Konferencie sa dotýkali ducha nášho zakladateľa sv. Vincenta a jeho odkazov, ako vtedy pre jeho súčasníkov, tak i pre všetky nasledujúce generácie lazaristov, vincentínov, pavlínov, księnza misionarze, či akokoľvek nás vo svete volajú", ... čo sa konkrétne prejavilo v prednáškach na témy, ako: duch pokory, duch spoločnosti, povinnosť rozjímať o Najsvätejšej Trojici; malá metóda ako naša reč k ľudu, o čnosti poslušnosti, o duchu našej Spoločnosti, o autokritike, o cieli Spoločnosti, ktorá sa má predovšetkým prejaviť v evanjelizácii chudobných...
Večer každého dňa sme pri vystavenej Oltárnej sviatosti adorovali a meditovali o tom, čo každý z nás počas dňa ukoristil s bohatej ponuky ks. Waldemara. Vo štvrtok po prvej konferencii a chutnom obede sme vyrazili na spoločné putovanie cez Turzovku a Kornu, do chrámu Panny Márie Matky Cirkvi, –https://www.zivcakova.sk/chram-panny-marie/ , – kde sme pre obmedzenia Convidu, každý v tichu obetovali svoje osobné obnovené rozhodnutia, pokračovať v našej vincentínskej službe Cirkvi a chudobným... Poobdivovali sme krásne mozaiky – od Michalangela dnešných čias – P. Mareka Ivana Rupníka, chorvátskeho jezuitu, –potom sme prešli pešo ku prameňom Panny Márie, niektorí iba sa občerstviť, iní aj s troškou viery poprosiť o úľavu v bolestiach a chorobách, a nakoniec sme všetko podporili modlitbou sv. ruženca pri kaplnke P.M. na Živčákovej: https://www.zivcakova.sk/putnicke-podujatia/ .

Takto sme obohatili naše duchovné cvičenia aj turistickou a kultúrno-spoločenskou akciou, za čo patrí veľká vďaka iniciátorom a usporiadateľom programu D.C. ... Nasledovala možnosť prijať sviatosť zmierenia počas kajúcej pobožnosti, ukončenie duchovných cvičení sv. omšou a záverečné požehnanie otca Waldemara.

br. Ľubomír CM s ochotnými radami a pripomienkami zúčastnených spolubratov

webmail