Oslava sviatku sv. Vincenta de Paul

 V nedeľu 27. septembra 2020 sa konali oslavy sviatku sv. Vincenta de Paul na viacerých miestach na Slovensku. Sv. Vincent de Paul je zakladateľ Misijnej spoločnosti, ktorej kňazi v rámci Slovenska pôsobia v Bratislave, Banskej Bystrici, Lučenci a Bijacovciach.

Komunita vincentínov v Bratislave spravuje farnosť Bratislava – Prievoz, kde farský kostol je ako jediný v našej vlasti zasvätený sv. Vincentovi. Slávnostnú hodovú svätú omšu celebroval a v homílii sa prihovoril nový vizitátor Slovenskej provincie Misijnej spoločnosti
P. Tomáš Brezáni, CM.
 Počas kázne povzbudil všetkých prítomných slovami emeritného pápeža Benedikta XVI.: „svätci zostávajú vznešenými vzormi sociálnej lásky pre všetkých ľudí dobrej vôle. Sú pravými nositeľmi svetla, lebo sú mužmi a ženami viery, nádeje a lásky. K životu svätých patrí nielen ich pozemská biografia, ale aj ich život a pôsobenie v Bohu po smrti. Na svätých sa to stáva jasným - kto kráča k Bohu, nevzďaľuje sa od ľudí, naopak, stáva sa im skutočne blízkym.“ /Deus caritas est 40; 42/

Predstavený vincentínov na Slovensku slávnostne prebral svoj úrad na Sviatok Povýšenia svätého Kríža v Kaplnke Provinciálneho domu v Bratislave, po tom, čo bol zvolený do úradu počas provinciálneho zhromaždenia 1. septembra 2020.

P. Tomáš Brezáni, CM sa narodil 8. mája 1980 v Bratislave. Po gymnaziálnych štúdiách vstúpil do formácie v Misijnej spoločnosti. Po kňazskej vysviacke v roku 2006 pôsobil ako národný direktor Združenia mariánskej mládeže a člen slovenského ľudového misijného tímu. Neskôr pôsobil ako provinciálny sekretár a archivár, potom provinciálny radca a sekretár Konferencie vyšších rehoľných predstavených. Licenciátne štúdia absolvoval v roku 2015 na Pápežskej Gregoriánskej univerzite v Ríme. Po návrate na Slovensko bol opäť súčasťou slovenského ľudového misijného tímu, vedenia ZMM a iných špecifických poslaní.

Tento rok 27. septembra 2020 uplynulo 360 rokov od smrti sv. Vincenta de Paul. Nový vizitátor pri tejto príležitosti listom povzbudil všetkých spolubratov slovami: „sv. Vincent nám chce byť blízky. Aj keby sme poznali všetky detaily z jeho života a mali ho doslova preštudovaného, bolo by to málo, ak by sme nenasledovali jeho príklad. Vincentovo srdce bolo plné Božej lásky, a tá sa prejavovala aj navonok. Aj to moje srdce je niečím naplnené, a to sa prejavuje tým, ako rozprávam, ako sa správam k druhým, ako im dovolím vstúpiť do môjho života a nakoľko som ochotný sa s nimi o tento svoj život deliť.“

Informoval: P. Dominik Pavol, CM

webmail