Modlitba, duša činnosti

Je jedna veľmi dôležitá vec, ktorej sa musíte starostlivo venovať, a to je: mať veľmi dobrú komunikáciu s naším Pánom v modlitbe. Je to rezervár, v ktorom nájdete inštrukcie nevyhnutné k tomu, aby ste dobre vykonali poslanie, ktoré idete vykonať. Keď budete mať nejakú pochybnosť, utekajte k Bohu a povedzte mu: "Pane, ty si otcom svetla, nauč ma, čo treba urobiť pri tomto stretnutí"... Musíte sa tiež utiekať k modlitbe, aby ste Nášho Pána prosili za potreby tých, ktorých vediete. Môžete si byť istí, že týmto prostriedkom dosiahnete viac plodov ako akýmkoľvek iným... Ježiš Kristus, ktorý musí byť vaším vzorom v každom postoji sa neuspokojil len tým, že nám venoval kázne, svoje práce, svoje pôsty, svoju krv, ba aj svoju smrť, ale k tomu všetkému pridal ešte aj modlitbu. On sám nijakú modlitbu nepotreboval, preto keď sa toľkokrát modlil, modlil sa za nás a učil nás, že máme robiť tak isto. Máme sa modliť za to, čo sa týka nás, ale aj za to, čo sa týka tých ,pre ktorých musíme byť spolu s ním spasiteľmi .

Boh, Božie kráľovstvo, chudobní. Ako sa vyznať v tomto bludisku úloh? Vincent má na to len jedno tajomstvo: modlitba. Pre neho je modlitba vášňou jeho života, "jadrom nábožnosti". Keď hovorí o tomto predmete, ktorý mu jednoznačne leží na srdci, reaguje akoby podmieneným reflexom a používa prirovnania, ktoré predstavujú životne dôležité prvky, akoby cez ne chcel komunikovať dôležitosť modlitby a poukázať na jej absolútnu nevyhnutnosť. Ona je "dušou", "vzduchom", "pokrmom", "rosou", "rezervárom", "prameňom mladosti", "slnkom", "každodenným chlebom" a "liahňou". Poznáme jeho slávny výrok, ktorý je taký mnohovravný, že osloví na prvý pohľad: "Dajte mi človeka modlitby a on bude schopný všetkého" . Všimnime si Vincenta, keď dáva duchovné rady mladému spolubratovi, Antonovi Durandovi, ktorý bol ako 27 ročný menovaný za superiora v Agde, a ktorý musel viesť farnosť, veľký seminár a skupinu misionárov. Táto úloha mohla spôsobiť, že spyšnie, alebo ho mohla ubiť. Jeho učiteľ aj priateľ mu dodáva odvahu a vystrojuje ho týmto veľký prostriedkom, teda modlitbou a zásadou, ktorá z nej vyplýva: "nasledovaním Ježiša Krista". Pretože jeden bez druhého nemôže existovať.

Modliť sa. Každý deň. Jednu hodinu. To je jeho rada, takmer príkaz, ktorý pretrval veky, aby prišiel až k nám a zbavil nás nášho duchovného meštiactva, pretože stále existuje nebezpečenstvo, že sa človek usadí v "necitlivosti" alebo v znechutení. Jedného dňa v roku 1648 volá na svoje sestry: "Nikdy z nej (modlitby) nevychádzajte, pretože modlitba je taká vznešená, že nikdy sa nemôžme modliť priveľa" .

Nakoniec môžeme kontemplovať tohto človeka v stave modlitby. Spontánne sa modlí: "Ó, Bože, môj Pane, buď, ak sa ti to páči, putom našich sŕdc" ; "Ó, môj Bože, my sa všetci celkom darujeme tebe" ; "Ó, môj Bože, my sa ti celkom darujeme, aby sa mohol naplniť zámer, ktorý s nami máš" . "Môj Pane a môj Bože, Ježišu Kriste, Spasiteľu môj, ktorý si zo všetkých ľudí najviac milovaný..." . Vidíme vzývajúci spôsob a jazyk srdca. Potreba modlitby je jasná nad všetky pochybnosti: "Milosť povolania je zviazaná s modlitbou; a milosť modlitby vychádza z milosti povolania. Ak sme teda verní tejto prvej činnosti, ak sa stretneme spoločne pred naším Pánom a spoločne sa mu obetujeme, tak ako robili prví kresťania, on sa opäť daruje nám a osvieti nás svojím svetlom a on sám vykoná v nás a cez nás dobro, ktoré sme povinní vykonať v jeho Cirkvi; a nakoniec nám dá milosť, aby sme došli do takého stupňa dokonalosti, aký si v nás želá, aby sme ho mohli jedného dňa v plnosti vlastniť vo večnosti až na veky" .

V modlitbe, v každodennom stretnutí sŕdc s Láskou, ktorá v nás prebýva sa učíme konať jeho vôľu. "Práve tam sa on naplno zmocňuje sŕdc aj duší" .

Od modlitby sa musí prejsť k práci nad sebou, k tomu, čo sedemnáste storočie nazýva: "predsavzatie". Je to najdôležitejšia časť modlitby; jedná sa o zmenu života, správania, spôsobu existencie a konania, ide o obrátenie. Modlitba musí viesť k praktike: "Treba zostúpiť k praktickým podrobnostiam" , alebo ako to radí sv. František Saleský, zaangažovať sa v odstraňovaní nejakej chyby alebo v získavaní nejakej čnosti, detail za detailom, prvok za prvkom. Každý deň sa musí urobiť nejaký malý krok, nejaký malý úkon, ktorý smeruje k uzdraveniu pacienta.

Dôležité je teda, aby sa prešlo k životu. Modlitba je motorom činnosti, privilegovaným miestom, kde sa overuje riadenie každodenného života. Vincent na to poukazuje tak, že hovorí o tom, čo vincentínska tradícia nazýva "sudcova metóda": "Treba, aby som vám povedal o tomto predmete, že jedného dňa som bol veľmi povzbudený jedným sudcom kráľovského tribunálu, ktorý si asi pred rokom robil u nás duchovné cvičenia. Hovoril mi o spytovaní svedomia, ktoré si vykonal, aby skontroloval, akým spôsobom riadi svoj život. Povedal, že vďaka Božej milosti ani dvakrát nevynechal svoje modlitby. 'Avšak viete, pane, ako sa modlím? Snažím sa predvídať to, čo musím urobiť počas dňa a hľadám, ako naplniť svoje predsavzatia. Pôjdem do kráľovského paláca; mám takú a takú kauzu na riešenie; môžem tam stretnúť istú vplyvnú osobu, ktorá sa môže pokúsiť ma podplatiť; vďaka Božej milosti sa pred tým budem chrániť. Možno mi ponúkne nejaký darček, ktorý by ma obmäkčil; ó, nikdy by som ho nevzal! Ak však musím niektorú stranu odmietnuť, budem o tom hovoriť s láskavosťou a srdečnosťou'.

Čo si myslíte, dcéry moje, o tomto spôsobe modlitby?... Aj vy sa môžete modliť takýmto spôsobom, pretože je najlepší; pretože modliť sa netreba preto, aby ste mali vznešené myšlienky, ani extázy a vytŕženia, ktoré sú viac škodlivé ako užitočné, ale preto, aby ste sa stali dokonalé naozaj dobré Dcéry kresťanskej lásky. Vaše predsavzatia musia byť takéto: 'Pôjdem slúžiť chudobným; pokúsim sa ta ísť v skromnej radosti, aby som ich povzbudila a pomohla im; budem s nimi hovoriť ako so svojimi pánmi'..." .

Kto by to vyjadril lepšie? Vznešené myšlienky sú podozrivé, avšak prijaté a dodržané predsavzatia sú príkladom. Tieto predsavzatia nás inštalujú do Boha, svetla našich sŕdc: "Spasiteľu môj, Ježišu Kriste, prosím ťa, aby si nás hojne obdaril milosťou dobrej modlitby, aby sme tak cez poznanie teba mohli získať tvoju lásku" .

webmail