Pondelok bol dňom, ktorý bol venovaný téme Božieho milosrdenstva. V utorok sme sa venovali starým ľuďom, ktorí mali možnosť nielen prijať sviatosť pomazania nemocných, ale po sv. omši sa mohli zúčastniť na stretnutí s duchovno – zábavným štýlom. Počas misii bol vždy jeden deň vyhradený pre deti, mládež a manželov. Verím, že misie boli pre všetkých obohatením, ako tomu nasvedčuje aj svedectvo jedného pána: „Keď to začínalo, myslel som si, že to nie je pre mňa, ale teraz na záver musím priznať, že sa ma to veľmi dotklo.“ To čo bolo silné pre mňa, ako vincentína, je utvrdenie sa v názore, že charizma sv. Vincenta je stále aktuálna. Radosťou bolo vidieť spokojnosť a radostnosť na tvárach ľudí po sviatosti zmierenia. Radosť z toho, že život s Bohom je niečo, čo obohacuje náš život.
Chcel by som touto cestou poďakovať členom misijného tímu za to, že otvorili svoje srdce pre ľudí, že v svojich postojoch a rozhovoroch prinášali Boha. Vďaka patrí aj pánu farárovi o. Janovi Kubisovi a to nielen za to, že nás pozval a venoval sa nám počas misii, ale i za zdieľanie a kňazské spoločenstvo, ktoré sme vytvárali. Vďaka patrí aj farníkom, za všetko čím prispeli k zdarnému priebehu misii a všetkým, ktorí využili ľudové misie ako Božiu ponuku pre svoj život. Vďaka aj Vám všetkým za modlitby. Musím Vás však upozorniť, že v modlitbách nekončíme, aby to zasiate zostalo a vzrastalo. Pridajme do špirály modlitieb aj prosbu za ľudové misie vo farnosti Přibyslav, ktoré začínajú 6. 11. 2016.
 
P. Ján Jakubovič, CM


webmail