Kristus, služobník chudobných

Ak chcete byť ozajstnými Dcérami kresťanskej lásky, musíte robiť to, čo robil Boží Syn na zemi. A čo robil predovšetkým? Po tom ako v poslušnosti podriadil svoju vôľu Najsvätejšej Panne a svätému Jozefovi, neustále pracoval pre blížnych tak, že navštevoval a uzdravoval chorých, vyučoval nevedomých, aby ich spasil. Aké ste blažené, dcéry moje, že ste povolané k takýmto podmienkam, ktoré sú tak veľmi milé Bohu! Avšak musíte si dať pozor, aby ste to nezneužívali a pracovali na tom, aby ste dosiahli dokonalosť v týchto podmienkach. Máte šťastie byť povolané ako prvé k tejto svätej činnosti, vy, chudobné dedinčanky a dcéry remeselníkov ... Snažte sa preto stať sa naozaj dobrými Dcérami kresťanskej lásky; pretože nestačí byť Dcérou kresťanskej lásky len podľa mena, ale treba ňou byť naozaj .

Máme tu predstavenú druhú tvár Ježiša Krista, ktorú svätý Vincent vníma; je to tvár Krista služobníka. My všetci sme povolaní, aby sme ho na ceste služby nasledovali. Slúžiť chudobným znamená slúžiť Bohu! Preto musíme neustále pozorovať Ježiša Krista v jeho službe. On je vtelené Božie slovo, človek medzi ľuďmi, ktorý trávi svoj čas v modlitbe a žije v stave neustálej komunikácie so svojím Otcom: " Môj Otec a ja sme jedno" . On je však aj ten, ktorý slúži ľuďom deň čo deň z bezhraničnou oddanosťou: "Ježiš prechádzal všetky mestá a dediny, učil v ich synagógach, hlásal Evanjelium o Božom kráľovstve a uzdravoval všetky choroby a neduhy" . Ježiš trvá na službe, veď hovorí svojim: "Bedrá majte opásané..." a nazýva nás "služobníkmi"; menom, ktoré v štyroch evanjeliách zaznieva 76 krát. Jeho príklad však vrcholí pri umývaní nôh: "Ja som medzi vami ako ten, ktorý slúži" . Vydáva svedectvo o tom, ktorý sa hlboko skláňa pred svojim blížnym, zrieka sa každej veľkosti a Božej vznešenosti, aby sa dal a zotrval v službe a mohol umyť nohy svojim apoštolom; teda urobiť úkon, ktorý bol rezervovaný pre otrokov: "Zo všetkého, čo bolo povedané ma najviac dojalo... to, čo nám bolo odovzdané o Našom Pánovi, ktorý hoci bol podľa prirodzenosti pánom celého sveta, urobil sa posledným zo všetkých, stal sa posmechom pre ľudí, zaujal vždy posledné miesto, kdekoľvek sa nachádzal. Iste veríte, bratia moji, že človek je veľmi pokorný a veľmi sa ponížil, keď príjme posledné miesto? Avšak môže človek svojím ponížením priblížiť k poníženiu Nášho Pána? Bratia moji, miesto Nášho Pána je najposlednejšie. Kto chce rozkazovať, nemôže mať ducha Nášho Pána, preto božský Spasiteľ neprišiel na svet dať sa obsluhovať, ale chcel slúžiť ostatným a toto aj zázračne praktizoval nielen počas doby keď zostal pri svojich príbuzných a pri osobách, ktorým slúžil, aby si zarobil na živobytie, ale aj v dobe, a to obdivovali mnohí svätí otcovia, keď bol so svojimi učeníkmi a on im posluhoval vlastnými rukami, umýval im nohy a pomáhal im, aby si po námahách oddýchli" . Nikdy netreba zabúdať, že toto umývanie nôh sa stalo v predvečer Kalvárie, miesta, kde Ježiš priniesol najväčšiu obetu! Vincent si dobre uvedomil plnosť Ježišovho daru v "príkaze milosrdnej lásky" . "Ak pozorne sledujeme tento obraz, ktorý máme pred očami, ten obdivuhodný originál poníženosti, Nášho Pána Ježiša Krista, mohlo by sa stať, že dovolíme, aby do nás vstúpil duch dobrej mienky o nás samých, o nás, ktorí sme tak vzdialení od jeho vznešenej poníženosti...? Prosme Boha..., aby nás chránil od tejto slepoty; prosme si od neho milosť, aby sme túžili po poníženosti" . Ježiš na kolenách je naplno Bohom... Najvyšším sa stáva práve vtedy, keď je Najponíženejším.

Dcéry milosrdnej lásky, ktoré sa chcú volať a znamenať "nehodné služobnice chudobných" sa zrodia z uponíženia a toto učenie nikdy nebude chýbať vo vincentínskej logike. Existuje od roku 1618, od okamihu, keď Vincent začína systematicky konať ľudové misie a organizuje Bratstvá milosrdnej lásky a asociácie dobrovoľníčok. Vznešené dámy, pochádzajúce z buržoázie alebo šľachty, mali stále viac problémy s vykonávaním nízkych a služobných prác. Chceli tým poveriť svoje služobníčky, avšak tieto to tiež odmietali. Lujza de Marillac preto chcela zhromaždiť pre takúto službu veľkodušné a ochotné dobrovoľníčky a vtedy jej Prozreteľnosť poslala do cesty prvú dcéru, pastierku kráv zo Suresnes, Margitu Naseau. Keďže bola analfabetka, naučila sa sama čítať a stala sa improvizovanou učiteľkou iných dievčat. Ona sa veľmi ochotne a radostne zapojila do služby chorým: "Jej milosrdná láska bola taká veľká, že zomrela, pretože uložila do svojej postele chudobné dievča, ktoré bolo choré na mor" . Napokon v roku 1633 Lujza presvedčila svätého Vincenta a 29. novembra otvorila v dome neďaleko Saint-Nicolas-du-Chardonnet prvý noviciát Dcér kresťanskej lásky.

Stať sa služobníkom v nasledovaní Krista je teda životný stav. "Byť v službe niekoho" v sebe zahŕňa úplnú zaangažovanosť v každom okamihu. Nikdy nie sme "mimo služby", ale žijeme neustále v nej. Svätý Vincent a svätá Lujza sa inštinktívne stotožnili s týmto poníženým stavom na spôsob manželstva a chcú tak aj pre svojich nasledovníkov. "Poníženosť nech bude naším heslom!" .

V myšlienkach svätého Vincenta teda Dcéra kresťanskej lásky "nerobí" službu chudobným, ale "je" služobníčkou Krista v chudobných: "Skladáme sľub, že obetujeme svoj život pre službu blížnemu z lásky k Bohu" . Znamená to, že sa jedná o permanentný stav, ktorý svätý Vincent nazýva "stav milosrdnej lásky". Musí sa v ňom žiť vždy a všade. Hoci je chorá alebo zoslabnutá vekom, Dcéra kresťanskej lásky slúži "v malej miere", ale slúži!

Počas celého života si zachováva ducha závislosti, chudoby a jednoduchosti podľa vzoru Panny Márie, služobnice medzi služobníkmi, ktorá sa dala "k dispozícii svojmu Synovi". "Práve pre tvoju poníženosť ti Boh urobil veľké veci" , hovorí svätý Vincent Najsvätejšej Panne a správne odporúča: "Ak cítite, že vás Boh volá k tejto milosti, nezatvrdzujte svoje srdcia, ale utiekajte sa k Panne Márii s prosbou, aby vám vyprosila u svojho Syna milosť mať účasť na jej poníženosti, ktorá spôsobila, že vo chvíli keď ju Boh vybral za matku svojho Syna, sa nazvala služobnicou Pána" .

Ježiš a Mária nás volajú k zodpovednosti v službe. Byť služobníkmi, služobníkmi kohokoľvek a považovať sa za neužitočných služobníkov. "Byť", všetko spočíva v tomto slove... Ono nás odrádza od "robiť" za každú cenu a vedie nás od kvantitatívnych ku kvalitatívnym, od aktivizmu k počúvaniu. Vincentín poslúcha svojho učiteľa: "Náš Pán sa chcel pripodobniť chudobným, aby nám dal príklad, ktorý by sme nasledovali" .

webmail