Inaugurácia, lektorát, akolytát

Inaugurovaný provinciál: P.Jozef Noga, CM
Kandidáti na lektorov: Jozef Kudla, Martin Ochodnický
Kandidáti na akolytov: Branko Štefun, Milan Grossmann

19.mája 2008 bola v našom kostole sv. Vincenta slávnos?. Omšové modlitby boli za služobníkov Cirkvi. Udiali sa tri veci. Hneď v úvode prebehol obrad inaugurácie nového provinciála Jozefa Nogu. V ňom predošlí provinciál P.Stanislav Zontak,CM prečítal dekrét generálneho superiora z Ríma P.Gregora, ktorým sa potvrdilo rozhodnutie volieb. Následne P.Jozef Noga vyznal vieru a prísahal vernos? pričom mal pravú ruku položenú na sv. Písme. Tým sa právoplatne ujal svojho nového úradu.
Sv. omša pokračovala ďalej. P.Jozef Noga sa v homílii zameral aj na to, čo sa malo tiež sta? súčas?ou tejto slávnosti: udelenie služieb lektorov a akolytov. V nej osvetlil, čo je obsahom týchto služieb. Tiež povzbudil kandidátov k stále dokonalejšiemu vchádzaniu do podstaty týchto služieb. Úlohou lektorov je zvýšená starostlivos? o Božie slovo, jeho ohlasovanie v čítaniach, príprava veriacich pre počúvanie lekcie pomocou komentárov. Toto vyžaduje, aby lektor predovšetkým sám dbal o spoznávanie Sv. Písma jeho častým čítaním.
Úlohou akolytu je pomáha? diakonovi a kňazovi pri sv. omši pri oltári, dostáva sa tak bližšie k eucharistii. Jeho úlohou je formova? sa týmto živým chlebom čoraz dokonalejšie, aby jeho služba bola pravdivá.
Poďakovanie:
Prijatie služieb lektorov a akolytov je vyjadrením niekoľkých skutočností. V seminári žijú ľudia, ktorí si vybrali osobitný spôsob života. Sú si navzájom obohatením. Ale tiež sa potýkajú s rôznymi nedokonalos?ami. Cez ne sa však vytvára priestor pre otvorenie sa Božej milosti. Zhromažďujeme sa okolo oltára na sv. omši každý deň. Zúčastni? sa tejto obetnej hostiny znamená vyjadri? závislos? na Bohu. Milosrdná láska večného Slova - Krista, ktorá má uzdravujúcu moc, prináša odpustenie sebe i druhým. Takto sa môžu budova? vz?ahy i na prirodzenej úrovni – medzi nami spolubratmi navzájom. Teda len Boh je ten, ktorý môže a má by? slávený. Človek je ten, ktorý môže by? spasený. Takou oslavou Boha je aj prijatie ministérií – služieb lektorov a akolytov.
Touto cestou by som v mene celého seminára chcel poďakova? predošlému provinciálovi P. Stanislavovi Zontakovi, CM za to, že vôbec umožnil vytvorenie takéhoto seminára, v ktorom sa mohli stretnú? práve tí ľudia, ktorí tvoria tento seminár. Tiež direktorovi P.Jozefovi Mrockovi, CM za jeho námahy pri usporadúvaní chodu seminára. Pátrovi Františkovi Honíškovi, CM za jeho službu špirituála. A predovšetkým P. Jozefovi Nogovi za to, že prijal naše žiadosti o tieto služby. Prajem mu veľa potrebných Božích milostí v jeho novom úrade. Aby oduševňoval túto malú Misijnú spoločnos? charizmou sv. Vincenta skrze Krista nášho Pána.

Milan Grossmann

webmail