Umelci

Umelci, ktorí by mali vnímať poruchy spoločnosti, spontánne svojimi dielami reflektujú jej skutočný stav. Súčasný ideový zmätok, rôznosť smerov a štýlov, rozpad umeleckej formy a tradičných umeleckých žánrov, absencia etického a estetického ideálu, erotika, ba až pornografia v umení signalizujú vážnu duchovnú krízu kultúry. Súčasné umenie je málo preniknuté kresťanským ideálom. V mnohých umeleckých dielach súčasnosti sa odráža úprimné hľadanie pravdy a odpovedí na základné otázky ľudskej existencie, túžba človeka prekonať svoje obmedzenia. Tu kdesi je priestor pre Cirkev, aby priniesla pravdu o zmysle života a o Kristovi. Program novej Evanjelizácie v zhode s programom inkulturácie evanjelia je práve touto príležitosťou vrátiť umeniu miesto, ktoré zastávalo v duchovnom a pastoračnom pôsobení Cirkvi v dejinách a zároveň prostredníctvom neho zväčšiť vplyv evanjeliových hodnôt v kultúre a spoločnosti. Kultúra sama o sebe má duchovný rozmer, pretože znamená spoluzdieľanie a komunikáciu. Pre každú kultúru je rizikom, ak sa uzavrie, skamenie, myslí si, že je dokonalá, a tým zakrpatie. Náboženský prístup je srdcom kultúry, lebo pobáda človeka ku komunikácii. Ani jedna kultúra nie je absolútna, vo svojom konkrétnom a historickom prejave. To, čo je v kultúre absolútne, sú hodnoty, ktoré uznávajú druhého, a vedú ku komunikácii. Duchovný človek vie rozlíšiť základné od druhoradého, pravé od falošného. A práve k tomu v dnešnej dobe musíme viesť ľudí, aby sa otvorili pre duchovno a vedeli rozoznávať pravé hodnoty. A nakoniec tu nesmie chýbať ani láska. Láska, ktorá nám dovoľuje milovať blížneho a ktorá nás privádza k tomu, že si človeka vážime.  

webmail