Krupina

Ako iste viete, relikvie sv. Vincenta putujú po Slovensku a Česku.

A keďže máme v Krupine komunitu sestier od sv. Vincenta - Dcéry kresťanskej lásky v zložení sr. Mária, sr. Lujza a sr. Celina, tak sv. Vincent doputoval aj k nám.

Všetko začalo príchodom relikvií do DSS Nádej, kde majú kaplnku zasvätenú sv. Vincentovi. V kaplnke, po trošku náročnejšom presune, bola sv. omša. Hlavným celebrantom bol pán farár ThDr. Pavol Párničan. V homílii nás vyzval k milosrdnej láske, práve takej ako mal sv. Vincent.

Nasledovalo uctenie relikvií klientmi, návštevníkmi a zamestnancami DSS Nádej.
Potom sa tí, čo niesli relikvie rozhodli, že ušetria benzín v aute a relikviár so sv. Vincentom preniesli až do kostola pred hlavný oltár.

Presne o 12:00 sme privítali sv. Vincenta modlitbou Anjel Pána.
O 12:30 začali prichádzať deti zo škôl, vrámci hodiny náboženstva. Okrem uctenia relikvií si mohli pozrieť krátky film o živote svätca.

Kostol bol celý čas otvorený a mohli prichádzať všetci, ktorí chceli.
O 14:30 sa stretlo "Spoločenstvo Modlitby matiek" a pomodlili sa Radostný sv. ruženec.
O 15:00 ich vystriedali "Laické Tešiteľky Božského Srdca Ježišovho" a pomodlili sa Korunku k Božiemu milosrdenstvu a Bolestný sv. ruženec.

O 16:00 sa "Združenie kresťanských seniorov" pomodlilo Litánie k sv. Vincentovi a sv. Ruženec svetla.
O 17:00 začalo "Spoločenstvo rodín" chvály pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou.

O 18:00 sa v zaplnenom kostole konala slávnostná sv. omša. Hlavným celebrantom bol p. Emil Hoffmann,CM. Koncelebrovalo spolu 9 kňazov. Páter Emil sa v homílii zameral najmä na život sv. Vincenta a neskôr aj na Janka Havlíka - bohoslovec Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul, kandidát blahorečenia.

Po sv. omši nasledovalo súkromné uctenie relikvií a krátka prezentácia o diele, ktoré založil sv. Vincent.
O 20:00 nasledoval čiernobiely film - "Sv. Vincent"

Kostol ostal otvorený do 23:00.

Panie kostolníčky otvárali dvere na kostole už ráno o 5:00 a kto si privstal, mohol sa v tichosti pomodliť, poprosiť, poďakovať sv. Vincentovi.

O 6:30 bola sv. omša, celebroval ju náš pán farár o. Marián. V homílii poďakoval za to, že sv. Vincent mohol ku nám doputovať.
O 7:00 sa "Spolok kresťanskej lásky sv. Vincenta" pomodlil Slávnostný sv. ruženec.
Nasledovala rozlúčka s relikviami.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave príchodu relikvií, ktorí pomáhali v deň príchodu relikvií a hlavne všetkým vám, ktorí ste v tak hojnom počte prišli poprosiť, poďakovať a hlavne si uctiť veľkého svätca, sv. Vincenta de Paul.

"MILOSRDNÁ LÁSKA ZÍSKAVA SVET."
sv. Vincent de Paul, oroduj za nás

webmail