V tvojej prítomnosti (Adsumus)

Hľa, tu sme v tvojej prítomnosti, Pane,
Duchu Svätý.
Hľa, tu sme obťažení hriechom,
avšak zhromaždení dnes v tvojom Mene.
Príď k nám. Buď s nami.
Ráč vstúpiť do našich sŕdc.
Nauč nás, čo máme robiť,
kde musíme ísť a ukáž nám to,
čo musíme vyplniť,
aby sme sa ti s tvojou pomocou
mohli páčiť vo všetkom.
Ty sám buď jediným inšpirátorom a pôvodcom
našich úsudkov, ty, ktorý jediný
s Bohom Otcom a Synom
máš Slávne meno.

Nedovoľ, aby sme sa stali prekážkami spravodlivosti,
ty, ktorý nadovšetko miluješ spravodlivosť.
Nech nás nevedomosť nevovádza do omylov,
nech nás priazeň nezmení,
nech nás veľkosť alebo význam osôb nepokazí.
Avšak darom tvojej veľkej milosti
priviaž nás silne jedine k sebe,
aby sme boli jeden v tebe,
a aby nás nič neodvrátilo od pravdy.
Nech zhromaždení v tvojom Mene
vždy strážime spravodlivosť
okrášlenú milosrdnou láskou,
aby sa naše myšlienky na tejto zemi
v ničom neodvrátili od teba,
a aby sme v budúcom veku
dostali za naše dobré skutky
večnú odmenu.
Amen. 

webmail