetci si svedomito osvojujme aj túto Kristovu náuku: Učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom. Vedzme, že - ako to On sám zdôrazňuje - tichosťou sa podmaňuje zem. Pôsobením tejto čnosti sa srdcia ľudí zbližujú a obracajú k Pánovi. To sa nepodarí tým, čo zachádzajú s blížnym tvrdo a panovačne. Poníženosťou sa zas zmocňujeme neba, kam nás môže vyzdvihnúť z našej vlastnej skazenosti iba láska. Ona nás vedie akoby po stupňoch od jednej čnosti k druhej, až kým nedosiahneme cieľ".

Poníženosť je základom spirituality, ktorá čerpá z Evanjelia. Božie kráľovstvo patrí chudobným v duchu. Boh ponižuje pyšných a povyšuje ponížených. Svätý Vincent vedel mnoho o týchto veciach. Bol presvedčený, že poníženosť je "základom evanjeliovej dokonalosti a stredobodom každého duchovného života". Preto túto čnosť zdôrazňoval viac ako iné. Priateľ, uvedom si hlboké presvedčenie, ktoré vložil do svojich slov, keď hovoril o tejto téme. "Prečo je tak málo tých, ktorí sa ju snažia si osvojiť, a ešte menej tých, ktorí ju naozaj získajú? Preto, lebo ju len obdivujú, ale s jej získaním sa nenamáhajú. Pri obdivovaní očarúva. V praxi nadobúda podobu, ktorá sa protiví ľudskej prirodzenosti. Cvičiť sa v nej sa nám nezdá byť v poriadku, pretože by sme si museli voliť najnižšie miesto, stavať sa za ostatných, strpieť ohováranie, vyhľadávať pohŕdanie, milovať opovrhovanie. K tomuto všetkému máme prirodzený odpor. A predsa musíme premôcť tento odpor a usilovať sa cvičiť v tejto čnosti. Inak ju nezískame nikdy."

Pri každodennej modlitbe sa pokor pred Bohom. Maj postoj služobníka. Nech ti nie je ani jedna práca taká nízka, aby si ju neprijal s radosťou. Maj srdce preplnené vďakou k Bohu i tvojim bratom. Veď si dostal mnoho darov. Božia moc vykonala divy. Pri každodenných prácach sa nedaj premôcť rutinou.

Svätý Vincent žiada, aby aj celá komunita bola ponížená. Chce, aby sme považovali našu Spoločnosť za malú. Preto, že ju Boh utvoril vo svojej láske a dobrote, že nie je schopná urobiť niečo sama, ale s Božou pomocou dokáže všetko. Veľmi dôrazne napísal: "Pochopte, bratia, že táto malá Spoločnosť, najmenšia zo všetkých, musí spočívať na poníženosti ako na svojej najcharakteristickejšej čnosti. Ináč neurobíme nič, čo by malo cenu v Spoločnosti ani mimo nej. Bez poníženosti nemôžeme čakať, že pokročíme duchovne, alebo že urobíme niečo na osoh blížnemu ... Ak však bude v nás žiť, buďte si istí, páni, že nás urobí schopnými konať Božie diela, lebo Boh koná veľké skutky pomocou malých nástrojov." 

webmail