Európske stretnutie MiSeVi

Nitra, 1.- 3.november 2013
Začiatkom novembra sa na Slovensku konalo prvé európske stretnutie vincentských laických misionárov (MiSeVi). Táto najmladšia vetva vincentínskej rodiny združuje mladých ľudí, ktorí túžia rozvíjať misionársky rozmer svojho kresťanského života a naplniť ho službou chudobným v duchu charizmy sv. Vincenta de Paul.
U nás je formovanie MiSeVi zatiaľ len v začiatkoch, no už sme mali tú česť podieľať sa na organizovaní takého dôležitého stretnutia a získať tak cenné zážitky a skúsenosti. Pod vedením P. Pavla a sr. Anny sme sa zapojili do príprav, aj keď sme ešte netušili, čo všetko na nás čaká... Bolo nás len zopár, a aj napriek osobnej vyťaženosti a krátkosti času sme dokázali spojiť sily pre veľké veci.
Na stretnutí sme mali možnosť privítať okolo 80 účastníkov z 9 krajín Európy a stredného východu: Španielska, Francúzska, Talianska, Veľkej Británie, Slovinska, Poľska, Ukrajiny, Libanonu, a samozrejme Slovenska. Na stretnutí bol prítomný aj generálny predstavený P. Gregory Gay, CM, s ktorým pricestovali aj P. Stanislav Zonták, CM (Slovensko), P. Juventino Castillero, CM (Panama) a P. Eli Chaves, CM (Brazília). Zároveň sme cítili veľkú podporu slovenskej provincie, najmä jej provinciála P. Jozefa Nogu, CM, ako aj ostatných kňazov, bohoslovcov a sestier vincentiek.

Motto stretnutia charakterizovalo jednotlivé dni: „PRÍSŤ, VIDIEŤ, ZAPOJIŤ SA“. V piatok popoludní začínali prichádzať jednotlivé delegácie. Po registrácii a ubytovaní nás oficiálne privítal medzinárodný poradca pre MiSeVi P. David Fernández, CM a členovia medzinárodného tímu MiSeVi zo Španielska. Po krátkom úvode sme mali možnosť vypočuť si misionárku Guillerminu Machado (Španielsko), ktorá hovorila o svojej motivácii, skúsenostiach a zážitkoch z misie na Hondurase, ktorú vykonáva už 15 rokov. Nasledovala otváracia svätá omša stretnutia, ktorú celebroval P. Pavol, CM a pripravovali Slováci. Po omši a večeri sme sa navzájom v krátkosti zoznámili a trochu sa rozhýbali pri tanci.

Ďalší deň sme hneď ráno začali svätou omšou, ktorú slúžil P. David, CM a liturgiu pripravili Španieli. Po raňajkách nám P. Eli, CM priblížil problematiku MiSeVi a tému identity misionára – laika. Prednášku zakončil aj myšlienkou sv. Vincenta, že ten, kto evanjelizuje, je sám evanjelizovaný. Potom sme pracovali v skupinách.Popoludní mala každá krajina priestor sa bližšie predstaviť, opísať svoju prácu, rozbehnuté projekty a úspechy, podeliť sa o dlhoročné skúsenosti, alebo len ukázať ochotu začať formovať MiSeVi a priblížiť svoje plány do budúcnosti. V závere nám Španieli zhrnuli formáciu svojich členov a rozobrali sme štruktúru a medzinárodné štatúty. Deň sme zakončili večernou modlitbou pod vedením Talianska, večerou a krátkou prechádzkou na cintorín, kde sme sa modlili za našich zosnulých, ako je na Slovensku v tento deň zvykom. Niektorí sa ešte vybrali na nočnú prehliadku mesta.

Posledný deň stretnutia sme znova začali rannou modlitbou, tentokrát vo francúzskom jazyku, a posilnení raňajkami sme začali prácu v skupinách. Každá krajina si vytýčila jasné a konkrétne kroky, ktoré sa bude snažiť uskutočniť. Záverečnú svätú omšu v anglickom jazyku celebroval P. Gregory, CM. Po spoločnom obede sme sa rozlúčili a povzbudení všetkými zážitkami, ktoré sme cez tento požehnaný čas zažili a načerpali, sme odchádzali domov, kde chceme odkaz stretnutia pretaviť do reality všedných dní každý tam, kde je poslaný. Pretože: „nestačí Boha milovať, musíme sa pričiniť, aby ho milovali aj iní:“ (sv. Vincent)

Dominika Ondrišová, MISEVI


webmail