Ježiš Kristus

Aby sme pochopili ako sv. Vincent ponímal Krista, je potrebné vedieť, čo si mysleli ľudia v jeho dobe. Sv. Terézia z Avily živo polemizovala proti autorom, ktorí chceli odstrániť každé znázornenie a kontemplovať Boha v jeho jedinečnosti: "Boh nám nemôže urobiť väčšiu službu ako darovať nám život v súlade s jeho milovaným Synom [...]. Nastavte svoj pohľad na Ukrižovaného a všetko sa pre vás stane ľahkým. Ak nám Pán ukázal svoju lásku s tak veľkými skutkami a s tak hrozným trápením, prečo sa máme teda uspokojiť len so slovami? Viete, čo to znamená byť naozaj duchovnými? Znamená to byť otrokmi Boha, takí, že keď nás poznačí železom, železom z jeho kríža, tak nás môže predať ako otrokov sveta, tak ako to bolo aj preňho. "

Kristus sv. Františka Saleského je "sám", nie "osamelý". Otec miloval svet tak, že dal svojho jednorodeného Syna. Vtelenie je dielo celej Trojice, aj keď sa len jedna osoba vtelila, žijúc v pokore. Premenenie nebolo zázrakom, pretože to bolo normálne, jeho telo vyžarovalo slávu, ale zázrakom bol život v jeho jednoduchosti a poníženosti. Jeho celý život bol Vykúpením, pretože žil vždy v "ľahostajnosti", ktorú Svätý definoval ako čnosť plného potvrdenia Božej vôle. Boh miloval muža a ženu " dobrotivou láskou dávajúc k poznaniu Jeho Božstvo človeku tak, že človek bol Boh. " V homílii v roku 1622 (zomrel o tri dni neskôr), povedal, že liturgia pripomína prvú Veľkú Noc, prechod Pána z Božstva k ľudstvu, ktorý predstavuje Vianoce. Ďalší, pripomínajúci prechod zo smrti do života, teda zo smrteľnosti do nesmrteľnosti, je skutočná Veľká noc. Tretím krokom sú Turíce, tým keď Pán prijal pohanov a priviedol ich z nevery do radosti z toho, že sú jeho deťmi. Inkarnácia je teda krok k Navštíveniu. Vo všetkých prejavoch o Navštívení kládol na prvé miesto kontempláciu, ktorá je kompletná len v láske k blížnemu, v extáze života a diel, v extáze lásky: "Čo sa teší duša unesená v modlitbe, keď sa v bežnom živote riadi nízkou pozemskosťou? Byť nad sebou v modlitbe a potom pod sebou v živote a diele, anjelmi v meditácii a surovcami v rozhovore, [...] prisahať Bohu a prisahať Melconovi [= Moloch]. [...] ...
doc

Ježiš Kristus (celý text)

P. Luigi Mezzadri, CM

webmail