Nová evanjelizácia

Nová evanjelizácia nespočíva v novom evanjeliu, ktoré by pochádzalo z nás samých, z našej kultúry, z našich analýz ľudských potrieb. Nie kultúra je mierou evanjelia, ale Ježiš Kristus je mierou každej kultúry a každej ľudskej činnosti. To zdôrazňoval Svätý Otec Ján Pavol II.

Doba, ktorú žijeme u mnohých národov vskutku osobitným spôsobom podnecuje novú evanjelizáciu, ktorá musí byť novou svojím zápalom, svojimi metódami i vonkajším prejavom. Strata kresťanskej viery v celých národoch a spoločnostiach, ktoré vynikali vierou a kresťanským životom je dnes realitou a tento úpadok má za následok to, že sa stráca mravné cítenie práve vtedy, ak sa oslabilo vedomie evanjeliovej mravnosti alebo ak sa vytratili princípy a fundamentálne etické čnosti. A práve v tejto oblasti je dôležitá náprava a tu má miesto Evanjelizácia a teda nová evanjelizácia prináša so sebou aj ohlasovanie a mravnú ponuku. Kardinál Camilo Ruini nazval novú evanjelizáciu úlohou, ktorú možno úspešne zvládnuť iba za spolupráce všetkých kresťanských vyznaní. Pri budovaní Európy je potrebný medzináboženský dialóg so židmi a islamom pri rešpektovaní náboženského vyznania. Svedectvo veriacich, častokrát zaplatené mučeníctvom, dalo zreteľne najavo, že kresťanská viera je najlepšou zárukou slobody jednotlivcov a národov. Otázku človeka a otázku Boha nemožno od seba oddeľovať. Cirkev sa evanjelizovaním buduje, formuje a upevňuje. Cieľom evanjelizácie nemôže byť primárna zmena vonkajších podmienok, štruktúr a okolností, ale predovšetkým vnútorná premena človeka, ktorá vedie aj ku premene sveta. Nová evanjelizácia, o ktorej hovoril Svätý Otec Ján Pavol II., musí postupovať od človeka k človeku. To znamená, že konkrétny človek má ohlasovať radostnú zvesť o Božom kráľovstve inému človeku, pretože masová evanjelizácia nemá taký silný účinok ako osobná evanjelizácia. S Božou pomocou preto najdôležitejší prínos Cirkvi k rozvoju ľudí a národov nespočíva v poskytnutí materiálnych prostriedkov alebo technických riešení, ale v ohlasovaní Kristovej pravdy, ktorá vychováva svedomie a učí o pravej hodnote človeka i jeho práce, pričom napomáha budovanie kultúry a prináša odpovede na všetky opravdivé otázky človeka. Svätý Otec Benedikt XVI. zdôraznil v jednom svojom príhovore: „Ohlasujte evanjelium všetkým stvoreniam až po koniec sveta. Aby sme vybudovali skutočnú Božiu rodinu. Komunitu, ktorá nepozná hraníc, a v ktorej pri rôznosti kultúr a rás, sú všetci bratmi a sestrami a tak tvoria silu pokoja.“ Treba vynaložiť všetko úsilie preto, aby slovo evanjelia mohli ľudia počuť všade a aby náuka Cirkvi mala hlboký vplyv na svedomie, mentalitu a zvyklosti ľudí. Tým prispejeme k slobode človeka, vrátime mu úctu, ako aj napomáhame pravej kultúre.  

webmail