K plynulému priebehu misií prispela i aktívna komunita veriacich a angažovaných laikov ako i sestry Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul, sr. Samuela a sr. Klára. Ľudové misie sa vo Vinodole, v starobylej vinohradníckej obci, konali opäť presne po dvadsiatich rokoch. Obec Vinodol sa spomína už v Zoborskej listine z roku 1113. Farnosť Vinodol erigoval v roku 1787 uhorský prímas a ostrihomský arcibiskup, kardinál Jozef Batthány.
"Dnes vďaka mnohým impulzom z Ľudových misií môže farnosť pokračovať na ceste rozvoja a ochrany, stáročiami osvedčených kresťanských hodnôt. Skutočnosť, že misie slávili v obci a vo farnosti mimoriadny úspech, reflektovala i účasť širokého spektra veriacich a miestnych verejných autorít obce na jednotlivých liturgických sláveniach, ako i na poslednej slávnostnej bohoslužbe spojenej s požehnaním a uctením si Misijného kríža,"

informoval TK KBS Tomáš Krajmer.

webmail