Sv. Vincent v Nitre 9.-11.10.2019

Ďalší deň 10. októbra 2019 putovania sv. Vincenta de Paul v Nitre bol naplnený krásnymi zážitkami a stretnutiami s mnohými veriacimi, ktorí si prišli uctiť tohto svätca a zoznámiť sa s jeho životom a pôsobením cez bohatý duchovný program. V stredu večer 9. 10. relikviár poputoval do KOSTOLA SV. JURAJA VO FARNOSTI NITRIANSKE HRNČIAROVCE, kde ho veriaci privítali pred kostolom, následne sa pomodlili sv. ruženec s myšlienkami sv. Vincenta, pri ktorom prinášali horiace kahančeky k oltáru. Potom nasledovala slávnostná sv. omša ku cti tohto svätca. Celú noc bola Eucharistická adorácia. Putovanie ukončili ráno sv. omšou, po ktorej sa s dojatím rozlúčili so sv. Vincentom.

Ďalšou zastávkou bol KLÁŠTOR NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE - RUŽOVÉ SESTRY. Tu ho privítal páter verbista spolu so sestričkami a s veriacimi. Nasledovala slávnostná sv. omša ku cti sv. Vincenta. Kňaz v homílii hovoril o duchovnej chudobe, ktorá je v dnešnej dobe veľmi veľká, hlavne je to nepoznanie Boha. Program pokračoval Eucharistickou adoráciou, tichou modlitbou a osobným uctievaním.

Pred obedom sv. Vincent putoval do KŇAZSKÉHO DOMOVA - PROMERITAE QUIETI SV. SVORADA. Tu ho privítali kňazi na odpočinku spolu s ostatnými obyvateľmi a so zamestnancami, ktorí tam slúžia. Mali pripravený úvodný príhovor, v ktorom predstavili život sv. Vincenta. Potom nasledoval spoločný ruženec a sv. omša ku cti sv. Vincenta. Sv. omšu celebroval Mons. Marián Šuráb. V homílii vyzdvihol jednu významnú črtu v živote sv. Vincenta, ktorá ho oslovila. Vincent často hovorieval vo všetkom, čo prežíval - aj ťažkom a bolestnom: „Boh to vidí a to mi stačí.“ Zotrval vo veľkej dôvere, že sa Boh aj postará, aby sa všetko vyriešilo. Robiť skutky lásky, tešiť sa z toho, že to vidí Boh. Kňaz musí mať rozmer charitatívny ako sv. Vincent. Nasledovalo tiché uctievanie a súkromná modlitba. Ukončenie stretnutia so sv. Vincentom bolo o 15 -tej hodine korunkou Božieho milosrdenstva.

Následne bol prevezený ku farskému kostolu sv. Petra a Pavla, kde privítal relikviár nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák s kňazmi, bohoslovcami a veriacimi. Odtiaľ bol v procesii na pleciach bohoslovcov, zo Seminára sv. Gorazda, prenesený za spevu litánií ku Všetkým svätým do KATEDRÁLY - BAZILLIKY SV. EMERÁMA. Po duchovnom programe, ktorého súčasťou boli spoločné modlitby litánií, posvätného ruženca a modlitba vešpier k sv. Vincentovi, celebroval Mons. Viliam Judák s prítomnými kňazmi pri tejto príležitosti slávnostnú sv. omšu ku cti sv. Vincenta de Paul. Ako kazateľ sa veriacim prihovoril provinciál Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul P. Jaroslav Jaššo,CM. V homílii poďakoval Nitrianskej diecéze za slávnostné a dôstojné prijatie sv. Vincenta a priblížil osobnosť, život a dielo svätca, ako otca charitatívnych diel, ktorého charakterizoval aj vrúcny vzťah k modlitbe, k Panne Márii a Eucharistii. Ako povedal P. Jaššo: „Boha ukazoval najchudobnejším aj najbohatším, pomáhal iným, bol skromný, zbožný, chudobný a pokorný, nebál sa, dôveroval, videl iných“. Vyzval prítomných, aby si od sv. Vincenta vzali príklad a urobili niečo pre chudobných. V závere sv. omše bola vyložená Sviatosť Oltárna k tichej adorácii a veriaci si mohli uctiť relikviár s ostatkami svätca až do nočných hodín. O 21.00 bola hodinová moderovaná adorácia za kňazské a rehoľné povolania.

V piatok ráno 11. októbra 2019 o. biskup Viliam Judák, spolu s kňazmi Nitrianskej kapituly a s kňazmi a bohoslovcami Seminára sv. Gorazda, sa opäť stretli na spoločnej modlitbe ranných chvál a sv. omši. O. biskup sv. omšu obetoval ako poďakovanie za Dcéry kresťanskej lásky, ktoré pôsobia v nitrianskej diecéze od roku 1861 a pôsobia aj v Kňazskom seminári sv. Gorazda.

Relikviár sv. Vincenta pokračoval v putovaní po Nitre, privítali ho v KLÁŠTORNOM KOSTOLE NAVŠTÍVENIA P. MÁRIE vo farnosti DOLNÉ MESTO, kde ho očakával pán dekan Mons. Pavol Zahatlan spolu so žiakmi Spojenej katolíckej školy a veriacimi. Nasledovala slávnostná sv. omša za spevu mládeže, spolu so sestričkami Rodiny Panny Márie, ktoré pracujú v škole. V kázni hovoril pán dekan že sv. Vincent prišiel do svojho, pretože sestričky Vincentky ako prvé pôsobili v tejto škole, v tomto kostole od roku 1861. Pod kostolom je krypta s mnohými sestrami, ktoré sú tam pochované. Po sv. omši bolo uctenie relikvií s modlitbou a spevom žiakov SKŠ v Nitre. Každú hodinu prichádzali žiaci s učiteľkou - rehoľnou sestrou z Rodiny Panny Márie a kľačiaci okolo relikvií sa modlili desiatok sv. ruženca. Popoludní bola tichá adorácia s názvom: „Teraz hovorí sv. Vincent“ . O 15.00 hod. ukončili
duchovný program Korunkou k Božiemu Milosrdenstvu.

Putovanie pokračovalo vo farnosti KLOKOČINA v KOSTOLE SV. GORAZDA. Tam si miestni veriaci opätovne mohli uctiť pamiatku sv. Vincenta de Paul, pomodliť sa spolu ruženec a litánie. O 18.00 hod. začala sv. omša za prítomnosti kňazov farnosti a o. provinciála Misijnej spoločnosti P. Jaroslava Jašša, CM. V kázni povedal, že život sv. Vincenta je aktuálny aj v tejto dobe a mal by nás pohnúť k čo najväčšej láske k našim blížnym, pretože aj blízko nás sú ľudia, ktorí potrebujú našu pomoc. Sr. Martina Baginová DKL, ktorá učí v škole sv. Marka pripravila s deťmi tejto školy divadelné predstavenie o živote sv. Vincenta de Paul. Počas tohto stretnutia sa konala aj zbierka Boj proti hladu. Rozlúčka s relikviami bola o 20.00 hod, po ktorej sa premiestnili naspäť do kláštora sestier DKL v Nitre na Šindolke a v skorých ranných hodinách putovali ďalej do Nitrianskeho Pravna.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali pri organizácii a príprave putovania, všetkým, ktorí sa v hojnom počte zúčastnili na duchovnom programe pri relikviách sv. Vincenta. Všade bolo slávnostná atmosféra, čas modlitby a stíšenia, prosieb, zamyslenia sa, povzbudenia. Veríme, že to bol tiež čas mnohých a veľkých milostí. Popri duchovnom programe všade bola možnosť sviatosti zmierenia.

Nech je prítomnosť tohto velikána kresťanskej lásky medzi nami duchovnou obnovou a povzbudením. Nech v srdciach všetkých, ktorí si uctili jeho ostatky, prehĺbi vieru, rozmnoží lásku k Bohu a k blížnym a daruje nádej klesajúcim pod ťarchou každodenného života.

sr. Gemma

webmail