Sv. Vincent de Paul v Špačiniciach a Ružindole

30. septembra vo večerných hodinách v Špačinciach privítali sv. Vincenta deviatnikom a litániami a pokračovali moderovanou adoráciou pred vyloženou Sviatosťou oltárnou. Ráno slávili ranné chvály a pozerali film "Pán Vincent".

Je očividné, že miestny farár, vdp. Ľuboš Hašan, má vo veľkej úcte tohto giganta svätosti. Nech mu sv. Vincent vyprosuje hojnosť milostí a vytrvalosť v kňazskom poslaní. "Ó, dobrý kňaz, aká veľká vec!" (Sv. Vincent de Paul)

Večer vo farskom kostole slávili sv. omšu, po ktorej relikviár poputoval do Ružindola.
1. októbra sa večernou sv. omšou o 17:30 rozlúčili so sv. Vincentom v Špačinciach, po čom hneď Vincent poputoval do Ružindola, kde sa už veriaci pripravovali na jeho príchod modlitbou posvätného ruženca a posledného dňa novény k sv. Vincentovi. Následne, za spevu litánií, vniesli relikviár do kostola sv. Bartolomeja, kde pokračovali zamyslením pri relikviách a moderovanou adoráciou.
Od 21:00 si veriaci mohli uctiť pozostatky sv. Vincenta súkromnou modlitbou do 22:00.

2. októbra bol chrám sv. Bartolomeja otvorený na súkromnú pobožnosť od 9:30 do 10:30 a popoludní mali možnosť veriaci prísť do chrámu od 16:00.

O 17:15 sa začali v kostole modliť posvätný ruženec a litánie k sv. Vincentovi. O 18:00 v Ružindole slávili svätú omšu, počas ktorej sa v homílii prihovoril veriacim P. Pavol Noga, CM. Pripomenul najdôležitejšie skúsenosti z Vincentovho života, ktoré ho viedli k objaveniu charizmy, ktorá už viac ako 400 rokov ovplyvňuje Cirkev i celý svet.

"Vincent nezačal zle, on začal veľmi zle, ale skončil veľmi dobre," povzbudil všetkých prítomných. Pán si ho viedol od túžby po majetkoch k túžbe po spáse duší, túžbe po službe Kristovi v chudobných. Milovalo ho preto celé Francúzsko, v ktorom sa po Veľkej francúzskej revolúcii konala ako prvá procesia práve prenesenie relikvií sv. Vincenta z Notre Damme na Rue de Sevres v roku 1830.

Slovensko a slovenská cirkev dnes potrebuje prebudenie, oživenie, aby sme mali otvorené oči voči ľudskej biede okolo nás.
Potrebujeme sa zbaviť hroznej ľahostajnosti voči ľuďom v našom okolí a zhubného individualizmu. K tomu nám môže pomôcť
charizma sv. Vincenta, ktorý nedokázal byť nečinný, ale v horlivosti za spásu duší a zapálený Božou láskou slúžil iným a daroval sa kde a ako sa len dalo.

V závere sv. omše miestny farár, vdp. Peter Mikula zo srdca poďakoval P. Nogovi, CM a skrze neho i celej Misijnej spoločnosti za zorganizovanie putovania a že Vincent mohol priputovať aj do tejto obce.

Po sv. omši sa rozlúčili s relikviárom a s nemalým dojatím ho odprevadili do auta, pri ktorom sa spontánne začala spievať pieseň "Mária, ochrana". P. farár začal modlitbu desiatku posv. ruženca, po ktorom P. Pavol Noga vyzval ľudí pomodliť sa za dušu zosnulej sr. Milky Turoňovej, DKL, ktorá je pochovaná v tejto farnosti.

Vincent poputoval do farnosti Šurany, kde sa o 21:00 slávila privítacia sv. omša.

webmail