Misijná spoveď

Jedno z hlavných hesiel misijnej práce znie: "Niet misií bez spovede". Čas misií - to je čas pokánia, a prvým výrazom pokánia je vyznanie hriechov. Čas misií - to je čas obrátenia, a prvým aktom tohto obrátenia musí byť spoveď. Obrátenie bez spovede je fikciou obrátenia. Keď sv. Pavol prišiel s Božím slovom do Efezu "Mnoho veriacich prichádzalo, vyznávali sa a priznávali svoje skutky. A mnohí z tých, čo sa zaoberali čarami, podonášali knihy a pred očami všetkých ich spálili. Tak mohutne sa šírilo a silnelo Pánovo slovo" (Sk 19,18-20) To je obraz pravého obrátenia.
Čas misií - to je čas milosti. Prameňom základného posvätenia duše prostredníctvom milosti je sviatosť pokánia a zmierenia. Táto sviatosť spôsobuje niečo viac než len posvätenie, spôsobuje totiž aj obnovenie nadprirodzeného života v dušiach veriacich. Je to hlavný predpoklad na dosiahnutie cieľa misií. Netreba sa teda klamať veľkým počtom farníkov na pobožnostiach pri súčasnej malej účasti na spovedi. Práve počet penitentov počas misií je skutočným ukazovateľom ich účinnosti. Misionárov minulých rokov kritizovali za to, že zo spovede urobili hlavný cieľ celej misijnej činnosti. Bola to neoprávnená výčitka, pretože v cítení dávnych misionárov cieľom ich práce bola obnova náboženského života jednotlivých poslucháčov a nie samotná spoveď. Kritika teda bola neoprávnená, pretože Cirkev sa realizuje vo svojom tajomstve zásadným spôsobom práve účasťou jednotlivých osôb na sviatosti pokánia a zmierenia. "Ak misie majú byť realizáciou tajomstva Cirkvi, tak cesta k tomuto cieľu musí viesť cez zmierenie s Kristom a Cirkvou, ktoré sa realizuje vo sviatosti pokánia".
Ľudové misie v duchu a tradícii Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul
Jan Kowalik, CM Krakov

webmail