Vyšná Šebastová - ľudové misie

 V dňoch od 3. do 11. septembra 2022 sa konali Misie mesta Prešov, ktorých mottom bol úryvok z Prvého Petrovho listu: „Jeho rany vás uzdravili“. Jednotlivé farnosti mesta mali rozdelené rôzne rehole – Konkatedrála, Sekčov, Sídlisko III., Solivar, Ľubotice, Nižná Šebastová, Vyšná Šebastová, Františkáni a tri gréckokatolícke farnosti. Misijný tím Slovenskej provincie Misijnej spoločnosti pôsobil vo Farnosti sv. Kataríny Alexandrijskej vo Vyšnej Šebastovej. Celomestské misie mali aj spoločný program, ako napríklad otváraciu svätú omšu s košickým arcibiskupom – metropolitom, Mons. Bernardom Boberom, ktorý pripomenul, že: „duchovným ovocím misií by malo byť oživenie farského spoločenstva, v ktorom veriaci po rôznych impulzoch zo strany prednášajúcich pociťujú pozitívne zmeny a premeny v myslení a konaní.“

Misijný tím Slovenskej provincie Misijnej spoločnosti tvoril P. Pavol Noga, CM a P. Dominik Pavol, CM. Výpomocou pri spovedaní veriacich pomáhali P. Alojz Šeliga, CM, P. Ondrej Skočík, CM a P. Mykola Dobra, CM. Z košickej komunity Dcér kresťanskej lásky prichádzala s. Klára, s. Vincencia a s. Samuela a navštevovali nemobilných seniorov v domácnostiach a pripravovali ich na prijatie sviatostí a návštevu misionárov. Taktiež nacvičili malé divadelné predstavenie s deťmi z farnosti o zjavení Panny Márie sv. Kataríne Labouré. Do misií sa zapojili aj laickí dobrovoľníci Kamil a Majka z MISEVI, ktorí pomáhali pri liturgii a technickom zabezpečení.
 Misie vo Vyšnej Šebastovej sa začali v sobotu 3. septembra otváracou svätou omšou v Ružencovej záhrade spojenou s „odovzdaním“ farnosti misionárom. Správca farnosti vdp. Marián Gurský predniesol modlitbu za misionárov a odovzdal im štólu - symbol kňazskej moci. V kázni P. Pavol objasnil veriacim obsahovú náplň misií a povzbudil ich k vykonaniu generálnej svätej spovede. Program pokračoval v jednotlivé dni svätými omšami s misijnými kázňami na rôzne témy. Nechýbali stretnutia s mládežou a deťmi, stavovské náuky pre mužov a ženy, sprievod na cintorín s pobožnosťou za zosnulých, adorácia na spôsob Taizé, obnova manželských sľubov, večerná krížová cesta ulicami obce, spoločné vysluhovanie sviatosti pomazania chorých, prezentácia Zázračnej medaily divadelným spôsobom a mnohé iné. Veľký úspech mala aj aktivita s názvom „Nikodémova noc“, ktorá dala možnosť osobného stretnutia a rozhovoru s misionármi zvlášť ľuďom, ktorí z rôznych príčin nemôžu pristupovať k sviatostiam. P. Dominik najmenším účastníkom prístupným spôsobom sprostredkoval základné pravdy viery počas svätých omší za účasti detí. Nechýbali ani rôzne aktivity a súťaže, do ktorých sa deti zapájali s veľkým záujmom.

Farnosť je tvorená troma obcami s vlastnými kostolmi. Vo Vyšnej Šebastovej je Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej, Vyšná Šebastová - Severná má Kostol sv. Cyrila a Metoda a obec Podhradík má Kostol Najsvätejšej Trojice. Program misií bol preto rozdelený do všetkých obcí. V každej z obcí sa jeden deň vysluhovala sviatosť zmierenia dopoludnia od 9:00 do 12:00 a popoludní od 15:00 do konca programu cca 21:00. V pondelok misionári navštívili vedenie miestnych samospráv a každý deň boli hosťami v jednej rodine, aby neformálnym stretnutím v čase obeda mohli s nimi zdieľať rodinné radosti i starosti.
Misie sa uzavreli v nedeľu 11. septembra dopoludňajšími svätými omšami v jednotlivých kostoloch s požehnaním misijných krížov. Misionári sa potom zúčastnili spoločného obedu v Prešove so všetkými misionármi a pomocným košickým biskupom, Mons. Marekom Forgáčom. Popoludní o 14:00 sa konalo spoločné ukončenie misií, ktoré bolo naplánované v Ružencovej záhrade, ale pre nepriazeň počasia sa konalo v kostole. Misionári „vrátili“ farnosť otcovi Mariánovi a nasledovala eucharistická adorácia s úkonom zverenia farnosti Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu. Po skončení duchovného programu nasledovalo osobné rozlúčenie s misionármi, agapé z darov, ktoré priniesli veriaci a malý kultúrny program v podaní domácich detských folkloristov.
Poďakovanie účastníčky misií: „Bolo to Božie riadenie, že sa v našej farnosti konali misie. Boh vedel, že ľudia potrebujú uzdravenie, odpustenie, pokoj, lásku a vieru. Ja na tento čas nezabudnem do konca života. Vďaka za sväté ľudové misie, po ktorých môžem konštatovať: »Jeho rany ma uzdravili.«“

P. Dominik Pavol, CM

webmail