Deviatnik ku sv. Vincentovi


Prvý deň
„Láska je vynachádzavá, a to pritom nekonečne“ (sv. Vincent de Paul)
Môj Bože, aby som sa ti zapáčil, prajem si z celého srdca byť úctivý a láskavý k svojim blížnym
Chcem ti znova sľúbiť, že sa vynasnažím dosiahnuť to dokonalejšie, ako som to robil doteraz. Som však slabý, Pane, a bez tvojej osobitnej pomoci nemôžem uskutočniť nijaké svoje rozhodnutie.
Preto ťa prosím, môj Bože, v mene Ježiša Krista, tvojho milovaného Syna, ktorý je zosobnená dobrotivosť a láska, udeľ mi svoju pomoc, aby som s tvojou milosťou nikdy úmyselne nekonal bez dobrotivosti.

Litánie


Druhý deň
„Koľké šťastie, priať si len to, čo chce Boh! Konať len to, k čomu Prozreteľnosť poskytuje príležitosť, a nemať nič okrem toho, čo nám dal svojou Prozreteľnosťou!“ (sv. Vincent de Paul)
Svätý Vincent, pomôž nám odovzdať sa do Božej Prozreteľnosti a poznávať jeho pôsobenie vo všetkých udalostiach nášho života. Buď nám pomocou v našej túžbe poznávať a plniť Božiu vôľu.

Litánie


Tretí deň
„Nemôžeme si lepšie zabezpečiť svoju blaženosť iba tak, že žijeme a zomierame v službe chudobným.“ (sv. Vincent de Pul)
Svätý Vincent, vychovaj v nás srdce súcitné a vnímavé k biede a utrpeniu druhých, najmä najbiednejších tohto sveta. Sprevádzaj nás pri našej službe ľuďom, oroduj za nás u Božieho Syna, aby sme sa stali v našej práci, v našich spoločenstvách, v našej farnosti nadšenými hlásateľmi Ježišovho evanjelia lásky.

Litánie


Štvrtý deň
„Pokora, ktorú nám Kristus v evanjeliu tak často slovom i príkladom odporúča, je základom každej dokonalosti. Je spojivom, ktoré drží celý duchovný život.“ (sv. Vincent de Paul)
Spasiteľ mojej duše, naplň ma láskou, ktorá ťa urobila takým pokorným, že si dával prednosť urážke pred chválou a ktorá ťa viedla hľadať slávu svojho Otca ešte aj v konfliktoch a nedorozumeniach, ktoré si znášal.
Pomôž mi odstrániť z môjho života všetko to, čo vytvára čo i len zdanie márnosti, nadutosti a samoľúbosti. Nauč ma svojou milosťou a svojim príkladom pravej pokore srdca.

Litánie


Piaty deň
„Jednoduchosť rieši ľudské veci božskými prostriedkami a nie božské veci ľudskými prostriedkami.“ (sv. Vincent de Paul“
Obráťme sa teraz na samu Jednoduchosť, na nášho Pána. Povedzme mu spoločne: Dobrotivý Ježišu, prišiel si na svet učiť jednoduchosti, aby si zničil opačnú neresť a naučil nás božskej opatrnosti, ktorá by premohla opatrnosť sveta. Pomôž nám zachovať tvoje zásady, riadiť sa podľa tvojho správania a napredovať na ceste dokonalosti. Pane, daj nám tieto čnosti, ktoré tak vynikajúco žiarili na tebe. Naplň každého z nás láskou k jednoduchosti.

Litánie


Šiesty deň
„Láska musí byť činná. Pracuje pre dobro a útechu druhých. Nedovolí nám, aby sme sa na bratov alebo priateľov, ktorí sa ocitli v núdzi, dívali bez toho, aby sme sa ich s láskou neujali.“ (sv. Vincent de Paul)
Pane, daj, aby som bol svojim blížnym dobrým priateľom, daj, aby moja osoba vzbudzovala dôveru u tých, ktorí trpia a sťažujú sa, ktorí hľadajú svetlo ďaleko od teba, ktorí chcú začať a nevedia ako, ktorí by sa chceli zdôveriť a nie sú toho schopní.
Pane, pomôž mi, aby som neprešiel popri nikom s ľahostajnou tvárou, zatvoreným srdcom, zrýchleným krokom.
Pane, pomôž mi, aby som si všimol tých, ktorí sú vedľa mňa, ktorí sú ustarostení a dezorientovaní, ktorí potichu trpia, ktorí sa cítia izolovaní.
Pane, daj mi citlivosť, aby som vedel ísť v ústrety srdciam. Osloboď ma od egoizmu, aby som ti mohol slúžiť, aby som ťa mohol milovať, aby som ťa mohol počúvať v každom bratovi, ktorého z tvojej vôle stretnem.

Litánie


Siedmy deň
„Buďme milosrdní a preukazujme všetkým milosrdenstvo tak, aby sme sa s chudobným nikdy nestretli bez toho, aby sme ho potešili najlepšie ako vieme, aby sme nestretli žiadneho nevedomého bez toho, aby sme s ním prehodili niekoľko slov potrebných k tomu, aby uveril a urobil niečo pre svoju spásu.“ (sv. Vincent de Paul)
Ó, Bože, veľkodušné útočisko trpiacich a chudobných, vypočuj modlitbu, ktorou ťa prosíme za tých, ktorí trpia. Uspokoj a poteš chorých a zranených, starých a zomierajúcich, daj im a tým, ktorí ich opatrujú múdrosť, trpezlivosť, takt a súcit.
Vnukni im myšlienky, ktoré vedia pozdvihnúť, slová, ktoré vedia posvietiť a lásku, ktorá poteší. Odporúčame ti ustrašené srdcia a srdcia odbojné, ranené pokušeniami, mučené vášňami, zranené a znásilnené zlobou ľudí.
Daj nám, Pane, ducha lásky, pochopenia a obety, aby sme vedeli účinne pomôcť tým, ktorých stretávame a ktorí trpia. Pomôž nám odpovedať na ich prosbu, lebo je to prosba tvoja.

Litánie


Ôsmy deň
„Utekať pred životnou situáciou, do ktorej nás Boh postavil, znamená utekať pred svojim šťastím!“ (sv. Vincent de Paul)
Spasiteľ mojej duše, mi milosť, aby som odstránil svoju seba lásku a nasledoval teba, ktorý si nikdy nekonal podľa svojej vlastnej vôle, ale vždy si plnil len vôľu svojho Otca.
Pane, hneď od začiatku svojho života si sa podriaďoval svojej matke Márii a svojmu pestúnovi Jozefovi. Udeľ mi svoju milosť, aby som v Konštitúciách a rozhodnutiach predstavených spoznával a plnil vôľu nebeského Otca.

Litánie


Deviaty deň
„Šťastní sú tí, ktorí sa bez výhrady oddajú Bohu, aby nasledovali Ježiša Krista v chudobe, poslušnosti, pokore, trpezlivosti a v apoštolskej horlivosti.“ (sv. Vincent de Paul)
Môj Bože, zapáľ moje srdce túžbou slúžiť! Ty si ma povolal hlásať evanjelium tým, ku ktorým ma posielaš. Mojim cieľom je nasledovať nášho Pána Ježiša Krista pracovať pre ich spásu.
Pane uč ma svojim príkladom, udeľ mi všetky čnosti potrebné pre hlásanie evanjelia a daj, aby som svojou horlivosťou zapálil svet. Chcem ti odovzdať seba, svoje telo i dušu, svoje srdce, myseľ i ducha, aby som vždy konal, čo sa ti páči. Udeľ mi vo svojom milosrdenstve milosť, aby si naďalej vo mne a skrze mňa konal svoje dielo.


Litánie k sv. Vincentovi de Paul


Pane zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa.
Kriste zmiluj sa.
Kriste zmiluj sa.
Pane zmiluj sa.
Pane zmiluj sa.

Otec na nebesiach., Bože, zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože,
Duch Svätý Bože,
Svätá Trojica, jeden Boh,

Svätá Mária, oroduj za nás.
Svätý Vincent de Paul, oroduj za nás.
Svätý Vincent, od detstva vedený Božou múdrosťou,
Svätý Vincent, od mladosti milosrdný,
Svätý Vincent, od oviec k vedeniu Božieho ľudu povolaný,
Svätý Vincent, ktorý si aj v otroctve zachoval pravú slobodu,
Svätý Vincent, spravodlivý a z viery žijúci,
Svätý Vincent, pevný v kresťanskej nádeji,
Svätý Vincent, zapálený ohňom kresťanskej lásky,
Svätý Vincent, muž jednoduchý, priamy a bohabojný,
Svätý Vincent, podľa príkladu Krista tichý a pokorný srdcom,
Svätý Vincent, umŕtvený na tele i na duchu,
Svätý Vincent, žijúci duchom Ježiša Krista,
Svätý Vincent, pravý horliteľ za slávu Božiu,
Svätý Vincent, neúnavný apoštol duší,
Svätý Vincent, dôsledný odporca zásad sveta,
Svätý Vincent, bohatý v kresťanskej chudobe,
Svätý Vincent, v čistote podobný anjelom,
Svätý Vincent, v poslušnosti víťaziaci,
Svätý Vincent, od mladosti namáhavo pracujúci,
Svätý Vincent, ktorý sa chránil i zdanlivého zla,
Svätý Vincent, horlivý v snahe o dokonalosť,
Svätý Vincent, uprostred búrlivého mora sveta ako skala neochvejný,
Svätý Vincent, vo všetkých protivenstvách veľmi trpezlivý,
Svätý Vincent, znášanlivý a veľkodušný v odpúšťaní,
Svätý Vincent, verný syn Rímskokatolíckej cirkvi,
Svätý Vincent, až do smrti oddaný katedre Petrovej,
Svätý Vincent, bludným novotám sveta odporujúci,
Svätý Vincent, povolaný hlásať evanjelium chudobným,
Svätý Vincent, láskavý otec kňazov,
Svätý Vincent, múdry zakladateľ Misijnej spoločnosti,
Svätý Vincent, bedlivý zakladateľ Spoločnosti dcér kresťanskej lásky,
Svätý Vincent, patrón všetkých spolkov kresťanskej lásky,
Svätý Vincent, ktorý formoval svojich pre všetky dobročinné diela,
Svätý Vincent, veľkodušný v rozdávaní almužny chudobným,
Svätý Vincent, horlivý v modlitbe a evanjelizácii,
Svätý Vincent, verný nasledovník Kristovho života a jeho čností,
Svätý Vincent, až do konca života v dobrom vytrvalý,
Svätý Vincent, ktorého smrť bola vzácna pred Pánom,
Svätý Vincent, teraz z vlastnenia pravdy a lásky vo večnosti blažený,
Svätý Vincent, aby sme ťa, ako verné dietky svojho otca nasledovali, oroduj za nás.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
zmiluj sa nad nami.

V. Pán viedol spravodlivého priamymi cestami.
R. A priviedol ho do Božieho kráľovstva.

Modlíme sa:
Milosrdný Bože,
svätého Vincenta si obdaril apoštolskými čnosťami,
aby sa staral o chudobných a o výchovu dobrých
kňazov, prosíme ťa, daj, aby sme nasledovali príklad
jeho života, a tak vytrvalou láskou pokračovali vo
svete v poslaní tvojho Syna, ktorý je Boh s tebou žije
a kráľuje v jednote s Duchom Svätým na veky vekov.
Amen.


webmail