Večné sľuby

Dňa 14. 5. 2012, na sviatok sv. Mateja, som v kostole sv. Vincenta de Paul zložil večné sľuby Misijnej spoločnosti. Táto, pre mňa tak vzácna chvíľa, nastala v prvý deň formačného stretnutia väčšiny spolubratov našej Slovenskej provincie. Na svätej omši, počas ktorej som sľuby zložil, sa však zúčastnili aj spolubratia z Maďarskej provincie a P. Erminio Antonello, CM, z Neapolskej provincie, ktorý tiež viedol spomínané stretnutie. Pri tej istej svätej omši prijal môj spolubrat, seminarista Ján Janček, ministérium (službu) lektorátu (lektor – prednášateľ, čitateľ Božieho slova). Takto bude užšie spojený s Kristom, sprítomneným v Božom slove, ktorého môže aj vďaka tejto službe s ešte väčšou milosťou ohlasovať a zviditeľňovať vo svete ľuďom, ktorí o ňom túžia počuť viac.

Chcel by som sa tiež v krátkosti vyjadriť k našim sľubom. Sľuby Misijnej spoločnosti sú štyri: sľub verného ohlasovania evanjelia chudobným v Misijnej spoločnosti (nasledovaním Krista, ktorý robil to isté), sľub čistoty, chudoby a poslušnosti ako to určujú naše Konštitúcie (usporiadanie spôsobu nášho života) a Štatúty (ustanovenia určujúce cieľ, rozsah činnosti, zásady organizácie).
Naše sľuby nie sú rehoľné, nakoľko ani Misijná spoločnosť nie je rehoľa – je to tzv. spoločnosť apoštolského života. Rozdiel je v tom, že dodržiavanie rehoľných sľubov je pre rehoľníkov samo o sebe cieľom. U nás je dodržiavanie sľubov prostriedkom, aby sme mohli dosiahnuť dokonalosť v plnení nášho cieľa – čiže ohlasovania evanjelia chudobným. Život podľa evanjeliových rád (sľubov čistoty, chudoby a poslušnosti) a nášho špeciálneho sľubu má byť teda pomôckou k tomu, aby sme sa lepšie a dokonalejšie primkli k Pánovi a to aby sa prejavilo v úplnom sebadarovaní sa v službe ohlasovania.

Vo svätej omši, počas ktorej som zložil sľuby, zazneli slová žalmistu: „Pán si ma vybral spomedzi chudobných“. V evanjeliu potom Ježiš vravel tým, ktorí ho nasledovali: „Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo.“ (Jn 15, 16) Boli to pre mňa veľmi silné slová, ktoré mi dávajú záruku Pánovho sprevádzania a ochrany. Avšak chcem aj vás poprosiť, milí naši sympatizanti a spolupracovníci, o modlitbu za mňa a za našu Misijnú spoločnosť, aby sme vždy verne nasledovali Krista. Taktiež ďakujem za akúkoľvek podporu a modlitbu, ktorú obetujete za nás, zvlášť za bohoslovcov. Pán nech je s vami a On sám nech je vašou odmenou.

Jozef Kudla, CM


webmail