MISIJNÍ A ROZVOJOVÝ PROJEKT
POMOZME HONDURASU!
OBLASTI PUERTO CORTES, OMOA, CUYAMEL
Nestačí mať lásku v srdci a na perách

Nestačí mať lásku v srdci a na perách


Honduras je rozvojovým převážně zemědělským státem, který je po Nikaragui největším v regionu (112.492 km2). Je zároveň druhým nejlidnatějším státem Střední Ameriky (cca 7 mil. obyvatel). Podle HDP na obyvatele (v roce 2004 - 1.060 USD) se však Honduras řadí mezi nejchudší země Latinské Ameriky, po Haiti a Nikaragui. Vzemi žije cca 77% obyvatel na hranici chudoby, na venkově dosahuje tento ukazatel až 80%. Celkem 45% obyvatel žije v extrémní chudobě.

Nezaměstnanost dosahuje až 30 %. V listopadu 1998 zasáhl Honduras hurikán Mitch, který způsobil zemi značné materiální škody, jejichž výše dosáhla 5 mld. USD (cca 95 % HDP v roce 1998). Zemřelo 5.657 osob. Hurikán Mitch zničil 70 % infrastruktury, vrátil Honduras o téměř 50 let zpět.
Děti jsou často zneužívané na práci, místo toho, aby se vzdělávaly. I přestože je v zemi povinná šestiletá školní docházka, minimálně 30% dětí školu nenavštěvuje a to z důvodu nutnosti vlastní obživy. Podvýživa je zde bohužel dosti častým jevem. Vysoká úmrtnost dětí v raném věku a nízký věkový průměr populace jasně hovoří o zaostalosti zdravotní péče. Neexistuje systém zabezpečení, také nedostupnost léků způsobuje nemalé problémy. Když chudý člověk onemocní a je opuštěný, má malou šanci na přežití.
Od r. 2005 spolupracuje Slovenská provincie Misijní společnosti sv. Vincenta de Paul se Zaragozskou provincií (Španělsko) na misii v oblasti Puerto Cortes – personálně i ekonomicky. Spolubratři zde za posledních 15 let svého působení vybudovali sirotčince, domovy pro podvyživené děti, domov pro staré a nemocné, zdravotní střediska a zřídili misijní charity, které neustále mapují situaci a snaží se pomoci nejpotřebnějším lidem v jejich nouzi a nemoci.
Misijní společnost sv. Vincenta, která působí ve farnostech Loštice a Moravičany, ve spolupráci s Charitou Zábřeh vyhlašují sbírku na pomoc těmto zdravotně-sociálním projektům. P. Stanislav Bindas CM danou oblast již třikrát osobně navštívil a pomáhal zde v misijní činnosti. Jeho spolubratři se nyní nejvíce potýkají s nedostatkem zdravotnického materiálu. Naším plánem je zajistit jej v dostatečném počtu a nakoupit jej přímo v Hondurasu a podpořit tak místní ekonomiku.

Pro zmíněnou pomoc „partnerské oblasti“ Puerto Cotres byla zvolena forma finanční sbírky, která potrvá od 20. března až do 30. června 2008.
Shromážděné prostředky budou použity na
podporu těchto projektů:
  • domov pro 30 starých a nemocných
  • centrum pro 35 podvyživených dětí
  • sirotčinec pro 32 dětí
  • Solidarity – vzájemná charitativní výpomoc ve vesnicích


Přispět můžete jedním z následujících způsobů:

  • zaslat svůj příspěvek bankovním převodem na účet CHČR, číslo: 22770022/0800 vedený u České spořitelny, Praha 1; nezapomeňte uvést variabilní symbol: 1161
  • donést svůj dar v hotovosti na faru v Lošticích, Moravičanská 22, tel.: 583 445 043
  • donést svůj dar v hotovosti do účtárny Charity Zábřeh, Žižkova 15, Zábřeh (ve všední dny 7-15.30 hodin)
Na požádání jsme schopni dárcům vystavit potvrzení o daru pro daňové účely. Konání sbírky v této destinaci má Charita Česká republika, pod jejíž patronací sbírka probíhá, povoleno Ministerstvem zahraničí ČR a Magistrátem hlavního města Prahy.

Děkujeme za Vaši ochotu pomáhat lidem v těžké životní situaci. Díky Vaší pomoci dokážeme zmírnit část chudoby tohoto světa.
Misijní společnost sv. Vincence de Paul, Římskokatolická farnost, Moravičanská 22, 789 83 Loštice
tel., fax: 583 445 043, email: lostice_cm@centrum.cz, www.vincentini.sk
Charita Zábřeh, Žižkova 15, 789 01 Zábřeh – tel., fax: 583 412 587
email: zabreh@caritas.cz, www.zabreh.caritas.cz

webmail