Návšteva generálneho superiora

Pri príležitosti stého výročia narodenia P. Jána Hutyru, CM (1912-1978), prvého vicevizitátora (viceprovinciála, pozn. red.) Slovenskej provincie Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul a prvého direktora sestier Dcér kresťanskej lásky zavítal v dňoch 20 – 28.9. na Slovensko Generálny predstavený Misijnej spoločnosti a Spoločnosti Dcér kresťanskej lásky, P. George Gregory Gay, CM a jeho asistent, P. Stanislav Zonták, CM. Pri tejto príležitosti sa v piatok stretol so spolubratmi v provinciálnom dome v Bratislave, pri ktorom sa nám po prezentácii histórie a aktivít Misijnej spoločnosti na Slovensku a po priblížení hlavných životných momentov zo života P. Jána Hutyru prihovoril takto: „Nech sú pre vás príklady spolubratov z vašej histórie, ktorí toľko vytrpeli v období komunizmu, povzbudením a príkladom vernosti vášmu povolaniu a apoštolskej horlivosti. Avšak pohľad do minulosti nesmie zatieniť prítomnosť a pohľad viery a nádeje do budúcnosti“.
V sobotu sa konalo stretnutie Vincentskej rodiny v priestoroch pod kostolom sv. Vincenta vo farnosti Bratislava – Prievoz. Pri tejto príležitosti sa predstavili všetky vetvy Vincentskej rodiny na Slovensku: DePaul Slovensko a projekt nízkoprahovej nocľahárne sv. Vincenta, projekt domu sv. Lujzy de Marillac a projekt ošetrovne sv. Alžbety. Potom nám Spolok kresťanskej lásky priblížil 6. ročník „Zbierky proti hladu pre Haiti a Honduras“. Združenie Mariánskej mládeže nám prestavilo projekt adopcie na diaľku a tiež množstvo duchovných, formačných i voľnočasových aktivít, ktoré uskutočňujú pre mládež na Slovensku. Večer sa nám počas homílie prihovoril P. Stanislav Zonták poukázaním na dôležitosť vernosti pravde o nás samých: „Pred pravdou je možné utiecť, poprieť ju alebo ju zabiť. Príkladom sú dvojice z evanjelia: Herodes a Ján Krstiteľ, Pilát a Ježiš. Oni sa rozhodli pravdu zabiť. A ako dopadli?... Sv. Vincent najprv pred pravdou unikal hľadaním si svojho miestečka a postavenia v rámci francúzskeho duchovenstva svojej doby. Ale keď prijal pravdu o svojom živote, že Kristus ho volá, aby sa stal apoštolom chudobných, stal sa svätým“. V nedeľu sme oslávili slávnosť sv. Vincenta, patróna farského kostola, a počas slávnostného eucharistického slávenia sa nám prihovoril P. Gregory Gay takto: „Chcem byť dobrou zvesťou! Opakujte: Chcem byť dobrou zvesťou! Použijem tri príklady: Ježiš Kristus nikdy pre nikoho nebol zlou zvesťou. Chcem byť dobrou zvesťou! Sv. Vincent pracoval pre spásu chudobných a pre zmiernenie ich biedy. Chcel byť dobrou zvesťou! Aj ja chcem byť dobrou zvesťou! A P. Ján Hutyra bol pre študentov vo Svoradove, pre kňazov a bratov Misijnej spoločnosti a pre sestry vincentky dobrou zvesťou. Aj ja chcem byť dobrou zvesťou!“ V duchu odhodlania byť dobrou zvesťou sa potom zástupcovia Vincentskej rodiny, zástupcovia zastupiteľstva mestskej časti Ružinov a blízki spolupracovníci farnosti zúčastnili hodovej slávnosti. P. Gregory Gay v pondelok spolu s P. Stanislavom Zontákom odcestovali do Starej Boleslavy, kde navštívil sestry vincentky pracujúce v domove pre starších kňazov a sestry pracujúce v nemocnici v Hradci Králové. V stredu 26.9. sa spolu so spolubratmi a ďalšími zástupcami Vincentskej rodiny pomodlil na cintoríne v Brne, kde očakáva vzkriesenie a druhý príchod Pána Ježiša Krista P. Ján Hutyra, CM. Program návštevy bol ukončený stretnutím v provinciálnom dome Dcér kresťanskej lásky v Nitre. Eucharistickému sláveniu predsedal P. Stanislav Zonták a homíliu predniesol P. Gregory. Po sv. omši sa stretol so zástupcami Vincentskej rodiny. Odpoludnia sestry v prezentácii predstavili históriu Slovenskej provincie dcér kresťanskej lásky, ktoré tento rok slávia 90 výročie jej kánonického zriadenia. Generálny superior sa stretol s provinciálnou radou a po slávnostných vešperách o sv. Vincentovi sa rozlúčil a odcestoval do Bratislavy. Vo piatok v dopoludňajších hodinách P. Gregory a P. Stanislav odcestovali do Ríma.

webmail