Krížová cesta P. Jána Hutyru CM

Pane Ježišu, dovoľ, aby sme ťa mohli v duchu s pokorným a kajúcim srdcom sprevádzať na krížovej ceste. V našom povolaní máme pokračovať na tvojom vykupiteľskom diele, preto sa chceme užšie spojiť s tvojím utrpením. Prosíme odpusť naše previnenia, ktoré úprimne ľutujeme.Trpiaci a oslávený Pane Ježišu, ďakujeme ti za chvíle sústredenia v tejto pobožnosti. Posilnení tvojou milosťou chceme vykročiť na krížovú cestu každodenného života spolu s Pannou Máriou. Prosíme ťa za nášho Svätého Otca, za celú skúšanú putujúcu Cirkev. Amen.

Na úmysel Svätého Otca: Otče náš... Zdravas'... Sláva Otcu...

Obraz: Antonello da Messina - Ecce Homo (1473)

I. Odsúdenie Pána Ježiša

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Pilát vyhlasuje: "Ja nenachádzam nijakú vinu na tomto človekovi" (Lk 23,4).

Pán Ježiš pokojne prijíma nespravodlivé odsúdenie zbabelým miestodržiteľom. Dáva nám príklad, ako máme prijímať v duchu viery a pokánia nepríjemné situácie.

(Chvíľa ticha)

Modlitba:
Nevinný Pane Ježišu, pomôž nám, aby sme všetky krivdy a odsudzovanie vedeli prijať v duchu pokánia. Odprosujeme ťa za odsudzovanie a posudzovanie blížnych, za všetky neláskavé myšlienky, slová a činy. Prosíme o spravodlivý pokoj v rodinách, v národe i na celom svete. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému...

II. Prijatie kríža

Klaniame sa ti...

Pán Ježiš rozhodne hovorí: "Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma" (Mk 8,34).

Krížu sa nikto nevyhne, každý má svoj vlastný kríž, záleží na tom, či ho prijme a nesie podľa jeho príkladu.

(Chvíľa ticha)

Modlitba:
Pane Ježišu, prosíme ťa o milosť, aby sme v duchu viery prijímali ťažkosti každodenného života pre vlastné duchovné dobro a pre spásu duší, a tak kráčali odovzdane za tebou. Sláva Otcu...

III. Prvý pád Pána Ježiša

Klaniame sa ti...

Pán Ježiš žiada:
"Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú"
(Mt 5,44).

Únava a telesná i duševná vyčerpanosť zrazili Pána pod ťarchu kríža k zemi. On odvážne vstáva s tichou modlitbou, aby pokračoval v diele spásy.

(Chvíľa ticha)

Modlitba:
Pane Ježišu, pomôž nám plniť Božiu vôľu za každých okolností života. Vieme, že tým, ktorí milujú, všetko slúži na dobré, teda aj pády pod ťarchou vlastných nedostatkov. Daj, nech nám každá chyba slúži v duchu pokory ako odrazový mostík k tebe. Odpusť nám znechutenie a skleslosť v duchovnom živote. Sláva Otcu...

IV. Stretnutie s Matkou

Klaniame sa ti...

Simeon predpovedal:
"A tvoju vlastnú dušu prenikne meč..." (Lk 2,35).

Panna Mária sa verejne priznáva, že ten potupovaný Ježiš je jej milovaným Synom. Toto stretnutie znamenalo vzájomnú posilu a odhodlanie pre ďalšie odriekanie a plnenie Božej vôle.

(Chvíľa ticha)

Modlitba:
Pane Ježišu, Pomôž nám vyznávať našu vieru v ťažkých životných skúškach a verne vytrvať vo svojom povolaní do smrti. Chceme vždy dávať prvé miesto iba tebe. Odprosujeme ťa za nevernosti, pohoršenia a zrady kňazov rehoľníkov i za svoje vlastné hriechy. Sláva Otcu...

V. Pomoc pri nesení kríža

Klaniame sa ti...

"Tu prinútili istého Šimona z Cyrény,... aby mu niesol kríž" (Mk 15,21).

Šimon teda nepomáhal Ježišovi z lásky, ale z donútenia. Možno až potom spoznal akej cti a milosti sa mu dostalo. To, čo Pán Boh na nás posiela alebo dopustí, vždy prispieva k nášmu dobru, ak to prijímame v duchu viery.

(Chvíľa ticha)

Modlitba:
Duchu Svätý, osvieť nás, aby sme poznali milosť kríža, ktorý je nástrojom spásy, a tak mali raz účasť na Božej sláve vo večnosti. Nech nám nosenie "krížika" symbolu spásy pripomína jeho pravý zmysel. Odpusť nám našu neochotu, netrpezlivosť a odmietanie každodenného kríža. Sláva Otcu...

VI. Láskavosť Veroniky

Klaniame sa ti...

"Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili" (Mt 25,40).

Veronika je tu v úlohe milosrdného Samaritána, milosrdnej sestry. Predstavuje tých, ktorí konajú skutky lásky. Pán Ježiš vďačne prijíma ručník, pohár vody i každú pozornosť, ktorú z lásky konáme trpiacim, chorým, opusteným a chudobným. Za odmenu vtláča do srdca milosť - svoju svätú tvár.

(Chvíľa ticha)

Modlitba:
Pane Ježišu, ľudská zloba zneucťuje tvoju svätú tvár. Ďakujeme ti, že môžeme konať skutky telesného i duchovného milosrdenstva. Pomôž nám vidieť teba v každom trpiacom človekovi. Odprosujeme ťa za nedostatok ochoty a horlivosti v tvojej službe. Ty buď našou jedinou odmenou!
Sláva Otcu...

VII. Druhý pád Pána Ježiša

Klaniame sa ti...

"Všetci volali: Ukrižovať ho!... a kričali: Ukrižovať ho!" (Mt 27,23).

Krik davu bolestne doznieval v srdci Pána, veď to boli ľudia, ktorých nasýtil, uzdravil a ktorým dobre robil. Ľudská nevďačnosť bolí, ale Boh dáva vždy primeranú milosť a silu trpezlivo znášať nepochopenie a pokorenie.

(Chvíľa ticha)

Modlitba:
Pane Ježišu, posilňuj nás v ťažkej situácii. Prosíme ťa za tých, ktorí trpia v dôsledku ľudskej nenávisti, za obete násilia a vojen. Odpusť nám nestálosť v dobrom a nevďačnosť za tvoje dobrodenia. Daj nám silu vstať, keď padneme. Sláva Otcu...

VIII. Plačúce ženy

Klaniame sa ti...

Pán Ježiš napomína:
"...Neplačte nado mnou, ale plačte samy nad sebou a nad svojimi deťmi" (Lk 23,28).

Pán ako vševediaci Boh vidí do srdca človeka a pozná citovú povrchnosť. Správny súcit sa zakladá na spoluzodpovednosti za hriechy, ktorými je Boh urážaný. Nám ako údom tajomného tela Kristovho nemôže byť ľahostajné zlo a utrpenie vo svete.

(Chvíľa ticha)

Modlitba:
Pane, chceme pomáhať trpiacim modlitbou, obetou a almužnou. Prosíme, daj nám ducha pravého pokánia a odpusť nám sebectvo a pokrytectvo. Sláva Otcu...

IX. Tretí pád Pána Ježiša

Klaniame sa ti...

"Duch je síce ochotný, ale telo slabé" (Mt 26,41).

Láska Pána Ježiša je bezhraničná. Ako Boh sa nemusel podrobiť ľudskému zákonu slabosti, strachu a hrôzy, ktorú prežíval v Getsemanskej záhrade. Chcel nám však dať príklad odovzdanosti do Božej vôle.

(Chvíľa ticha)

Modlitba:
Pane Ježišu, ty nás posilňuješ zásluhami svojho utrpenia. Prosíme ťa o milosť trpezlivo znášať svoj kríž a uľahčovať utrpenie blížnym. Odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. Sláva Otcu...

X. Zvliekanie rúcha

Klaniame sa ti...

"Ježiš povedal:
Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia" (Lk 23,34).

Násilné stŕhanie rúcha spôsobilo Pánu Ježišovi telesné i duševné muky za hriechy nemravnosti, nevernosti manželov, zasvätených osôb i za mnohé bohorúhania.

(Chvíľa ticha)

Modlitba:
Božský Ženích našich duší, pomôž nám verne zachovávať predsavzatia a záväzky počnúc od krstu. Posilňuj nás svojimi milosťami, aby sme mohli žiť podľa Evanjelia v čistote srdca , tela i ducha. Pokorne prosíme o odpustenie za nedostatočné umŕtvovanie zmyslov. Najsvätejšie Srdcia Pána Ježiša a Panny Márie, spojte nás úzko so sebou! Sláva Otcu...

XI. Pribíjanie na kríž

Klaniame sa ti...

"Posmievali sa mu... a hovorili: Iných zachraňoval, sám seba nemôže zachrániť" (Mk 15,31).

Pán Ježiš dobrovoľne vystiera ruky a nohy na kríž a krv tečie z jeho rán i z hlavy ovinutej tŕním.

(Chvíľa ticha)

Modlitba:
Ukrižovaný Ježišu, do tvojich svätých rán odporúčame seba aj našich drahých živých i zosnulých. Odprosujeme ťa za všetkých, ktorí hľadajú pochybnú slobodu a radosť v majetku, moci a vášňach. Obetujeme ti svoju slobodu, rozum pamäť a vôľu a pomôž nám ostať na kríži povinností napriek zvodom sveta a diabla. Sláva Otcu...

XII. Smrť Pána Ježiša

Klaniame sa ti...

"Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov" (Jn 15,13).

Kristov kríž stojí už dvetisíc rokov. Spasiteľ prešiel bránou smrti, aby nás uistil, že smrť je len začiatok nového života. Táto istota viery posilňovala a posilňuje zástupy mučeníkov a vyznavačov.

(Chvíľa ticha)

Modlitba:
Ukrižovaný Pane Ježišu, chceme ti slúžiť, s tebou žiť i zomierať. Ty si obetoval svoj život za priateľov i nepriateľov. Ďakujeme ti, že denne obnovuješ svoju obetu kríža nekrvavým spôsobom na našich oltároch. Tebe žijem, Ježiš môj, tebe Ježiš umiera. Sláva Otcu...

XIII. Skladanie z kríža

Klaniame sa ti...

"Išiel teda a sňal jeho telo" (Jn 19,38).

Jozef z Arimatey a tajný učeník Nikodém s úctou vzali z kríža mŕtve telo Pána Ježiša a vložili ho do náručia Panny Márie. Obraz Sedembolestnej Matky je pre náš národ veľmi blízky. Utrpenie nevinných ostáva tajomstvom pre nás, Mária ho však vysvetľuje svojím pokorným Fiat - nech sa stane podľa tvojho slova.

(Chvíľa ticha)

Modlitba:
Pane Ježišu, ďakujeme ti, že si nám dal pod krížom Pannu Máriu za matku, ktorá je pre nás príkladom silnej viery, nádeje, lásky a pokory. Pomôž nám nasledovať jej čnosti a prijímať Božiu vôľu. Matka lásky, bolesti a milosrdenstva, oroduj za nás. Sláva Otcu...

XIV. Pochovávanie

Klaniame sa ti...

"Uložili jeho telo do hrobu" (porov. Mt 27,60).

Pán Ježiš za života nemal kde hlavu skloniť. Jeho telo uložili do cudzieho hrobu. Prestrašení a zmätení apoštoli sa najprv rozutekali, ale potom zotrvávali na modlitbe s Pannou Máriou.

(Chvíľa ticha)

Modlitba:
Pane Ježišu, pomôž nám s dôverou sa modliť v každej situácii. Prosíme ťa za pokoj vo svete, za Cirkev, za štátnych predstaviteľov a za duše v očistci. Ďakujeme ti, že ostávaš živý stále medzi nami v Eucharistii. Posilňuj nás nádejou na vzkriesenie. Veríme, že dobro vždy zvíťazí nad zlom. Duša Kristova posväť ma, telo Kristovo spas ma, krv Kristova napoj ma, voda z boku Kristovho obmy ma. Utrpenie Kristovo posilni ma... Sláva Otcu...

webmail