Privítanie relikvií sv. Vincenta de Paul v Bratislave


Nitra 26. septembra 2019/ 26. septembra 2019 o 18:00 sa v Bratislave – Ružinove slávila sv. omša, počas ktorej sme na Slovensku privítali relikvie sv. Vincenta de Paul. Hlavným celebrantom bol Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup, metropolita. Otca arcibiskupa spolu so všetkými veriacimi v chráme sv. Vincenta v mene celej Vincentskej rodiny na Slovensku privítal P. Jaroslav Jaššo, CM, provinciálny predstavený slovenskej provincie Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul.

„Keď sa pozrieme na túto relikviu a keď si uvedomíme, že tam je aj časť srdca sv. Vincenta, môžeme si tiež uvedomiť veľkú Božiu lásku. Máme si uvedomiť, že najdôležitejšie nie sú relikvie, maličké čiastočky toho alebo iného svätca, ale najdôležitejší je Boh,... jeho láska, jeho milosrdenstvo. Najdôležitejšie je,... že pri uctievaní aj tejto relikvie vidíme pôsobenie a moc samotného Boha,“ povedal v úvode sv. omše P. Jaššo, CM. Pripomenul, že práve Božia láska sa dotkla srdca sv. Vincenta a pohla ho k veľkým dielam milosrdenstva skrze jeho úplnú odovzdanosť do Božej prozreteľnosti, pokoru, ako aj dennodennú modlitbu. „Túto lásku, ktorá sa dotýkala jeho srdca, ktorá ho napĺňala, potom rozdával tým najbiednejším a najchudobnejším,“ dodal. Putovanie relikvií nám pripomína to najdôležitejšie: nechať sa naplniť Božou láskou a milosrdenstvom, aby sme mohli slúžiť iným podľa vzoru tohto svätca.

Na sv. omši sa zúčastnilo viac ako dvadsať kňazov a stovky veriacich nielen z Vincentskej rodiny na Slovensku. Omša bola prenášaná aj skrze televízne a rádiové médiá.

Otec arcibiskup všetkých počas homílie povzbudil: „Začína sa putovanie relikvií svätého Vincenta... Aj v našej krajine jestvuje veľmi veľa spoločenstiev, ktoré sú založené duchom svätého Vincenta. Teraz... svätý Vincent... pôjde a navštívi tieto spoločenstvá.“ Pripomenul, že pri každom vyznaní viery vyznávame vieru v spoločenstvo svätých – ktoré tvoríme aj takýmto osobitným spôsobom, keď skrze prítomné relikvie a podobizeň sv. Vincenta viditeľne vnímame toto spoločenstvo. Máme sa usilovať, aby sa v spoločenstvách, ktoré Vincent navštívi, diali „duchovné vzkriesenia,“ obrátenia, zapálenia pre vincentskú charizmu.

Metropolita spomenul aj list sv. Vincenta Lujze de Marillac, spoluzakladateľke Dcér kresťanskej lásky, v ktorom ju poúča, že svoje zverenkyne má viesť so sladkosťou, ale aj s istou dávkou horkosti. Teda láskavo, no rázne, neraz napomínajúc. „Pre nás všetkých je dôležité, aj pre vás predovšetkým, ktorí ste otcovia, mamičky v rodinách, alebo starí rodičia, učitelia, ktorí ste... postavení, aby ste iným pomáhali, iných viedli... s veľkou sladkosťou, teda láskavosťou, ale zároveň aj nezabudnúť, že vždy všetci potrebujeme..., aby sa nám pripomínali aj naše hranice vo vzťahu k ľuďom aj vo vzťahu k Bohu.“

Pripomenul tiež, že Vincent nikdy po dedinách nechodil sám, ale vždy so skupinou kňazov. Tak aj teraz, má okolo seba viacerých kňazov i sestry, osoby zasväteného života. „Ale zároveň si aj v našich podmienkach uvedomujeme, čo sme počuli v Evanjeliu: žatva je veľká, ale robotníkov je málo...“ Preto nás otec arcibiskup Zvolenský prosil a vyzval: „Prosme svätého Vincenta, nech sa za nás prihovára, o nové duchovné povolania... ženské i mužské“.

Na záver poukázal na to, že Vincentov otec si od detstva všímal na svojom synovi kňazské povolanie. Znakom preňho bola Vincentova láska k chudobným a túžba zmierniť ich biedu. Preto ak chceme získať nové povolania do zasväteného života, je „predovšetkým potrebné, aby sme my im dali príklad otvorenosti voči chudobným, aby sa to aj oni naučili... otvoriť svoje srdce pre chudobných, otvoriť svoje srdce aj pre prípadné duchovné povolanie.“

Ku koncu svätej omše sa všetkým zúčastneným prihovoril miestny farár, P. Peter Šaradin, CM. Poďakoval za prítomnosť a slová povzbudenia otca arcibiskupa a podotkol, že Vincent „aj po smrti zostáva pútnikom, misionárom. Ten, ktorý si Božiu lásku nenechával pre seba, ale obohacuje ňou a chce ňou obohatiť tých najbiednejších“. Prosil o požehnanie, aby „sme my kňazi, i veriaci, ktorí sa teraz dotýkame tohto relikviára, tohto srdca,... aby sme tiež boli pútnikmi v Božej láske.“

Po svätej omši nasledovalo súkromné uctievanie relikvií sv. Vincenta, premietanie krátkeho životopisného filmu a ďalšia súkromná poklona až do 23:00, keď bol celý deň ukončený modlitbou kompletória. Počas celého času veriaci mohli pristúpiť k svätej spovedi.

V Bratislave Vincent zotrvá do nedele. Následne jeho relikvie budú pokračovať v putovaní do Trnavy. Svätý Vincent ešte navštívi okrem väčších miest a katedrál aj farské kostoly v obciach, kde pôsobia jednotlivé vetvy vincentskej rodiny, hospice a školy, sesterské domy, väznicu, kňazské semináre a iné miesta, ktoré sa dotýkajú jeho charizmy – ohlasovať radostnú zvesť Evanjelia ľuďom na okraji spoločnosti a formácia diecézneho kléru.

Na mnohých miestach bude príchod relikvií doplnený aj sprievodným programom v podobe svätej omše, nočnej vigílie, prezentácie o živote Janka Havlíka (slovenského seminaristu Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul, ktorého proces blahorečenia bol na diecéznej úrovni ukončený 24. februára 2018 a bol postúpený do Ríma) i jednotlivých vetiev vincentskej rodiny.

Bližšie informácie o miestach a dátumoch príchodu relikvií ako aj o sprievodnom programe môžete nájsť na facebookovej stránke facebook.com/putovanierelikvii a Instagrame: instagram.com/putovanierelikvii, ako aj na oficiálnej stránke Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul: www.vincentini.sk.


webmail