Jednoduchosť

Túto čnosť mal svätý Vincent najradšej. "To je moje evanjelium", opakoval rád. Svätý Vincent charakterizoval jednoduchosť takto:

"Pán Ježiš žiada od nás jednoduchosť holuba, čo v podstate znamená, že všetko podávame priamo tak, ako to máme v srdci, bez zbytočných vytáčiek všetko robíme bez pretvárky a vypočítavosti, majúc na zreteli iba Boha. Nech každý vynaloží čo najväčšie úsilie, aby všetko vykonával v tomto duchu jednoduchosti, a nech si uvedomuje, že Boh sa priatelí s jednoduchými a že nebeské tajomstvá skrýva pred múdrymi a obozretnými tohoto sveta, ale zjavuje ich maličkým.

Keď nám Kristus odporúča jednoduchosť holuba, zároveň tiež prikazuje osvojiť si opatrnosť hada. Táto čnosť nás učí obozretne hovoriť a konať. Preto múdro zamlčíme všetko, čo netreba prezradiť, najmä ak sú to už samy o sebe veci hriešne a nedovolené. Z toho však, čo je dobré alebo dovolené, zamlčíme okolnosti, ktoré smerujú proti Božej úcte a ku škode blížneho, alebo ktoré nám môžu srdce zlákať k márnej sláve. V konaní táto čnosť volí také prostriedky, ktoré vedú najistejšie k cieľu. Nech je preto našou svätou a nezmeniteľnou zásadou v Božích záujmoch používať len sväté prostriedky a o všetkom zmýšľať a ususdzovať len podľa zmýšľania a usudzovania Krista a nie sveta, ba ani podľa nášho slabého rozumu. Iba tak budeme opatrní ako hady a jednoduchí ako holuby."

Svätý Vincent navrhol svojim duchovným synom čnosť jednoduchosti ako prvý charakteristický rys. Rád o nej hovoril. "Boh je jednoduchý ... Kto chodí jednoducho, kráča isto. A naopak, tí čo používajú chytráctvo a pretvárku sa stále boja, že ich prefíkanosť výjde najavo a že im viac nik nebude veriť."

"Z vlastnej skúsenosti viem, že pravú vieru majú chudobní. Boh ich obdarúva živou vierou. Oni veria, hmatajú, oni vychutnávajú slová života. V chorobe nie sú nikdy príliš zarmútení, neklebetia, nie sú netrpezliví, nešomrú a nesťažujú sa. Vôbec nikdy alebo iba zriedka."

"Povedzme aj to, že všetci majú radi jednoduchých, čisté duše, neprefíkané, ktoré neklamú, správajú sa prirodzene, hovoria jednoducho a tak ako myslia. Všetci ich majú v úcte."

Priateľ, v duchu svätého Vincenta hovor aj ty jednoducho, aj keď ti je niekedy nepríjemné povedať pravdu. To nie je ľahká čnosť. Snaž sa plniť vždy len Božiu vôľu. Čo najmenej sa zaoberaj sebou! Nehľadaj úctu iných. Boh hovorí s jednoduchými, malými.
 

webmail